Ansvar för kompetensutveckling

Här finns en beskrivning av styrdokumentens ansvarsfördelning för kompetensutveckling:

Kommunens ansvar
Ansvaret för lärares kompetensutveckling är inskrivet i skollagen:

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.
(Skollagen 2 kap, 34 §)

Rektors ansvar
När det gäller det särskilda ansvar som rektor har för lärares kompetensutveckling finns samma formuleringar i både Lgr 11 och Lpf 94

Rektorn har … inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att … personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sin uppgifter.
(Lgr 11)

Rektorn har … inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att … lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter.
(Lpf 94)

Förskolechefs ansvar
I den reviderade Lpfö 98 som gäller från och med den 1 juli 2011, ser skrivningen ut på motsvarande sätt som för grund- och gymnasieskola:

Förskolechefen har … inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att … personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter
(s 18).
(Lpfö 98 Reviderad 2010
)

Lärarens ansvar
I det kommunala avtalet, HÖK 12, som antagits av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd står bl a:

  • Lärande och kunskap är av fundamental betydelse för att Sverige ska hålla hög kvalité ur ett internationellt kunskaps- och konkurrensperspektiv. Svensk arbetsmarknad och samhället i stort kännetecknas alltmer av kunskapsintensiva organisationer och företag. Om Sverige ska kunna hålla hög klass ur ett internat- ionellt perspektiv är en skola med hög kvalitet av största betydelse. Detta kräver flexibla och effektiva arbetsorganisationer som understödjer och bidrar till en hög effektivitet och måluppfyllelse. Det är angeläget att lärare och andra yrkesgrupper tillsammans med skolledare utvecklar metoder, arbetsordning och organisation som leder till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. (§ 2, HÖK 12)
  • För att avtalet ska få önskad effekt ställs stora krav på alla aktörer. (HÖK 12: Bilaga 4a)
  • Det krävs närvarande pedagogiska ledare som, tillsammans med lärarna och deras fackliga företrädare, tar ansvar för förändringar och förbättringar som måste göras (HÖK 12: Bilaga 4a)
  • Det är naturligt att skolledare och lärare prövar nya metoder, tillvaratar forskning och tillämpar ny teknik. (HÖK 12: Bilaga 4a)
  • Skolledning och lärare måste ständigt föra samtal om hur skolans arbete ska utvecklas och förändras för att uppnå målen. Parterna har ansvar för att skapa en förtroendefull dialog – med ett ömsesidigt respektfullt förhållningssätt och en god kommunikation i en anda av nytänkande. (HÖK 12: Bilaga 4a)
  • Inom den reglerade arbetstiden avsätts och samlas tid för kompetensutveckling utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid fördelas mellan arbetstagarna. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
    (HÖK 12: Bilaga M)

HÖK 12 gäller fram t o m 31 mars 2016.

Läs avtalstexten hos
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
SKL

Innehåll: ER