Om NOMAD

Bakgrund (English version) Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik. Några av NOMADs syften är att stimulera, stödja och fostra nordiska och baltiska forskare och forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik och angränsande områden, samt att därmed bidra till att utveckla matematiklärande och matematikundervisning inom alla nivåer i utbildningssystemet. NOMAD publicerar både teoretiskt och empiriskt grundade forskningsartiklar, såväl som rapporter av forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt. Strävan är vidare att tidskriften ska bidra till att göra nordisk och baltisk forskning i matematikdidaktik kända, både inom och utanför den nordiska och baltiska regionen. Ansvaret för den operativa redaktionen har roterat mellan de nordiska länderna. Under de fyra första åren, 1993–1996, låg redaktionen och utgivningen vid Institutionen för Ämnesdidaktik, Göteborgs universitet. För årgångarna 5–8, (1997–2000) var redaktionen och utgivningen placerad vid tre institutioner i Norge; Telemarksforsking–Notodden, Høgskolen i Telemark och Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling vid Universitetet i Oslo. Därefter flyttade redaktionen till Finland och Åbo Akademi i Vasa, som ansvarade för årgång 9 och 10. Redaktionen för årgång 11–13 var placerad i Danmark, vid universiteten i Roskilde och Aalborg. Från årgång 14 (2009) övergavs den ursprungliga policyn att rotera redaktionen mellan de nordiska länderna. Den nuvarande policyn är ha en samnordisk redaktion om minst fyra personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Redaktionsrådet och redaktionen eftersträvar en god kontakt med läsekretsen. Förutom forskningsartiklar välkomnar redaktionen även anmälningar och recensioner av litteratur, information om konferenser, symposier, kurser, nätverk, organisationer, forskarutbildning, forskningsanslag, stipendier, samt brev med synpunkter och frågor från läsekretsen. NOMAD utges av NCM och kommer med fyra nummer per år. Från och med årgång 29, 2024, upphör papperstidskriften och NOMAD publiceras enbart i form av fritt nedladdningsbara pdf-filer.

The journal Nordic Studies in Mathematics Education – Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – is a journal publishing results from research in mathematics education. It addresses all that are interested in following the progress in this field in the Nordic and Baltic countries, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.

The main objectives of the journal are to stimulate, support and foster Nordic and Baltic researchers and post-graduate students in mathematics education and thereby contribute to the development of mathematics teaching and learning in theory and practice at all levels of the educational system. NOMAD publishes articles based on theoretical analysis as well as on empirical studies, reports on results from research projects and research-based developmental projects. Our hope is that Nomad will promote Nordic studies in mathematics education and spread their results both inside and outside the Nordic and Baltic countries.

The responsibility for the operative editorship have rotated among the Nordic countries. During the first four years, 1993–1996, NOMAD was edited and published by the Department of Didactics at Göteborg University, Sweden. The following four Volumes were edited by three institutions in Norway; Telemarksforsking in Notodden, Telemark University College and Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling at Oslo University. The editing of Volumes 9–10 was done at Åbo Akademi in Vasa, Finland. For Volume 11–13 the editorship was placed in Denmark, at the Universities of Roskilde and Aalborg. In 2009 the policy of having a rotating editorship was abandoned. The present policy is to have an editorial team of a least four persons representing Denmark, Finland, Norway and Sweden.

The editorial committee and the editors strive to attain good contacts with the readers. In addition to research articles the editors also welcome brief reports of research, research literature, and conferences, critiques of articles and book reviews.

NOMAD is a quarterly journal published by NCM.