Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, genomförande

Enligt den aktuella kunskapsöversikt om kompetensutveckling som NCM har tagit fram, är det av största vikt att kompetensutvecklingsinsatser får löpa över en längre tid. Tillfälliga nedslag i form av enstaka studiedagar brukar visa sig ge ringa långtidseffekt. Det är också av mycket stor vikt att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i lärarnas egna erfarenheter och önskemål, att projektet ägs av lärarna själva. Dessutom är det viktigt att deltagarna består av grupper av lärare som arbetar tillsammans, t ex arbetslag.

Arbetet löper under en treårsperiod där NCM ansvarar för en stor del av upplägg och innehåll det första året, för att sedan trappas av och under tredje året mest bestå av kortare handledning. Därefter kan NCM stå till tjänst med att svara på frågor och förmedla kontakter på distans. Bifogat finns ett ramprogram för läsåret 2001-2002. Under läsåren 2002-2004 kommer liknande program att genomföras, men där NCMs insats är av successivt allt mindre omfattning.

Programmet läggs upp med två parallellt löpande delar. En del som fokuserar på progressionen F – 9, avseende såväl arbetssätt och arbetsformer som ämnesinnehåll, bedömningsgrunder och betygskriterier. En del där varje arbetslag genomför ett projekt som är begränsat och konkret, med stark koppling till klassrumsaktiviteter, lektionsförslag etc. De bägge delarna ska inte löpa parallellt i bemärkelsen att de inte ska vidröra varandra. De bägge delarna ska ge impulser och erfarenheter för att på sikt ge en enhetlig progression F – 9, där kommunens områden organiserar sin matematikundervisning utifrån samma grund. Under ett senare skede bör samverkan i dessa frågor inledas med gymnasieskolan.

Läsåret 01/02 får ett upplägg med hela studiedagar blandat med kortare handledningsträffar. Studiedagarna innehåller både storföreläsningar, parallella seminarier och workshops. Under de första studiedagarna presenteras projektet, NCM/Nämnaren, aktuell forskning och de trender som är tydliga runt om i världen. Studiedagarna kommer också att ge inspiration och ”input”. Efter hand tas allt större hänsyn till lärarnas önskemål om innehåll.

Genomgående kommer Nämnaren, NämnarenTEMA och NCM/Nämnarens webbplats att användas. Från Nämnarens tryckta produktion kommer artiklar att väljas för gemensam läsning. Via webbplatsen finns stor möjlighet att även finna annan litteratur, åtkomlig med hjälp av NCMs referensbibliotek och artikelsökning i Nämnarens databas.

Varje arbetslag kommer att få göra en nulägesbeskrivning av matematikundervisningen. Denna behöver inte skrivas i formell uppsats- eller rapportform, utan kan få ha en mer informell karaktär. Viktiga delar är en beskrivning av nuvarande arbetssätt och arbetsformer. Vad är bra? Vad kan göras bättre? Hur kan målen, på elev- och på arbetslagsnivå, sättas,? Hur utvärderas de? Hur följs utvärderingarna upp? Vilka läromedel används? Hur ser tillgången på laborativt materiel ut? Hur används tekniska hjälpmedel? Finns praktiska hinder? Vilka önskemål om ämnesteoretisk fördjupning finns?

Utifrån dessa nulägesbeskrivningar kan innehållet i kommande studiedagar och handledningsträffar planeras. Arbetslagets eget projekt bör växa fram från denna nulägesbeskrivning.

Mellan varje studiedag och handledningsträff kommer uppgifter att ges i form av artikelläsning och aktiviteter att arbeta med tillsammans med eleverna. En förutsättning för gott utbyte av sådana aktiviteter är att tidsutrymme skapas för att låta deltagarna diskutera dessa i det fortlöpande vardagsarbetet.

På handledningsträffarna träffas varje område för sig. Dessa ägnas i första hand åt diskussioner kring de artiklar som lästs och aktiviteter som prövats. NCM hjälper till att ta fram materiel och att förmedla kontakter.

NCM lägger upp en speciell e-postadress, så att deltagarna lätt kan
kommunicera med kursansvariga på centrumet. NCM bidrar med frågeställningar på det diskussionsforum som läggs upp av BU på Nyköpingskommuns server.

NCM

ansvarar för innehållet på studiedagar och handledningsträffar,
lägger upp en e-postadress för kommunikation mellan kursdeltagarna och kursansvariga på NCM,
bidrar med frågeställningar till de webbaserade diskussionsgrupperna,
bistår med framtagning av materiel och med förmedling av kontakter,
är behjälplig med att ta fram kvantitativa data från de nationella diagnoserna och ämnesproven,
ansvarar för delutvärdering av NCMs insats i juni 2002 och juni 2003, så att dessa kan ligga till grund för den kvarvarande delen av kompetensutvecklingen,
ansvarar för utvärdering av NCMs insats under hela kompetensutvecklingen 2001 – 2004.

Barn och Ungdom, Nyköpings kommun:

anskaffning av litteratur,
ansvar för lokaler,
anordnar webbaserade diskussionsgrupper,
ansvar för att, de senast genomförda, Nationella diagnoser och ämnesprov finns tillgängliga,
ansvarar för att tidsutrymme skapas i vardagsarbetet, så att kursdeltagarna får möjlighet att utföra de aktiviteter som ligger inom kompetensutvecklingens ram.