Webbsidor i kategorin Kängurun

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Kängurusidor sorterade i fallande datumordning

 • Ladda ner Arbeta vidare med 2006-03-16
  Cadet Var vänlig fyll i formuläret innan du laddar hem Arbeta vidare med …. Ladda ner Arbeta vidare med … Åter till startsidan för redovisning av resultat >>>
 • Benjamin – ladda ner Arbeta vidare med 2006-03-16
  Benjamin Var vänlig fyll i formuläret innan du laddar hem Arbeta vidare med …. Ladda ner Arbeta vidare med … Åter till startsidan för redovisning av resultat >>>
 • Junior – ladda ner Arbeta vidare med 2006-03-16
  Junior Var vänlig fyll i formuläret innan du laddar hem Arbeta vidare med …. Ladda ner Arbeta vidare med … Åter till startsidan för redovisning av resultat >>>
 • Ladda ner lösningar med kommentarer samt Arbeta vidare med 2006-03-14
  Student Var vänlig fyll i formuläret innan du laddar hem svaren. Ladda ner Lösningar med kommentarer samt Arbeta vidare med … Sidan med PDF-dokumentet är lösenordsskyddat. Du fick användarnamnet och lösenordet med e-brevet som vi skickade till dig den 9 mars eller när du efteranmälde dig. Åter till startsidan för redovisning av antalet deltagare >>>
 • Kompetensutvecklingsmodeller – BeMa 2006-03-13
  BeMa – ett utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik Vänersborg kommun arbetar sedan tre år tillbaka med ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete – Bedömningsunderlag i matematik, BeMa – för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen omfattar lärare från förskoleklass till år 9. Läs vidare (pdf) …
 • Kängurutävlingen 2006 – Har du inte fått ditt material? 2006-03-10
  Den 9 mars skickade vi det till alla som anmält sig då. Till dem som efteranmäler sig kommer vi att skicka till i slutet av dagen eller på morgonen dagen därpå. Om du inte fått ditt material som väntat ska du kontrollera: • Att du har angivit en korrekt epostadress. Vi har några anmälare som angett ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller 2006-02-13
  Här finns exempel på olika modeller för kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att underlätta för kommuner och skolor som vill satsa på att utveckla matematikundervisningen, genom att ge idéer och visa på flera varianter av kompetensutvecklingsinsatser. NCM:s modeller beskrivs utifrån syfte, målgrupp, tidsomfattning och genomförande. Beskrivningar kan fungera som underlag för ...
 • Klassrumsprojekt – projektredovisning 2006-01-18
  Några punkter som kan vara användbara vid redovisning av klassrumsprojekt: • PresentationProjektets rubrik… Vi som arbetat med projektet… • Målgrupp Elevernas ålder, gruppsammansättning…• BakgrundTankar vi hade innan projektets start… Varför vi valde att arbeta med just detta projekt…• SyfteDetta vill vi utveckla/förstärka/förbättra… därför att… • MålDetta vill vi uppnå… • ...
 • Klassrumsprojekt 2006-01-18
  I rapporten ”Hur kan lärare lära” framgår att satsningar på kompetensutveckling i matematik bör innehålla möjligheter för lärare att beforska sin praktik, dvs att lärare ska ges utrymme för systematisk reflektion över sin egen verksamhet i syfte att förbättra den. Detta kan ske genom undersökande arbete i den egna klassrumspraktiken av hur eleverna tillägnar sig ...
 • Ansvar för kompetensutveckling 2006-01-12
  Här finns en beskrivning av styrdokumentens ansvarsfördelning för kompetensutveckling: Kommunens ansvar Ansvaret för lärares kompetensutveckling är inskrivet i skollagen: Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. (Skollagen 2 kap, 34 §) Rektors ansvar När det gäller det särskilda ansvar som rektor har för lärares kompetensutveckling finns samma formuleringar i både Lgr ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller – Oskarshamn 2006-01-12
  Strålande matematik Strålande matematik är ett matematikprojekt som omfattar alla lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasium i Oskarshamns kommun. Projektgruppen består av fyra personer, som arbetar två dagar i veckan vardera. Ett nätverk med 25 personer representerar alla rektorsområden och alla stadier. Syftet är att se matematiken i ett 0–19-årsperspektiv finna former för en matematikundervisning som ...
 • Universitet och högskolor / Regionala utvecklingscentrum 2006-01-10
  Regionala utvecklingscentrum – RUCRegionala utvecklingscentrum finns ofta vid lärosäten som har lärarutbildningar. Adresser till samtliga RUC … Universitet och högskolor Adresser till samtliga universitet och högskolor i Sverige … Innehåll: ER
 • Hur kan lärare lära? 2006-01-10
  I samband med regeringsuppdraget Hög tid för matematik utarbetades ett antal kunskapsöversikter. En av dem är Hur kan lärare lära? – Internationella erfarenheter med fokus på matematikutbildning.(NCM-rapport 2001:2) Det övergripande syftet med denna rapport är att den ska vara ett stöd för planering av kompetensutvecklingsprogram för lärare som undervisar i matematik. Framställningen är operativ och inriktad på ...
 • Kängurutävlingen 2004 – Inbjudan 2006-01-10
  Torsdagen 18 mars genomförs för sjätte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Syftet med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan vara ett ...
 • Planeringsunderlag 2006-01-04
  Här finns en lista över olika typer av dokumentation som kan vara användbara som underlag vid planering av kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Kommunens skolplan: Vad står skrivet om matematik? Kvalitetsredovisningar. Vad finns skrivet om matematikundervisning i skolans/kommunens kvalitetsredovisning? Vad finns skrivet om kompetensutvecklingsinsatser? Resultat på nationella diagnoser och prov. Finns t ex longitudinella jämförelser som visar vad som ...
 • Uppföljning och utvärdering 2005-12-21
  Här finner du en utvärderingsenkät som NCM använt vid en Matematikverkstadskurs. Se den som ett exempel och förändra och utveckla den, så att den passar det egna syftet. Innehåll: ER
 • Strömstad – minnesanteckningar 2005-12-21
  TORNETPositivt:• Många olika varianter.• F-1:or började först med klossar, fungerade bra.• Mycket tankeverksamhet. Svårigheter• Hur man skulle förklara övningen, utan att förklara för mycket men ändå så att de skulle förstå.• Elever i åk 4 tröttnade fort och hade svårt att se alternativ. TESSELLERING• 1:orna fick instruktionen att de skulle lägga ...
 • Strömstad – mönsterlitteratur och länkar 2005-12-21
  NämnarenTEMA Algebra för allaBergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. (1997) Matematik från börjanWallby, K., Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R & Wallby, A. (Red.) (2000) Matematik – ett kommunikationsämneEmanuelsson, G., Wallby, K., Johansson, B. & Ryding, R. (Red.) (1996) Uppslagsboken Trygg, L., Ryding, R., Emanuelsson, G., Mouwitz, L., Wallby, A. & Wallby, K. (Red) (2002) Algebrakapplöpning ...
 • Strömstad – mönsteraktiviteter 2005-12-21
  Aktviteter De två aktiviteterna som presenterades i Strömstad den 30 okt 2002 kan laddas ner som pdf-filer. Den 7 jan 2003 redovisar och diskuterar deltagarna arbetet i elevgrupperna utifrån de frågor som finns i anslutning till aktiviteterna. Aktivitet 1 Aktivitet 2 För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Strömstad 2005-12-21
  Syfte Med mönster menas i detta sammanhang t ex rytmer, färger, musik, bilder, objekt, geometriska former eller tal som upprepas eller förändras på ett regelbundet sätt. Syftet med dagarna är att uppmärksamma lärande i matematik sett ur elevens synvinkel och därmed stimulera till en sammanhängande och förståelseinriktad undervisning från förskola till högskola. Det är viktigt att ...
 • Kompetensutveckling – Bilder från Nyköping 2005-12-21
 • Kompetensutvecklingsmodell – Malmö 2005-12-21
  SyfteAtt ge handledning, stöd och inspiration vid uppbyggandet av tre matematikverkstäder inom ett skolområde. MålgruppDe lärargrupper som ansvarar för verkstadsuppbyggandet. TidsomfattningNågra träffar utspridda under ca ett års tid. GenomförandeHandledningsträff med inledande diskussion och råd från liknande verkstadsbyggen. Besök hos NCM; läromedelsbiblioteket och rummet med laborativt matematikmateriel. Studiedag med områdets lärare då verkstäderna har kommit igång. Fortlöpande mail- och ...
 • Lärares nulägesbeskrivning – den egna matematikundervisningen 2005-12-21
  AHur ser din vision av matematikundervisning ut? B1. Hur arbetar du nu? Vad styr planeringen beträffande innehåll – i ett långt respektive kort perspektiv? Vilka arbetsformer och arbetssätt använder du och varför?Vilka läromedel använder du?
 • Minnesanteckningsmall 2005-12-21
  Tema: Datum: Plats, tid: Deltagare (namn och skola): Ansvariga för dagens träff: Vi diskuterade:• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx• xxx Vi beslutade:• xxx• xxx Minnesanteckningarna mailas till: • kontaktpersonerna• rektorer• xxx• xxx Anteckningarna fördes av
 • Kompetensutvecklingsmodell – Kungälv 2005-12-21
  SyfteLyfta fram matematikämnets roll, natur och karaktär i anknytning till samhällsutveckling och utbildningsbehov. Vidga synen på matematikämnet. Visa på matematikämnets olika karaktärer. Visa på matematikens kopplingar till andra ämnen. Målgrupp Ca 400 personer som arbetar med elever i åldern 1–16 år – samtliga yrkesgrupper. Tidsomfattning 1 dag Genomförande • Två, tre veckor före den 5 mars ombeds alla lärare att välja ut en ...
 • Stipendier 2005-12-21
  Skolverkets lista över bidrag och stipendierHär kan du hitta bidrag och stipendier. Stipendier till matematikdidaktisk forskning – Gudrun Malmers stiftelseGudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsforskning i ämnet matematik inom grundskolan och gymnasieskolan eller jämförbara skolformer. I första hand prioriteras projekt som försöker stimulera ett mer elevcentrerat arbetssätt och där andra forskaranslag inte kan ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Jönköping 2005-12-21
  Syfte Utveckla en helhetssyn på matematikundervisningen genom en satsning på basfärdigheter i ett F–9 perspektiv. Målgrupp Cirka 100 F–9 lärare. Tidsomfattning NCM medverkar vid minst ett tillfälle varje termin under perioden 2002–juni 2004. Genomförande Det har visat sig, enligt den aktuella kunskapsöversikt om kompetensutveckling som NCM tagit fram, att det är av stor betydelse att kompetensutveckling får löpa över en längre tid. ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Skellefteå 2005-12-20
  Syfte Att lärare i Skellefteå kommun får kontinuerlig kompetensutveckling i matematikdidaktik genom Nämnaren med stöd av Nämnarenkonsulenter. Tidsomfattning Två år. Målgrupp Lärare i förskola, grund- och gymnasieskola. Genomförande I Skellefteå kommun finns följande organisation kring Nämnrenkonsulenterna: En mentor har viss tid avsatt per vecka för att bedriva kontinuerlig kompetensutveckling i kommunen via ett nätverk med Nämnarenkonsulenter. Mentorn handleder de ansvariga för samverkansområdena ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller – Västerås 2005-12-20
  Matematikprojekt 2005–2006 Under 2001-2004 pågick i proAros, Västerås stad, projektet Läslust och skrivglädje. Det handlade inte bara om att läsa och skriva utan också om ett förhållningssätt till lärande och utveckling av olika arbetssätt. Vi startade där delprojektet “Prata matte” och inbjöd till olika föreläsningar och miniseminarier i matematik och matematikdidaktik. Detta blev sedan grunden till ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller – Östersund 2005-12-20
  Med fokus på Matematiken – ett försök att sätta matematikundervisningen på dagordningen I Östersunds kommun genomförde Elisabet Ekerlid och Eva Eriksson under åren 2002–2004 ett projekt i matematik. Projektet hade ett brett anslag och gav skolor, arbetslag och enskilda lärare möjlighet att delta i den utsträckning de själva ville. Projektet har sedan hösten 2005 övergått i ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller – Järfälla 2005-12-20
  HÖJA NIVÅN i matematik – en långsiktig kompetensutveckling från förskola till skolår 9 Vi tror att engagerade, kunniga pedagoger med lust till utveckling och lärande får elever med bättre resultat. Våra nyckelord för projektet är: Höja hela nivån, delaktighet, långsiktighet, resultat, genomförande av Lpo 94:s och Lpfö 98:s mål, ökad matematisk medvetenhet, ökad metakognition, överföra kunskaper ...
 • Kompetensutvecklingsmodeller – Skellefteå 2005-12-20
  Utvecklingsarbete i matematikdidaktik I Skellefteå kommun är matematik ett högt prioriterat område. Sedan tre år tillbaka arbetar vi med kompetensutveckling på olika nivåer och på olika sätt. Gemensamt för dessa är att de ska vara långsiktiga och stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen omfattar förskola t o m skolår 9. De olika modellerna är Nämnarenprojektet – en nätverksmodell utbildning ...
 • Strömstad – mönster startsida 2005-12-20
  F-Gy Välkommen till denna webbplats som är ett resultat av kompetensutvecklingsdagen i Strömstad den 30 okt 2002. Den 7 jan 2003 sker en uppföljning, då deltagarna redovisar och diskuterar arbetet i elevgrupperna utifrån de frågor som finns i anslutning tillaktiviteterna. I menyn till vänster finns länkar till • de två aktiviteter som presenterades den 30 okt och ...
 • Bruksanvisning för SWOT-analys 2005-12-19
  I en SWOT-analys kan man på ett strukturerat sätt få en överblick över nuläget och vad som behöver utvecklas i verksamheten. SWOT är en förkortning av S = Strengths W = Weaknesses O = Opportunities T = Threats I fyrfältsschemat skrivs verksamhetens styrkor (S) respektive svagheter (W) upp samt vad som kan betraktas som möjligheter (O) och hot (T). Styrkor ...
 • Andra tävlingar 2005-10-26
  Individuella tävlingar Högstadiets matematiktävling Skolornas matematiktävling, f.d. Svenska Dagbladets Matematiktävling Matematiktävlingar, Stockholms universitet Pythagoras Quest Klasstävling SigmaÅtta, (tidigare KappAbel) Prata om spel – åk 7-9 Tävlingar utomlands Lista över matematiktävlingar från Wikipedia … Länksamling – tävlingsproblem The European maths challenge … World federation of national mathematics competitions … Purplecomet.org Innehåll: KW
 • Resultat 2005 2005-10-06
  Tack!Som vi lovat har vi lottat ut några böcker bland alla som inrapporterat resultat via nätet.Till vinnarna skickar vi boken Rika matematiska problem av Kerstin Hagland, Rolf Hedrén och Eva Taflin som vi hoppas ska inspirera till vidare arbete med problem. Vinnare är: Kristina Bergnehr, Valdemarsvik Anna Nilsson, Lidingö Anneli Nilsson, Hovmantorp Ingela Kageland, Sunne Aina Peterson, Värnamo Eva Holmberg, Skövde Britt Siversson-Holmén, Helsingborg Magnus ...
 • Nämnaren: Resultat 2005 2005-08-18
  Resultat …Lösningsfrekvens …Fördelning på poängintervall … Årskurs 5 Axel Hallenbert Sollebrunns skola Sollebrunn 79 Ola Josefsson Johan Orreskolan Gislaved 79 Vilgot Lagergren Katarina södra skola Stockholm 79 Sofia Kiessling Katarina södra skola Stockholm 75 Ellen Leonardsson Kyrkskolan Danderyd 74 Rasmus Roslund Kvarndammskolan Hovmantorp 74 Malin Arvidsson Åtteråsskolan Smålandsstenar 73 Oskar Ottander Carlshöjdsskolan Umeå 71 Olliver Johnsson Lawergren Vilshults skola Vilshult 71 Anton Berg Presseskolan Onsala 71 Elin Berglund Sandbäcksskolan Katrineholm 71 Amanda Sköld Sandbäcksskolan Katrineholm 71 Alexander Lindström Grisbackaskolan Umeå 71 Emma Sjöberg Främbyskolan Falun 71 Oscar Södergren Kyrkskolan Danderyd 71 Årskurs 6 Ella Kollberg Furubergsskolan Varberg 84 Joakim Wellmar Killebäckskolan Södra Sandby 84 Grzegorz Korzunowicz Sjöparksskolan Gällivare 81 Astrid Ekman Mälarhöjdsskolan Hägersten 81 Samuel Modée Sonja Kovalevskyskolan Stockholm 81 Johannes Christiansson Kungsmarksskolan Munkedal 79 Hanna Lilja Kyrkskolan Danderyd 79 Mikael Sylvén Kullingsbergsskolan Alingsås 78 Desirée Fransson Lillgårdsskolan Linköping 77 Pontus Strand Söraskolan Åkersberga 77 Helen Englund Herrlin Morkarlby skola Mora 77 Årskurs 7 Ebba Noland Internationella Engelska Skolan Gävle 80 Camilla Blomberg Internationella ...
 • Kängurun 2005 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med 2005-06-10
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Ecolier Uppgifter Facit och korta lösningar Att arbeta vidare med Benjamin Uppgifter Facit och korta lösningar Att arbeta ...
 • Kängurutävlingen 2005 – problem? 2005-03-17
  Om du inte får ditt kängurumateriel … så beror det troligen på något av följande: * Du har inte angivit en korrekt epostadress; * Din ebrevlåda är full; * Pdf-dokument får inte skickas till din ebrevlåda. Beroende på orsak så kan du: * Kontrollera din e-postadress och redovisa dina resultat med korrekt e-postadress. * Ta bort onödig post i din ebrevlåda. * Tala ...
 • Kängurutävlingen 2005 – Redovisning 2005-03-17
  Redovisa antal deltagare >>När du har redovisat hur många elever som deltagit i Kängurutävlingen skickas svar och korta lösningar till den e-postadress som du uppgivit. Redovisa resultat >>När du redovisat resultaten (se svarsblankett A o B) skickas “Att arbeta vidare med” till den e-postadress du uppgivit. Kängurudiplom >> Problem med materiel? >>Har du problem med att skriva ut ...
 • Kängurutävlingen 2005 – Information för anmälda till Kängurutävlingen 2005-03-10
  Det finns i år sex olika klasser: Ecolier, för åk 3 – 4, Benjamin för 5 – 7 och Cadet för 8 – 9, Cadet gymnasieversion för kurs A, Junior för kurs B och C samt och Student för kurs D och E. Ecolier består av 18 problem och tävlingstiden är 75 minuter. Benjamin och Cadet ...
 • Kängurutävlingen 2005 – Diplom 2005-03-10
  Årets diplom finns i två utföranden, en “formell” och en “modern”. Båda finns med något varierande text och såväl i färg och i svartvitt. Den svartvita versionen kan passa bra att skriva ut på färgat papper. Ladda ner: “… för deltagande i …, färg“… för deltagande i …, svartvit“… för goda prestationer i …”, färg“… för goda ...
 • Kängurun 2004 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med 2004-10-06
  Allt material får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Ecolier Problem Lösningar och Att arbeta vidare med Benjamin Problem Lösningar och Att arbeta vidare ...
 • Resultat 2004 – lösningsfrekvens 2004-09-19
  Statistik över lösningsfrekvens på årets Känguruproblem finns nu tillgänglig. Den baseras på inrapporterade resultat från: Åk 3: 5900 eleverÅk 4: 7746 elever Sammanlagt 517 skolor Åk 5: 5427 eleverÅk 6: 8259 eleverÅk 7: 7091 eleverSammanlagt 622 skolor Åk 8: 8315 eleverÅk 9: 6027 eleverSammanlagt 296 skolor Se även:Procentuell fördelning på poängintervallLösningsfrekvens, EcolierLösningsfrekvens, BenjaminLösningsfrekvens, Cadet Ecolier Årskurs 3 Sofie Sjöberg Mullhyttans skola 72 p Ludwig ...
 • Resultat 2004 2004-09-19
 • Resultat 2004 – Poängfördelning procentuellt 2004-09-19
  Resultat från Kängurutävlingen 2004Poängfördelning procentuellt Ecolier Poäng Åk3 Åk4 70-84 0,4 2,1 56-69 4,8 9,6 42-55 16,9 22,5 28-41 36,5 36,7 14-27 34,2 24,3 0 -13 7,2 4,8 Summa 100 100 Elevunderlag 3692 5214 Benjamin Poäng Åk5 Åk6 Åk7 60-72 0,4 0,9 2,5 48-59 3,3 5,0 8,0 36-47 13,5 19,5 22,0 24-35 38,5 41,0 37,8 12-23 36,4 29,0 25,3 0 -12 7,9 4,6 4,4 Summa 100 100 100 Elevunderlag 3782 5742 5600 Cadet Poäng Åk8 Åk9 70-84 0,7 1,8 56-69 3,7 6,2 42-55 14,8 18,5 28-41 36,7 35,9 14-27 38,1 32,6 0 -13 6,0 5,0 Summa 100 100 Elevunderlag 3831 2672
 • Har du inte fått ditt materiel? 2004-08-15
  Om du inte har fått ditt materiel kan det bero på flera saker: Om du anmält per post:Skickade du med frankerade och rätt adresserade kuvert? Vi har försökt få kontakt med er som glömt detta, via e-post eller telefon, men inte kunnat nå alla. Hör av dig om du tror att du glömde skicka med kuvert. ...
 • Kängurun 2000-01 – Problem och lösningar 2004-05-10
  Ecolier – 2001 Lösningar Problem Benjamin – 2001 Problem och lösningar Cadet – 2001 Lösningar Problem Blandade problem Problemavdelningen i Nämnaren nr 3, 2000 Kommentarer och lösningar Problemavdelningen i Nämnaren nr 4, 2000 Kommentarer och lösningar Hämta vid behov Adobe Reader(i nytt fönster). Innehåll: KW
 • Känguru-diplom 2004 2004-03-09
  Det finns nu två olika diplom att ladda ner och använda. Båda finns i såväl färg som i svart-vit version: Diplom 1, (pdf-fil, ca 100K) Diplom 1, s/v, (pdf-fil, ca 100K) Diplom 2, (pdf-fil, ca 60K) Diplom 2, s/v, (pdf-fil, ca 135K)
 • Kängurutävlingen 2003 – Aktuellt 2004-03-09
  Det finns nu två olika diplom att ladda ner och använda. Båda finns i såväl färg som i svart-vit version: Diplom 1, (pdf-fil, ca 96K) Diplom 1, s/v, (pdf-fil, ca 100K) Diplom 2, (pdf-fil, ca 133K)Vissa skrivare har problem med den tonade färgen i Diplom 2. Får du problem av denna art, prova då Diplom 3. Diplom 3 ...
 • Anmälan Kängurutävlingen 2003 2004-01-09
  Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan ...
 • Resultat 2003 – Cadet 2003-05-19
  Bästa elever Årskurs 8 Alexander Ivarsson Mimerskolan Sundsvall 96 David Stenlund Borgaregatans skola Vasa,Finland 96 Nicklas Adersson Stern Näsbyparksskolan Täby 92 Nanne Pennes Centralskolan Laxå 92 Erik Johansson Värgårdsskolan Kisa 92 Tobias Grelsson Hagaskolan Norrköping 91 Nora Ingebrand Mimerskolan Sundsvall 89 Joi Elebo Åsenskolan Anderstorp 88 Sara Eriksson Näsbydalskolan Täby 87 Tomas Berggren Värgårdsskolan Kisa 87 Årskurs 9 Mats Svensson Sollebrunns skola Sollebrunn 96 Anders Olofsson Gustav Adolfsskolan Alingsås 96 Fredrik Dacke Södra Ängby skola Bromma 92 Arvid Björkqvist Klinteskolan Klintehamn 92 Paulina Winbladh Magnus Stenbocks skola Helsingborg 91 Martin Aalto Näsbydalskolan Täby 91 Rickard Ewetz Näsbydalskolan Täby 91 Niklas Halvarsson Näsbydalskolan Täby 91 Johan Andersson Nolhagaskolan Alingsås 88 Johannes Roos Nolhagaskolan Alingsås 88 Hanna Svensson Hagaboda skolan Habo 87
 • Resultat 2003 2003-05-19
  Vi presenterar de 10 bästa i varje årskurs och gratulerar till ett fint resultat: Tävlingsklass EcolierTävlingsklass BenjaminTävlingsklass Cadet Ur det inrapporterade materialet har vi beräknat lösningsfrekvens på varje uppgift, fördelat på årskurs och flickor resp. pojkar. Studera gärna utvecklingen mellan årskurser på samma problem. Några problem återfinns i flera tävlingsklasser. De är:Ecolier 12 = Benjamin 10Ecolier 13 ...
 • Resultat 2003 – Benjamin 2003-05-16
 • Kängurun 2003 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med 2003-05-16
  Allt material får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Ecolier Problem, (pdf-fil, ca 175K) Lösningar och Att arbeta vidare med, (pdf-fil, ...
 • Resultat 2003 – Ecolier 2003-05-16
 • Kängurutävlingen 2003 2003-05-12
  Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan ...
 • Kängurun 2002 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med 2003-05-12
  Allt material finns samlat i sex dokument, som får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Dokumentet är i pdf-format, ...
 • Kängurudagen idag! 2003-03-21
  Idag sitter 165 000 svenska elever, över två miljoner elever i Europa och ytterligare fler i övriga världen och arbetar med Känguruproblem. De deltar i årets upplaga av den internationella matematiktävlingen som vi i Sverige kallar Kängurutävlingen – matematikens hopp! Vill du läsa mer om Kängurutävlingen, se Kängurusidan …
 • Kängurutävlingen – 2000. 4 poängs uppgifter. 2002-12-13
 • Kängurutävlingen – 2000. 5 poängs uppgifter. 2002-12-13
 • Kängurutävlingen – 2000. 3 poängs uppgifter. 2002-12-13
 • Kängurutävlingen – fler problem med svarsalternativsalternativ 2002-12-13
 • Kängurutävlingen – fler problem utan svarsalternativ 2002-12-13
 • Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, genomförande 2002-06-18
  Enligt den aktuella kunskapsöversikt om kompetensutveckling som NCM har tagit fram, är det av största vikt att kompetensutvecklingsinsatser får löpa över en längre tid. Tillfälliga nedslag i form av enstaka studiedagar brukar visa sig ge ringa långtidseffekt. Det är också av mycket stor vikt att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i lärarnas egna erfarenheter och önskemål, ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, Ramprogram 2002-06-18
  Ramprogram Onsdagen den 13 juni 2001Från NCM medverkar Lars Mouwitz, Elisabeth Rystedt, Lena Trygg och Görel Sterner. 8.30 – 10.00StorsamlingInformation om projektet (Elisabeth)Vad är NCM? (Lars)Information om Nämnaren (Lena), NämnarenTema och NCM/Nämnarens webbplatser (Lars, Lena) 10.30 – 12.00Storföreläsning med Lars MouwitzHur kan lärare lära? – aktuella, internationella erfarenheter 13.30 – 16.30 (inkl kaffepaus)Parallella seminarier• F-klass och de första ...
 • Klassrumsprojekt – projektplan 2002-06-18
  Rubrik (Vad?) Syfte (Varför?) Målgrupp (För vilka?) Mål (Vart?) Metoder (Hur?) Tidsplan (När?) Utvärdering (Hur går/gick det?) Ansvariga (Vilka?) Skola:
 • Kängurustävlingen 2000 – lösningar 2002-06-05
  3-poängsuppgifter: 1: C,2: E,3: D,4: E,5: D,6: E,7: D,8: B,9: D,10: D,4-poängsuppgifter: 11: B,12: E,13: D,14: B,15: C,16: B,17: D,18: E,19: A,20: E,5-poängsuppgifter: 21: D,22: D,23: E,24: B,25: D,26: A,27: A,28: D,29: D,30: D,