Avhandlingar

Här finns möjlighet att ta del av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. En del finns tillgängliga i NCM:s bibliotek. Ett antal är försedda med länkar till abstracts eller i några fall till avhandlingen i sin helhet. Om inte annat anges så är det en doktorsavhandling.
Alla kolumner är sorterbara.

Sök avhandlingar via GU/UB
Det går också att söka direkt från Göteborgs universitetsbibliotek på gupea.ub.gu.se

FörfattareÅrTitelLänkAnmärkning
Majoros, Erika2022Linking recent and older IEA studies on mathematics and science University of GothenburgFulltext
Wikström Hultdin, Ulrika2024Between symbols and words: structural connections in mathematics texts and their effect on reading Umeå universityFulltext
Fredriksdotter, Hanna2024Young students’ mathematical argumentation in social interaction: Video-based observations of student-student interaction during everyday work in the mathematics classroom Uppsala universityFulltext
Gardesten, Malin2023Teaching for Inclusive mathematics education: methodological, theoretical and empirical explorations Linnaeus universityFulltext
Beyene, Abraham Kumsa2023Obstacles to students' learning of the limit concept: a comparative study Stockholms universitetFulltext
Ron, Anette de2023Problemlösning i matematikdidaktik och lärarutbildning: ett mångdisciplinärt utforskande och affirmativ kritik Stockholms universitetFulltext
Söderström, Sharmin2023Formative assessment and problem solving in mathematics Umeå UniversityFulltext
Sjöblom, Marie2022Promoting mathematical dialogue: students’ and teachers’ listening, questioning and participation Malmö UniversityFulltext
Wallin, Anna2022Fritidshemmets matematik – möten som räknas Stockholms universitetFulltext
Asami-Johansson, Yukiko2019Japanese mathematics teachers’ professional knowledge: international case studies based on praxeological analysis University of CopenhagenFulltext
Landtblom, Karin2023Mean, median, and mode in school years 4–6: a study about aspects of statistical literacy Stockholm UniversityFulltext
Lövström, Anna2023Delaktighet för elever med olika förkunskaper i matematik: en interdisciplinär studie om betydelsen av undervisningens utformning och genomförande för elevers lärande LinnéuniversitetetFulltext
Svanteson Wester, Jenny2022Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions. A learning study about scaling geometric figures University of GothenburgFulltext
Bergwall, Andreas2021Proof-related reasoning in upper secondary mathematics textbooks: characteristics, comparisons, and conceptualizations Mälardalen UniversityFulltext
Sveider, Cecilia2021Representationer av tal i bråkform: en studie om matematikundervisning på mellanstadiet Linköpings universitetFulltext
Arnell, Sofie2021Elevers möten med matematik: En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 Linköpings universitetFulltext
Utterberg Modén, Marie2021Teaching with digital mathematics textbooks – activity theoretical studies of data-driven technology in classroom practices Göteborgs universitetFulltext
Markkanen, Peter2021Representationer, visualisering och resonemang i geometri: praktiknära studier i digitala lärmiljöer Örebro universitetFulltext
Österling, Lisa2021Desires for mathematics teachers and their knowledge: practicum, practices, and policy in mathematics teacher education Stockholm UniversityFulltext
Marschall, Gosia2021Reconceptualising teacher self-efficacy in relation to teacher identity: a longitudinal phenomenological study of pre-service secondary mathematics teachers during initial teacher education Stockholm UniversityFulltext
Toropova, Anna2021Teachers meeting the challenges of the Swedish school system. Agents within boundaries University of GothenburgFulltext
Madej, Lars2021X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik: med fokus på tidig algebra i Sverige Uppsala universitetFulltext
Eriksson,
Helena
2021Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet: en undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser Stockholms universitetFulltext
Hellstrand,
Heidi
2021Early numeracy development: identifying and supporting children at risk for mathematical learning difficulties Åbo Akademi Fulltext
Wedman, Lotta2020The concept concept in mathematics education: a concept analysis Göteborgs universitetFulltext
Grundén, Helena2020Mathematics teaching through the lens of planning: actors, structures, and power LinnéuniversitetetFulltext
Ryberg, Ulf2020Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen Göteborgs universitetFulltext
Norberg, Malin2020Från design till meningsskapande: en multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1 MittuniversitetetFulltext
Ahl, Linda Marie2020Individualized mathematics instruction for adults: the prison education context Stockholm UniversityFulltext
Jäder, Jonas2020Med uppgift att lära: om matematikuppgifter som en resurs för lärande Umeå universitetFulltext
Ebbelind, Andreas2020Becoming recognised as mathematically proficient – the role of a primary school teacher education programme Linnaeus UniversityFulltext
Ryan, Ulrika2019Mathematics classroom talk in a migrating world: synthesizing epistemological dimensions Malmö universityFulltext
Palm Kaplan, Kristina2019International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015 Uppsala universitetFulltext
Seidouvy, Abdel2019Exploring student collaboration during data generation in the statistics classroom: an inferentialist perspective Örebro universitetFulltext
Gustafsson, Birgit2019Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer MittuniversitetetFulltext
Engvall, Sara2019Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth: a study of the process of teacher learning Umeå UniversityFulltext
Ekdahl, Anna-Lena2019Teaching for the learning of additive part-whole relations – the power of variation and connections
Jönköping University
Fulltext
Brehmer, Daniel2019Support for mathematics teachers’ change: examining catalysts for teacher learning and role of the teacher in professional development programmes Mälardalen UniversityFulltext
Sidenvall, Johan2019Lösa problem: om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen Umeå universitetFulltext
Theens, Frithjof2019Does language matter? Sources of inequivalence and demand of reading ability of mathematics tasks in different languages Umeå University Fulltext
Sollerman, Samuel2019Kan man räkna med PISA och TIMSS? Relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext Stockholm UniversityFulltext
Roos, Helena2019The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk – inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics Linnaeus UniversityFulltext
Karlsson, Ingemar2019Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik Lund UniversityFulltext
Fülöp, Éva2019Learning to solve problems that you have not learned to solve: Strategies in mathematical problem solving Gothenburg UniversityFulltext
Sülau, Veronica2019Vad händer i lärares kollegiala samtalspraktik? En studie av mötet mellan en nationell kompetensutvecklingsinsats och en lokal fortbildningspraktik.
Göteborgs universitet
Fulltext
Perez, Miguel2018A teacher-centred design system to integrate digital technologies in secondary mathematics classrooms Linnaeus UniversityFulltext
Pansell, Anna2018The ecology of Mary’s mathematics teaching: tracing co-determination within school mathematics practices Stockholm UniversityFulltext
Lind Pantzare,
Anna
2018Dimensions of validity: studies of the Swedish national tests in mathematics Umeå UniversityFulltext
Svensson Källberg,
Petra
2018Immigrant students' opportunities to learn mathematics: in(ex)clusion in mathematics education Stockholm UniversityFulltext
Maunula,
Tuula
2018Students' and teachers' jointly constituted learning opportunities – the case of linear equations Göteborgs universitetFulltext
Gejard,
Gabriella
2018Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion Uppsala universitetFulltext
Mellroth,
Elisabet
2018Harnessing teachers’ perspectives: recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom Karlstad UniversityFulltext
Erixon, Eva-Lena2017Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande Örebro universitetFulltext
Lindvall, Jannika2017Critical features and impacts of mathematics teacher professional development programs: comparing and characterizing programs implemented at scale Mälardalen UniversityFulltext
Boström, Erika2017Formativ bedömning: en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik Umeå universitet Fulltext
Elofsson, Jessica2017Children’s early mathematics learning and development: number game interventions and number line estimations Linköping UniversityFulltext
Eckert,
Andreas
2017Contributing to develop contributions – a metaphor for teaching in the reform mathematics classroom LinnéuniversitetetFulltext
Ekstam,
Ulrika
2017Educational support in lower secondary mathematics instruction; teacher quality, teacher characteristics and
their interrelations Åbo akademi
Fulltext
Röj-Lindberg,
Ann-Sofi
2017Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie Åbo akademiFulltext
Nagy,
Caroline
2017Fler bråk i
matematikundervisningen – en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression
Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Szabo,
Attila
2017Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils
Stockholm University
Fulltext
Segerby,
Cecilia
2017Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics – making the implicit explicit
Malmö högskola
Fulltext
Vingsle,
Charlotta
2017Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det att hända?
Umeå universitet
Fulltext
Nyman,
Rimma
2017Interest and engagement: perspecitves on mathematics in the classroom
Göteborgs universitet
Fulltext
Petersson,
Jöran
2017Mathematics achievement of early and newly immigrated students in different topics of mathematics
Stockholms universitet
Fulltext
Gustafsson, Patrik2016Frameworks for task design and technology integration in the mathematics classroom Mälardalen University (Licentiatavhandling)FulltextLic.
Dyrvold, Anneli2016Difficult to read or difficult to solve? The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks Umeå UniversityFulltext
Muhrman, Karolina2016Inget klöver utan matematik: en studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv Linköping UniversityFulltext
Olteanu,
Lucian
2016Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet
Linnaeus University
Fulltext
Norqvist,
Mathias
2016On mathematical reasoning - being told or finding out
Umeå universitet
Fulltext
Teledahl,
Anna
2016Knowledge and writing in school mathematics - a communicational approach
Örebro universitet
Fulltext
Larsson,
Kerstin
2016Students' understandings of multiplication
Stockholms universitet
Fulltext
Bergvall,
Ida
2016Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS
Uppsala universitet
Fulltext
Bäckman, Kerstin2015Matematiskt gestaltande i förskolan Åbo Akademi Fulltext
Rystedt, Elisabeth2015Encountering algebraic letters, expressions and equations: a study of small group discussions in a grade 6 classroom Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)FulltextLic.
Bagger,
Anette
2015Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Umeå universitet
Fulltext
Sidenvall,
Johan
2015Att lära sig resonera: Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang
Linköpings universitet (Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Larsson,
Maria
2015Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing challenges and support for teachers
Mälardalens högskola
Fulltext
Sterner,
Görel
2015Tal, resonemang och
representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass
Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Harvard Maare,
Åsa
2015Designing for peer learning: mathematics, games and peer groups in leisure-time centers
Lunds universitet
Fulltext
Fahlgren,
Maria
2015Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics
Karlstads universitet
Fulltext
Lundström,
Marita
2015Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik
Göteborgs universitet
Fulltext
Andersson,
Catarina
2015Professional development in formative assessment: effects on teacher classroom practice and student achievement
Umeå universitet
Fulltext
Brunström,
Mats
2015Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram
Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet
Fulltext
Johansson,
Helena
2015Mathematical Reasoning – in pysics and real-life context
Department of Mathematical Sciences Chalmers University of Technology and University of Gothenburg
Fulltext
Mårtensson,
Pernilla
2015Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet
Högskolan i Jönköping
Fulltext
Serder,
Margareta
2015Möten med Pisa, Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap
Malmö studies in educational sciences No. 75, Doctoral dissertation in education.
Abstract
Wester,
Richard
2015Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv
Malmö studies in educational sciences: Licentiate dissertation series 2015:36. Malmö högskola
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Magnusson,
Joakim
2014Proportionella samband – innehållets behandling och elevernas lärande
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Frejd,
Peter
2014Modes of mathematical modelling – an analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings
(Linköping Studies in Behavioural Science, 181). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Jahnke,
Anette
2014Insegel till dialog, Skolans matematikutbildning - en studie i fyra praktiker
Ph.d. i studier av profesjonspraksis, Profesjonshögskolen Nr. 11. Bodø
Fulltext
Larson,
Niclas
2014Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan. En enkät- och klassrumsstudie
(Linköping studies in behavioural science, No. 187).
Abstract
Liljekvist,
Yvonne
2014Lärande i matematik - om resonemang och matematikuppgifters egenskaper
(Karlstad University studies, 2014:16). Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Mellroth,
Elisabet
2014High achiever! Always a high achiever?
A comparison of student achievements on mathematical tests with different aims and goals. Faculty of Health, Science and Technology. Karlstad University Studies | 2014:67.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Palmberg,
Björn
2014The influence of national curricula and national assessments on teachers’ beliefs about the goals of school mathematics
Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Ryberg,
Ulf
2014Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Skog,
Kicki
2014Power, positionings and mathematics - discursive practices in mathematics teacher education
Doctoral Thesis from the Department of Mathematics and Science Education 8, Stockholms universitet.
Abstract
Svanteson Wester,
Jenny
2014Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Svensson,
Petra
2014Elever med utländsk bakgrund berättar: möjligheter att lära matematik
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:31) Malmö: Malmö högskola.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Viirman,
Olov
2014The function concept and university mathematics teaching
Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Carstensen,
Anna-Karin
2013Connect – modeling learning to facilitate linking models and the real world trough lab-work in electric circuit courses for engineering students
(Studies in Science and Technology Education, 67). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Dahlin,
Karin I. E.
2013Does it pay to practice? - a quasi-experimental study on working memory training and its effects on reading and basic number skills
Stockholm. Stockholm University.
Fulltext. Skolportens intervju
Delacour,
Laurence
2013Didaktiska kontrakt i förskolepraktik: förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:29). Malmö: Malmö högskola
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Engvall,
Margareta
2013Handlingar i matematikklassrummet - en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus
(Linköping Studies in Behavioural Science, 178). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Liu,
Yang
2013Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education
Karlstad University Studies, 2013:28. Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Olande,
Oduor
2013Students' narratives from graphical artefacts - exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students' graphicacy
(Mid Sweden University doctoral thesis, 162). Sundsvall. Mid Sweden University.
Fulltext
Palmér,
Hanna
2013To become, or not to become, a primary school mathematics teacher - a study of novice teachers' professional identity development
(Linnaeus University Dissertations, 2013:130). Växjö. Växjö universitet.
Fulltext
Szabo,
Attila
2013Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem
(Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 2013:4) Stockholm: Stockholms universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Säfström,
Anna Ida
2013Exercising mathematical competence - practising representation theory and representing mathematical practice
Göteborg. Chalmers.
Fulltext
Unga,
Johanna
2013Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
Stockholm: Stockholms universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Östergren,
Rickard
2013Mathematical learning disability – cognitive conditions, development and predictions
Linköping. Linköping Studies in Arts and Science, 584.
Fulltext
Mattson,
Linda
2013Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context
Göteborg. Göteborgs universitet.
Fulltext
Aretorn,
Lena
2012Mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program: a study of teacher knowledge
(Studies in science and technology education). Umeå: Umeå universitet
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Balan,
Andreia
2012Assessment for learning - a case study in mathematics education
(Malmö studies in educational sciences, 68). Malmö. Malmö universitet.
Fulltext
Fägerstam,
Emilia
2012Space and place - perspectives on outdoor teaching and learning
(Linköping studies in behavioral sceince, 167). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Guambe,
Ribas Salatiel Madaucaneo
2012Decontextualized language, logic, and algebra - the relationship between Mozambican students' achievement in school mathematics and their language and social background
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Mutemba,
Balbina Jael Da Conceição
2012Pedagogic practice between tradition and renewal - a study of the new mathematics curriculum in Mozambique
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Player-Koro,
Catarina
2012Reproducing traditional discourses of teaching and learning mathematics - studies of mathematics and ICT in teaching and teacher education
(Studies in applied information technology. Centre of educational science and teacher research, CUL. Graduate school in educational science. Doctoral thesis, 17). Göteborg.
Abstract
van Bommel,
Jorryt
2012Improving teaching, improving learning, improving as a teacher - mathematical knowledge for teaching as an object of learning
(Karlstad University Studies, 2012:31). Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Andersson,
Annica
2011Engagement in education - identity narratives and agency in the contexts of mathematics education
Aalborg. Aalborg university.
Fulltext
Becevic,
Semir
2011Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå
(Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Dahl,
Thomas
2011Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet
Växjö: Linnéuniversitetet
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Frejd,
Peter
2011Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden: an exploratory study
(Linköping Studies in Science and Technology, 1471). Linköping: Linköpings universitet
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Hansson,
Åse
2011Ansvar för matematiklärande - effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet
(Göteborg studies in educational sciences, 313). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Kilhamn,
Cecilia
2011Making sense of negative numbers
(Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lindström,
Paulina
2011Understanding as experiencing a pattern
(Lund University cognitive studies, 150). Lund. Lund University.
Abstract
Lundberg,
Anna L.V.
2011Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken: en studie om läromedel och nationella prov
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1498) (Studies in science and technology education, 44)
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Mehanovic,
Sanela
2011The potential and challenges of the use of dynamic software in upper secondary mathematics: students’ and teachers’ work with integrals in GeoGebra based environments
(Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, 1499) Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Pettersson,
Eva
2011Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor
(Linnaeus University Dissertations, 48). Växjö, Kalmar. Linnaeus University Press.
Fulltext
Reis,
Maria
2011Att ordna, från ordning till ordning - yngre förskolebarns matematiserande
(Göteborg studies in educational sciences, 314). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Sjögren,
Jörgen
2011Concept formation in mathematics
(Acta Philosophica Gothoburgensia, 27). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Sönnerhed,
Wang Wei
2011Mathematics textbooks for teaching: an analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in mathematics textbooks in Swedish upper secondary education
Göteborg: Göteborgs universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Binde,
Andrew
2010Conceptions of mathematics teacher education thoughts among teacher educators in Tanzania
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Abstract
Björklund Boistrup,
Lisa
2010Assessment discourses in mathematics classrooms - a multimodal social semiotic study
Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 4). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Gahamanyi,
Marcel
2010Mathematics at work - a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings
(Linköping studies in behavioural sciences and learning, 150). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Jannok Nutti,
Ylva
2010Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik - lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Kullberg,
Angelika
2010What is taught and what is learned - professional insights gained and shared by teachers of mathematics
(Göteborg studies in educational sciences, 293). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lindberg,
Lisbeth
2010Matematiken i yrkesutbildningen: möjligheter och begränsningar
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology) Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Norén,
Eva
2010Flerspråkiga matematikklassrum - diskurser i grundskolans matematikundervisning
(Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 5). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Palmer,
Anna
2010Att bli matematisk - matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna
Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 167). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Persson,
Per-Eskil
2010Räkna med bokstäver - en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå
en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå tekniska universitet.
Fulltext
Stenhag,
Staffan
2010Betyget i matematiken - vad ger grundskolans matematikbetyg för information?
(Studia Didactica Upsaliensis, 3). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Ärlebäck,
Jonas Bergman
2010Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden - a curricula and design study
(Linköping studies in science and technology. Dissertations, 1289). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Bråting,
Kajsa
2009Studies in the conceptual development of mathematical analysis
(Uppsala Dissertations in Mathematics, 64). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Dash,
Ingrid
2009Felxibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class
Lund. Lund University.
Fulltext
Kling Sackerud,
Lili-Ann
2009Elevers möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik - en skolstudie i postmodern tid
(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 32). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Klisinska,
Anna
2009The fundamental theorem of calculus - a case study into the didactic transposition of proof
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2009). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Lantz-Andersson,
Annika
2009Framing in educational practices - learning activity, digital technology and the logic of situated action
(Göteborg studies in educational sciences, 278). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Persson,
Elisabeth
2009Det kommer med tiden - från lärarstudent till matematiklärare
Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Stadler,
Erika
2009Stadieövergången mellan gymnasiet och universitet - matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv
(Acta Wexionensia, 195/2009). Växjö. Växjö University.
Fulltext
Sumpter,
Lovisa
2009On aspects of mathematical reasoning - affect and gender
(Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 41). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Wernberg,
Anna
2009Lärandets objekt - vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt fördem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 32) Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, 2009:2). Umeå & Kristianstad. Umeå univ., Högskolan Kristianstad.
Fulltext
Häggström,
Johan
2008Teaching systems of linear equations in Sweden and China - what is made possible to learn?
(Göteborg studies in educational sciences, 262). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lundin,
Sverker
2008Skolans matematik - en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling
Acta Universitatis Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kultursociologi, 2). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Långström,
Peder
2008Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning
(Licentiate thesis / Research report in mathematics education, 2008:1). Umeå, Umeå Universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Pejlare,
Johanna
2008On axioms and images in the history of mathematics
(Uppsala dissertations in mathematics, 53). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Pettersson,
Eva
2008Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
(Reports from MSI, 08030).Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Pettersson,
Kerstin
2008Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel - en studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys
Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet
FulltextLic.
Riesbeck,
Eva
2008På tal om matematik matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen
(Linköping Studies in Behavioural Sciences, 129). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Sumpter,
Lovisa
2008Affect and reasoning
(Research reports in mathematics education, 2008:3) Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Björklund,
Camilla
2007Hållpunkter för lärande - småbarns möten med matematik
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Fulltext
Hatami,
Reza
2007Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
(Reports from MSI, 07005). Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Jannok Nutti,
Ylva
2007Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen: utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2007:03). Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Olteanu,
Constanta
2007Vad skulle x kunna vara? - andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 19). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Prytz,
Johan
2007Speaking about geometry - a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates
(Uppsala dissertations in mathematics, 49). Uppsala. Uppsala University.
Fulltext
Taflin,
Eva
2007Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande
(Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 39). Umeå. Umeå Universitet.
Fulltext
Attorps,
Iiris
2006Mathematics teachers' conceptions about equations
Helsinki. University of Helsinki.
Abstract
Bergqvist,
Ewa
2006Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin - some results on positive currents related to polynomial convexity and creative resoning in university exams in mathematics
(Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics and Mathematical Statistics 36). Umeå. Umeå University.
Fulltext
Bjerneby Häll,
Maria
2006Allt har förändrats och allt är sig likt - en longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning
Linköping studies in Educational Psychology, 110). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Boesen,
Jesper
2006Assessing mathematical creativity - comparing national and teacher made tests, explaining differences and examining impact
Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 34). Umeå. Umeå University.
Fulltext
Eklöf,
Hanna
2006Motivational beliefs in the TIMSS 2003 context theory, measurement and relation to test performance
(Academic dissertation at the Department of Educational Measurement, 2). Umeå. Umeå Universitet.
Fulltext
Engström,
Lil
2006Möjligheter till lärande i matematik - lärares problemformuleringar och dynamisk programvara
(Studies in educational sciences, 81). Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Fransson,
Torbjörn
2006Artefacts and objectification of mathematical knowledge: a study of students' interaction with concrete material in analytic geometry
(Reports from MSI, 06044). Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Hansson,
Örjan
2006Studying the views of preservice teachers on the concept of function
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:22). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Hemmi,
Kirsti
2006Approaching proof in a community of mathematical practice
Stockholm. Stockholm University.
Fulltext. Skolportens intervju
Jakobsson-Åhl,
Teresia
2006Algebra in upper secondary mathematics: a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden
(Licentiat Thesis / Lule University of Technology, 2006:33). Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Johansson,
Monica
2006Teaching mathematics with textbooks - a classroom and curricular perspective
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:23). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Juter,
Kristina
2006Limits of functions - university students' concept development
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:08). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Mouwitz,
Lars
2006Matematik och bildning - berättelse, gräns, tystnad
(Trita-IEO, 2006:12). Stockholm. Dialoger.
Abstract
Nilsson,
Per
2006Exploring probabilistic reasoning - a study of how students contextualise compound chance encounters in explorative settings
(Acta Wexionensia ". 103/2006).",Växjö". Växjö University Press.
Fulltext
Persson,
Elisabeth
2006Det smyger sig in hela tiden: om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Ryve,
Andreas
2006Approaching mathematical discourse - two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions
(Mälardalen University press Dissertations, 30). Västerås. Mälardalen University.
Fulltext
Sjöberg,
Gunnar
2006Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 7). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Österholm,
Magnus
2006Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik
(Linköping studies in science and technology. Dissertation, 1057). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Brändström,
Anna
2005Differentiated tasks in mathematics textbooks: an analysis of the levels of difficulty
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2005:18). Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Eriksson,
Göta
2005Tidig aritmetisk kunskapsbildning - ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Studies in educational sciences, 76). Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Hannula,
Minna
2005Spontaneous focusing on numerosity in the development of early mathematical skills
(Turun yliopiston julkaisuja Sarja B Humaniora, 282). Turku. Turun yliopisto.
Abstract
Nilsson,
Gunnar
2005Att äga pi - praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer
(Göteborg studies in educational sciences 228). Göteborgs universitet
Abstract
Persson,
Per-Eskil
2005Bokstavliga svårigheter: faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
(Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet, 2005:09) Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Bråting,
Kajsa
2004A study of the development of concepts in mathematics
(U.U.D.M. report, 2004:21). Uppsala: Uppsala universitet
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Hansson,
Örjan
2004Preservice teachers‚ view on the concept of function : a study including the utilization of concepts maps
(Luleå University of Technology, 2004:49). Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Juter, Kristina2004Learning Limits of Functions, university students' development during a basic course in mathematics
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:70) Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Löwing,
Madeleine
2004Matematikundervisningens konkreta gestaltning - en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar
(Göteborg studies in educational sciences, 208). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Nyström,
Peter
2004Rätt mätt på prov - om validering av bedömningar i skolan
(Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 71). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Pejlare,
Johanna
2004Torsten Brodén and the principles of geometry
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:56). Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Pettersson,
Kerstin
2004Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis: en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:44) Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Prytz,
Johan
2004A study of the angle of contact: with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles
(U.U.D.M. report, 2004:30) Uppsala: Uppsala university.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Wolf-Watz,
Margareta
2004Becoming a teacher in mathematics and science: a study of the transition from initial teacher education to school practice
(Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 19). Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Österholm,
Magnus
2004Läsa matematiska texter: förståelse och lärande i läsprocessen
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1134). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Bentley,
Per-Olof
2003Mathematics teachers and their teaching
(Göteborg studies in educational sciences, 191). Göteborg. Göteborgs universitet.
Abstract
Bremler,
Niklas
2003Matteboken som redskap och aktör - en studie av hur derivata introduceras i svenska läroböcker 1967-2002
Lärarhögskolan, Stockholm
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Foisack,
Elsa
2003Döva barns begreppsbildning i matematik
(Malmö studies in educational studies, 2003:7). Malmö. Lärarutbildningen.
Fulltext
Johansson,
Monica
2003Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
(LLuleå University of Technology, 2003:65). Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
FulltextLic.
Nilsson,
Per
2003Elevers förståelse av en slumpsituation – en fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Ryve,
Andreas
2003Concept mapping in linear algebra
(Mälardalen University Licentiate Thesis, 21) Västerås: Mälardalens högskola.
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Samuelsson,
Joakim
2003Nytt, på nytt sätt? En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9
Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen.
Abstract
Taflin,
Eva
2003Problemlösning och analys av rika matematiska problem
(Research reports in mathematics education, 2003:5) Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Bjerneby Häll,
Maria
2002Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
(FiF-avhandling, 60) Linköping: Linköping university.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Linnanmäki,
Karin
2002Matematikprestationer och självuppfattning - en uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Referens
Palm,
Torulf
2002The realism of mathematical school tasks - features and consequenses
(Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 24). Umeå. Umeå universitet.
Referens
Bergqvist,
Tomas
2001To explore and verify in mathematics
(Doctoral thesis - University of Umeå, Department of Mathematics, 21). Umeå. Umeå university.
Fulltext
Emanuelsson,
Jonas
2001En fråga om frågor - hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap
(Göteborg studies in educational sciences, 168). Göteborg. Göteborg Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Eriksson,
Göta
2001Talbegreppets utveckling: ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Individ, omvärld och lärande/Forskning, 7). Stockholm: Lärarhögskolan.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Lithner,
Johan
2001Undergraduate learning difficulties and mathematical reasoning
(Tekster fra IMFUFA, 399). Roskilde. Roskilde university.
Abstract
Möllehed,
Ebbe
2001Problemlösning i matematik - en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 157). Malmö. Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.
Abstract
Häggblom,
Lisen
2000Räknespår - barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder
Åbo. Åbo akademis förlag.
Referens
Lingefjärd,
Thomas
2000Mathematical modeling by prospective teachers using technology
Athens. University of Georgia.
Fulltext
Riesbeck,
Eva
2000Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med matematik
(FiF-avhandling, 42). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Engström,
Lil
1999Teaching based on a constructive perspective supported by a computer programLondon: South Bank University.
(Licentiatavhandling)
AbstractLic.
Hedenborg,
Maj-Lene
1999Cognitive strategies in simple addition and subtraction - process models based on analyses of response latensies and retrospective verbal reports.
Stockholm. Stockholms universitet.
Abstract
Runesson,
Ulla
1999Variationens pedagogik - skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll
(Göteborg studies in educational sciences, 129). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Dahland,
Göte
1998Matematikundervisning i 1990-talets gymnasieskola. Ett studium av hur en didaktisk tradition har påverkats av informationsteknologins verktyg
(Rapport 1998:05). Göteborg. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.
Abstract
Åberg-Bengtsson,
Lisbeth
1998Entering a graphicate society - young children learning graphs and charts
(Göteborg studies in educational sciences, 127). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Referens
Engström,
Arne
1997Reflektivt tänkande i matematik - om elevers konstruktioner av bråk
(Studia psychologica et paedagogica, 128). Stockholm. Almqvist & Wisell International.
Abstract
Olsson,
Magnus
1997Swedish numerals in an international perspective
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap, 50). Lund. Lunds universitet.
Abstract
Sandahl,
Anita
1997Skolmatematiken - kultur eller myt? mot en bestämning av matematikens didaktiska identitet
(Linköping studies in education and psychology, 51). Linköping. Linköping university.
Abstract
Wikström,
Hugo
1997Att förstå förändring - modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande
(Göteborg studies in educational sciences, 114). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Chen,
Xiaoda
1996Quality schooling with limited resources - an international comparison of mathematics and science education in China, Korea and Hungary
(Studies in comparative and international education, 37). Stockholm. Institute of International Education.
Abstract
Dunkels,
Andrejs
1996Contributions to mathematical knowledge and its acquisition
(Doctoral thesis Tekniska högskolan i Luleå, 202D). Luleå. Luleå university, Department of Mathematics.
Abstract
Ekeblad,
Eva
1996Children - learning - numbers. A phenomenographic excursion into first-grade children's arithmetic
(Göteborg studies in educational sciences, 105). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Kapborg,
Inez
1995Evaluation of Swedish nursing education and professional practice
Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Häggblom,
Lisen
1994Matematik på barnets villkor: en teoretisk och empirisk utgångspunkt för inlärning och utveckling av lågstadiets matematikundervisning
Åbo: Åbo Akademi.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Wyndhamn,
Jan
1993Problem-solving revisited - on school mathematics as a situated practice
(Linköping studies in arts and science, 98). Linköping. Linköping university.
Abstract
Ahlberg,
Ann
1992Att möta matematiska problem - en belysning av barns lärande
(Göteborg studies in educational sciences, 0436-112187). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Löthman,
Anna
1992Om matematikundervisning - innehåll, innebörd och tillämpning - en explorativ studie av matematikundervisning inom kommunal vuxenutbildning och på grundskolans högstadium belyst ur elev- och lärarperspektiv
(Uppsala studies in education, 40). Stockholm. Almqvist & Wiksell International.
Abstract
Bergsten,
Christer
1990Matematisk operativitet - en analys av relationen mellan form och innehåll i skolmatematik
(Linköping studies in education Dissertations, 29). Linköping. Linköping university.
Abstract
Hedrén,
Rolf
1990Logoprogrammering på mellanstadiet - en studie av fördelar och nackdelar med användning av Logo i matematik-undervisningen under årskurserna 5 och 6 i grundskolan
(Linköping studies in education Dissertations, 28). Linköping. Linköping University.
Abstract
Pettersson,
Astrid
1990Att utvecklas i matematik - en studie av elever med olika prestationsutveckling
(Studies in education and psychology, 25). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
Abstract
Wyndhamn,
Jan
1988Tankeform och problemmiljö: skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
(Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi ; 126). Linköping: Universitetet i Linköping.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Neuman,
Dagmar
1987The origin of arithmetic skills - a phenomenographic approach
(Göteborg studies in educational sciences, 62). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Hellström,
Leif
1985Undervisningsmetodisk förändring i matematik - villkor och möjligheter
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 79). Malmö. Liber Förlag/Gleerup.
Abstract
Warg,
Lars-Erik
1983The effect of task content on performance in probabalistic inference tasks
Department of Psychology, University of Uppsala. Uppsala universitet
Abstract
Allwood,
Carl Martin
1982Knowledge, technique, and detection of errors in statistical problem solving
(Göteborg psychological reports, 12:2). Göteborg. Göteborgs universitet.
Abstract
Lybeck,
Leif
1981Arkimedes i klassen - en ämnespedagogisk berättelse
(Göteborg studies in educational sciences, 37). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Kristiansson,
Margareta
1979Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69/Knowledge of mathematics curriculum 62, curriculum 69
(Göteborg studies in educational sciences, 29). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Håstad,
Matts
1978Matematikutbildningen från grundskola till teknisk högskola i går - idag - i morgon [Training in mathematics from grade school to technical university yesterday - today - tomorrow]
(Trita-EDU, 016). Stockholm
Abstract
Noonan,
Richard D.
1976School resources, social class, and student achievement - a comparative study of school resource allocation and the social distribution of mathematics achievement in ten countries
(IEA monograph studies, 5). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
Abstract
Holmberg,
Ingrid
1975Effects of some trials to improve mathematics teaching
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 26). Lund. Gleerup.
Abstract
Larsson,
Inger
1973Individualized mathematics teaching - results from the IMU project in Sweden
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 21). Lund. Lund University.
Abstract
Müllern,
Henrik
1971Individualiserad matematikundervisning på mellanstadiet: licentiatavhandling i pedagogik ht 1970
(Rapport, 27). Umeå: Lärarhögskolan i Umeå.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Albihn,
Erland
1968Kunskaper i matematik efter ett års skolgång i olika differentieringsformer
(Licentiatavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet). Göteborg: Göteborgs universitet.
(Licentiatavhandling)
ReferensLic.
Ekman,
Bengt
1968Teaching geometry in grade four - three experimental studies carried out in a practical educational situation
(Studia scientiae paedagogicae Upsaliensia, 10). Stockholm
Summary
Postlethwaite,
Neville
1967School organization and student achievement - a study based on achievement in mathematics in twelve countries
(Stockholm studies in educational psychology. 0562-1089". 15).
Abstract
Almstedt,
Stig
1965Kunskapsdiagnos: en deskriptiv studie över kunskapsdiagnosens nuvarande ställning jämte en undersökning om diagnostisk metod i ämnet matematik i grundskolans fjärde årskurs
Uppsala: Uppsala universitet.
(Licentiatavhandling)
Referens
Dahllöf,
Urban
19601957 års skolberedning. Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan
(Statens offentliga utredningar, 1960:15). Stockholm. Stockholms högskola.
Summary
Werdelin,
Ingvar
1958The mathematical ability - experimental and factorial studies
(Studia psychologica et paedagogica. Series altera 9). Lund. Lund university.
Summary
Wictorin,
Mauritz
1952Bidrag till räknefärdighetens psykologi - en tvillingundersökning
[Akad. avh. Göteborgs högsk]. Göteborg. [Gumpert].
Summary
Jonsson,
Karl Gustav
1919Undersökningar rörande problemräkningens förutsättningar och förlopp.
Uppsala. Almqvist & Wiksell.
Abstract
Dahlin,
Ernst Mauritz
1875Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679.
Uppsala
Referens