Kompetensutvecklingsmodell – Skellefteå

Syfte
Att lärare i Skellefteå kommun får kontinuerlig kompetensutveckling i matematikdidaktik genom Nämnaren med stöd av Nämnarenkonsulenter.

Tidsomfattning
Två år.

Målgrupp
Lärare i förskola, grund- och gymnasieskola.

Genomförande
I Skellefteå kommun finns följande organisation kring Nämnrenkonsulenterna:
En mentor har viss tid avsatt per vecka för att bedriva kontinuerlig kompetensutveckling i kommunen via ett nätverk med Nämnarenkonsulenter. Mentorn handleder de ansvariga för samverkansområdena (SO) som i sin tur ansvarar för kontakten med Nämnarenkonsulenterna (NK) på de olika skolorna.

skelleftea.gif

Skellefteå kommun har beställt två prenumerationer till alla enheter dvs samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt 120 prenumerationer. Varje ”skolhus” utser en Nämnarenkonsulent. (Nätverket för förskolan är under uppbyggnad.) Den ena prenumerationen är avsedd för cirkulation och den andra disponerar Nämnarenkonsulenten för personligt bruk.

Nämnarkonsulenterna träffas vid två tillfällen per termin
– en träff i samverkansområdesgruppen (3h)
– en träff med samtliga Nämnarenkonsulenter och Språkpiloter i kommunen (3h).

Nämnrenkonsulenternas uppdrag är att
– initiera diskussioner på den egna skolan kring Nämnarenartiklar,
– återkoppla lokala erfarenheter till NCM,
– inventera pågående utvecklingsarbeten (goda exempel) och behov av kompetensutveckling.

Inom varje samverkansområde (SO) finns en person som stödjer Nämnarenkonsulenterna i deras uppdrag att stimulera till diskussioner kring matematikundervisning.

Omfattningen av arbetet inom varje SO innebär
– handledning av mentor två gånger per termin (2x3h),
– en träff inom samverkansområdet (3h),
– en träff i storgrupp med samtliga NK och SP i kommunen (3h).

Uppdrag i samverkansområdet:
– Diskutera artiklar i Nämnaren.
– Inventera pågående utvecklingsarbete (goda exempel)
– Formulera specifika behov av kompetensutveckling.

NCM och Nämnarens redaktion ställer upp med service till Nämnarenkonsulenterna. Denna service kan t ex innehålla svar på frågor om artiklarna, förslag till fördjupningslitteratur, material, lämpliga resurspersoner, handledning i användning av Nämnarens databas etc. Detta arbete bekostas av NCM.

När skolan på har två prenumerationer, erbjuds lärarna dessutom att skaffa privatprenumerationer till sin hemadress till specialpris, dvs halva det ordinarie priset.

Kontaktpersoner
NCM: Elisabeth Rystedt
E-postadress:

Skellefteå: Ulla Johansson
E-postadress:
ulla.johansson@skelleftea.se