Malmö, 27 jan 2006

Den första nätverksträffen blev extra angelägen och intressant då skolminister Ibrahim Baylan i sitt inledningstal på Biennalen tog upp att en satsning kommer att ske på lokala nyckelpersoner – matematikutvecklare – och att de ska finnas i alla kommuner:

Matematikutvecklare ska finnas i alla kommuner
Kompetensutveckling av befintliga lärare är kärnan i satsningen. Jag ser framför mig en modell där staten ger stöd till lokala nyckelpersoner, matematikutvecklare. Deras huvuduppgift blir att genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial.

Läs hela talet
Efter vad som framkom av nätverksträffens deltagarlista har majoriteten av deltagarna redan nu någon liknande roll i form av projektledare / matematikutvecklare / utbildningsstrateg / skolstrateg / kompetensutvecklare / pedagogisk vägledare / matematiksamordnare / verksamhetsutvecklare.

Träffen präglades av en mycket positiv och entusiastisk stämning – trots att den låg allra sist på fredag eftermiddag. Det timslånga programpasset innehöll två huvudpunkter, Kollegieblocket samt en presentation av sex pågående, lyckade kommunala kompetensutvecklingsprojekt.

Kollegieblocket
Kollegieblocket är en resurs för utvecklingsarbeten i matematik. Det är tänkt att fungera som en “annonssida” för utvecklingsinitiativ som görs idag i Sverige när det gäller matematikutbildning, från förskola till högskola. På denna sida presenteras personer som bedriver eller har bedrivit utvecklingsprojekt som de anser vara värda att sprida. Kollegieblocket är också tänkt att vara en förmedlare av kontakter mellan lärare på alla nivåer i utbildningssystemet samt andra aktörer som skolledare, kommuner, regionala utvecklingscentra och nätverk och liknande.
Det material som samlades in under Matematikdelegationens arbete 2003-2004 utgör grunden för denna webbplats och skall spridas på uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling. Kollegieblocket kommer att successivt byggas ut och NCM välkomnar en diskussion kring Kollegieblockets innehåll och framtida funktion. Kompetensutvecklingsprojekt på kommunal nivå finns även beskrivna under rubriken Kompetensutvecklingsmodeller

Sex kommunala kompetensutvecklingsprojekt
Järfälla: HÖJA NIVÅN i matematik
Oskarshamn: Strålande matematik
Skellefteå: Utvecklingsarbete i matematikdidaktik
Vänersborg: BeMa – ett utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik
Västerås: Matematikprojekt 2005-2006
Östersund: Med fokus på Matematiken – ett försök att sätta matematikundervisningen på dagordningen

På ovanstående sidor finns kortfattade beskrivningar av de sex kommunala satsningarna samt information om hur man kan få kontakt med projektgrupperna. Ansvariga för texterna är respektive projekt.

Fortsättning följer…
Intresset för nätverket var mycket stort och det fanns starka önskemål om fortsatta träffar. Ansvariga för Höja nivån i matematik erbjöd sig att vara medarrangörer för den nästkommande träffen och därför bestämdes att den ska förläggas till deras hemkommun, Järfälla.