Vad kan NCM erbjuda?

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har regeringens uppdrag att samordna, stödja, utveckla, genomföra och följa upp insatser som befrämjar svensk matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget innefattar också att stimulera och sprida ämnesdidaktisk forskning i matematik. Detta gör vi i nära samverkan med skolpersonal, skolhuvudmän och myndigheter. NCM är ett resurscentrum för hela landet.

Vad kan då NCM erbjuda dig som arbetar i skolan eller dig som skolhuvudman?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Konsultation, rådgivning, frågor och svar

  NCM är ett statligt nationellt resurscentrum med personal som har bred kunskap om matematiken i skolan och utveckling av matematikundervisning. Dessutom försöker vi vara bra på att veta vem som vet, och kunna hänvisa till andra källor för att besvara olika frågeställningar. Kontakta oss för konsultation, rådgivning, frågor och svar. Maila ncm@ncm.gu.se eller ring 031-786 6837.

  Webbplats med mycket och många resurser

  Webbplatsen ncm.gu.se är en viktig kanal för att tillgängliggöra de resurser som NCM har att erbjuda, och där finns mycket att hämta. Där finns till exempel undervisningsaktiviteter (Strävorna) och kopieringsunderlag för tallinjer, koordinatsystem och annat elevmaterial (Matematikpapper). Här finns Mattetalanger, med inspiration till undervisning som möter behoven hos elever som behöver extra utmaningar, och mycket mer.

  Tidskriften Nämnaren och andra publikationer

  Tidskriften Nämnaren vänder sig till undervisande lärare i matematik i alla skolformer. Den innehåller inspirerande artiklar om och för matematikundervisning. Här finns texter skrivna av forskare och lärarutbildare, men framförallt finns här texter där undervisande lärare delar sina erfarenheter. Nämnaren borde finnas på varje skola, och prenumerationer kan beställas här: NCM:s webbshop. Artiklar från tidigare årgångar finns att ladda ner utan kostnad från NCM:s hemsida. Under 2024 firar Nämnaren 50 år så det finns mängder av intressanta artiklar att läsa.

  NCM ger också ut andra publikationer, och hela utbudet finns på NCM:s webbshop

  Besök oss

  På plats i Göteborg (Vera Sandbergs allé 5A) har vi resurser som kräver ett besök hos oss. De resurserna är förstås mer tillgängliga för skolor i närheten av Göteborg, men vi får besök från hela landet. Gå in på https://ncm.gu.se/besok för mer information och anmälan.

  Besök vår matematikverkstad

  I NCM:s matematikverkstad ges lärargrupper möjlighet att diskutera och fördjupa kunnandet om laborativa arbetssätt i matematik.

  Besök vårt bibliotek

  I NCM:s bibliotek samlas främst matematikdidaktisk litteratur, läs på plats eller låna böcker.

  Besök vår läromedelsutställning

  Utställningen omfattar aktuella, svenska matematikläromedel från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Förlagen presenterar sina matematikläromedelsserier och uppdaterar innehållet kontinuerligt.

  Kängurutävlingen

  Kängurutävlingen är ett internationellt samarbete som syftar till att erbjuda elever i grundskola och gymnasieskola meningsfulla och utmanande problemlösningsuppgifter. Tävlingen genomförs på våren, tredje torsdagen i mars, och i efterhand görs alla uppgifter med facit och arbeta vidare tillgängliga på webben.  Anmäl din klass och delta, använd problem från tidigare år och låt dig inspireras av förslag på hur du kan arbeta vidare med problemen Kängurutävlingen – NCM.

  Inspirationsföreläsningar och seminarier

  Digitala seminarier som också spelas in

  NCM bjuder in till digitala seminarier tre till fyra gånger per termin, där alla är välkomna att delta. Där ges möjlighet att lyssna till en intressant föreläsning och även möjlighet att ställa frågor och samtala om ämnet för dagen. Föreläsningen spelas in och finns tillgänglig på NCM:s webbplats NCM:s seminarieserie – NCM (gu.se)

  Beställ en föreläsning eller en studiedag av NCM

  Några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Proportionalitet i undervisningen
   En av de viktigaste matematiska idéerna i matematiken. Stora delar av det centrala innehållet i grundskolans matematik handlar om proportionalitet och en utvecklad undervisning på det här området kan betyda mycket för elevernas matematiska förståelse.
  • Algebra i grundskolan
   Med utgångspunkt i boken Algebra i grundskolan kan NCM erbjuda ett program som tar upp viktiga aspekter av skolans algebraområde och ger inspiration till hur algebraundervisningen kan utvecklas. Innehållet är inte bara relevant för grundskolan, utan i hög grad även för gymnasieskolan och komvux.
  • Unga matematiker i arbete
   Vi kan erbjuda en orientering om bärande tankar och undervisningsstrategier i materialet ”Unga matematiker i arbete” som tagits fram genom att omfattande forsknings- och utvecklings-projekt vid Mathematics in the City i New York och som på senare år implementerats i Sverige, bland annat genom ROMB-projektet.
  • Kommunikation i matematikklassrummet
   Undervisning som vill bidra till att elever utvecklar matematisk förståelse förutsätter såväl muntlig som skriftlig kommunikation i klassrummet.
  • Aktuell matematikdidaktisk forskning
   NCM kan erbjuda inblickar i relevant matematikdidaktisk forskning, på områden som skolor och lärare önskar.
  • Kognitiva utmaningar
   Det teoretiska begreppet kognitiva utmaningar synliggör kraftfullt viktiga kvaliteter i undervisningen och i vilken grad elever får brottas med att förstå matematiska begrepp. Det finns möjlighet att önska vilket matematikområde programmet ska ha fokus på.
  • Problemlösning
   Under en workshop använder vi Känguruproblemen som utgångspunkt och planerar undervisning kring några matematikområden, och vi kopplar andra aktiviteter från Strävorna till dessa problem.

  Kontakta Ulrica Dahlberg (ulrica.dahlberg@ncm.gu.se) angående önskemål och kostnad.

  Fortbildningspaket

  NCM kan erbjuda fortbildningspaket där vi tillsammans med lärare, skolor och skolhuvudmän lägger upp ett program för kortare eller längre kompetensutvecklingsinsatser. Innehållet kan bestämmas utifrån behov men här är några av de insatser vi genomfört under den senaste tiden.

  Förstå och använda tal

  Vi ger kurser kring boken Förstå och använda tal – en handbok på flera nivåer. Dels kan kursen rikta sig till blivande handledare som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om handboken i den egna skolan, skolområdet eller kommunen. Kursen kan också rikta sig direkt till matematiklärare i ett arbetslag, på en skola eller en kommun. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll i föreläsningar och i praktiskt arbete och målgruppen är lärare från förskoleklass till gymnasium.

  Intensivundervisning

  NCM erbjuder fortbildning om hur intensivundervisning kan organiseras och genomföras i praktiken för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter. Fortbildningen riktar sig till grundskolan och gymnasiet och ”skräddarsys” utifrån er förfrågan. T. ex

  • Huvudmän, rektorer och elevhälsa – ”Att organisera för Intensivundervisning”
  • Lärare och speciallärare – ”Att bedriva Intensivundervisning”

  Läromedelsanalys

  Är du nyfiken på vad eleverna möter i läroboken – egentligen?

  Vi kan hjälpa dig och dina kollegor att granska, analysera och jämföra läroböcker på olika sätt, exempelvis

  • utifrån progression
  • utifrån vilka lärandemöjligheter enskilda uppgifter eller aktiviteter kan erbjuda

  Boka in oss för en halvdag antingen på NCM eller på din skola. Kontakta Cecilia Kilhamn (cecilia.kilhamn@ncm.gu.se) angående önskemål och kostnad.

  Tänka, resonera och räkna i F-3 – ett undervisnings- och kompetensutvecklingsmaterial

  NCM har gjort en särskild satsning på stöd till undervisning om taluppfattning och tals användning från förskoleklass till årskurs 3, som kallas Tänka, resonera och räkna (TRR). För förskoleklass finns boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass att beställa från vår webshop. Till den finns också ett fritt nedladdningsbart kompetensutvecklingsmaterial, med stöd för kollegiala samtal. NCM har också tagit fram motsvarande material för årskurs 1-3, men det materialet erbjuds endast till skolor och skolhuvudmän som samverkar med NCM kring en satsning på att utveckla matematikundervisningen. Kontakta peter.nystrom@ncm.gu.se för mer information.