Kompetensutvecklingsmodell – Kungälv

Syfte
Lyfta fram matematikämnets roll, natur och karaktär i anknytning till samhällsutveckling och utbildningsbehov.
Vidga synen på matematikämnet.
Visa på matematikämnets olika karaktärer.
Visa på matematikens kopplingar till andra ämnen.

Målgrupp
Ca 400 personer som arbetar med elever i åldern 1–16 år – samtliga yrkesgrupper.

Tidsomfattning
1 dag

Genomförande

Två, tre veckor före den 5 mars ombeds alla lärare att välja ut en lämplig dag under vilken de skriver en dagbok under rubriken : ”Matematik i mitt vardags- och yrkesliv” Det kan skrivas på vilket sätt som helst; i punktform eller i en löpande text. Texten tas med den 5 mars.
Dagstidningen uppmärksammas särskilt beroende på dess aktualitet samt möjlighet till lokalanknytning och ämnesintegration.
Diskussionspunkter i eftermiddagens smågrupper:
1. Diskutera dagboksanteckningarna .
2. Hur kan matematikundervisningen bidra till måluppfyllelse i andra ämnen?
3. Hur kan undervisningen i andra ämnen bidra till måluppfyllelse i matematik?
4. Vad kan jag göra redan denna vecka i min egen undervisning, som stödjer ett förverkligande av punkt 2 eller 3?
5. Frågor jag vill få kommenterade under paneldiskussionen.

Program
8.30–9.15
Matematik som ämne för undervisning – ett historiskt perspektiv, Bengt Johansson
Hur ser vi matematiken – i samhälle och skola? Göran Emanuelsson

9.15–9.45
Kaffe/Förfriskningar

9.45–11.30
Inspiration till ämnesövergripande aktiviteter i 1–16 perspektiv .
Görel Sterner, Elisabeth Rystedt, Lena Trygg, Ronnie Ryding

11.30–13.00
Lunch

13.00–14.00
Grupp A: Utställningar och Workshops
Grupp B: Diskussioner i smågrupper . Svarsformulären lämnas till panelen.

14.00–15.15
Grupp A: Diskussioner i smågrupper. Svarsformulären lämnas till panelen.
Grupp B: Utställningar och Workshops

15.15–16.00
Paneldiskussion utifrån gruppernas inlämnade frågor.
Bengt Johansson, Lena Trygg, skolledare samt deltagare i planeringsgruppen.

Kontaktperson
Said Carlsson
E–post: Said.Carlsson@kommun.kungalv.se