Kompetensutvecklingsmodeller – Skellefteå

Utvecklingsarbete i matematikdidaktik

I Skellefteå kommun är matematik ett högt prioriterat område. Sedan tre år tillbaka arbetar vi med kompetensutveckling på olika nivåer och på olika sätt. Gemensamt för dessa är att de ska vara långsiktiga och stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen omfattar förskola t o m skolår 9.

De olika modellerna är

 • Nämnarenprojektet – en nätverksmodell
 • utbildning för förskolepersonal
 • kompetensutveckling för lärare till särskoleelever
 • behovsstyrd kompetensutveckling F–9.

Syftet med satsningarna är att

 • få en ökad måluppfyllelse
 • öka lärares medvetenhet i matematikdidaktik
 • öka elevers lust att lära matematik
 • ge föräldrar en inblick i matematikundervisningen utifrån Lpo 94, Lpfö 98.

Detta gör vi genom att

 • med stöd av Nämnarenkonsulenter regelbundet läsa tidskriften Nämnaren och få till stånd fortlöpande diskussioner om matematikundervisning på skolorna
 • att lärare får möjlighet att reflektera över sin verksamhet i förhållande till innehållet i Nämnaren
 • utbildning i Lärande samtal
 • att arbeta med olika matematiskt innehåll i barngruppen/klassen, dokumentera, reflektera och samtala samt dela med sig av goda exempel
 • att läsa litteratur
 • uppföljning via nätverk språk – matematik
 • föräldramöten.

För ytterligare information kontakta: Ulla Johansson
E-post: ulla.johansson@skelleftea.se