Nämnarens artikelregister

Sök nbas
 

Artiklar äldre än ett år länkas till respektive PDF. Nyare artiklar visar titel, sammanfattning och författare.

 

 1. Omkrets och area

  2020 nr. 4 s. 17

  Det är inte ovanligt med missuppfattningar kopplade till begreppen omkrets och area. I denna artikel ges förslag på hur lärare kan resonera tillsammans med eleverna om förhållanden mellan de båda begreppen så att de kan få en djupare förståelse för dem.

  David Taub
  ArtikelPDF

 2. Sagt & gjort – Bråk med pinnar!

  2020 nr. 4 s. 16

  Maria Nyström
  ArtikelPDF

 3. Skapa behov av multiplikation

  2020 nr. 4 s. 11

  Kan multiplikation förstås på något annat sätt än som upprepad addition? Här prövar författarna ett nytt sätt att undervisa om multiplikation. Genom att arbeta med indirekt mätning skapas ett behov av multiplikation.

  Andersson, Andrén, Eriksson & Tuominen
  ArtikelPDF

 4. Hur mäter vi regn?

  2020 nr. 4 s. 03

  Utifrån något så vardagsnära som regn presenteras ett matematiskt samtal med elever i en förskoleklass. Regnmätning kan leda till att eleverna tillgodogör sig nya ord som kärl och volym och i förlängningen en introduktion av exempelvis statistik. Förslag ges på vidare aktiviteter och utmaningar för regniga dagar.

  Rimma Nyman
  ArtikelPDF

 5. Pedagorien News

  2020 nr. 3 s. 64

  Korre Latio
  ArtikelPDF

 6. Problemavdelningen 215 – Problem med geometri

  2020 nr. 3 s. 61

  I de problem som presenteras häör finns antingen en figur redan i problemformuleringen eller så är det eller mindre nödvändigt att rita en figur för att kunna lösa det. Diskutera med eleverna vad som är bra att tänka på då de ritar figurer i detta sammanhang. Hur noga måste de vara? Hur märker de upp exempelvis vinkklar så att alla förstår vilken de manar? Och så vidare.

  Russel Hatami
  ArtikelPDF

 7. Kängurusidan 215

  2020 nr. 3 s. 58

  Den extra ordinära situationen med coronapandemin påverkar Sverige och världen i stort, liksom två lärarstudenters ursprungliga plan med aktionsforskning i klassrummet. Istället fick de möjlighet att granska problem i den nationella delen av Kängurutävlingen.

  Åsa Nilsson & Rosanna Sköldvinge
  ArtikelPDF

 8. Hur tänkte du?

  2020 nr. 3 s. 51

  I denna artikel presenteras resultat från en forskningsstudie som beskriver de svårigheter och möjligheter som matematiklärare på högstadiet och gymnasiet upplevt när de har arbetat med det digitala verktyget Geogebra.

  Miguel Perez
  ArtikelPDF

 9. Carl Friedrich Gauss – en gigant i vetenskapshistorien

  2020 nr. 3 s. 47

  Media berättar emellanåt om särbegåvade barn och ungdomar, speciellt när det gäller matematik. Här handlar det om en alldeles särskilt begåvad elev som i efterhand utvecklades till en fullfjädrad matematiker..

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 10. Priset för tystnad i undervisning

  2020 nr. 3 s. 39

  Tuula Maunula har disputerat på en avhandling om elevinteraktion. Hon visar hur viktiga elevers inspel i lektionen är och hur lärandemöjligheterna påverkas av det sätt lärare väljer att bemöta dessa. Lektionerna hon studerade handlade alla om den räta linjens ekvation.

  Tuula Maunula
  ArtikelPDF

 11. Sagt & gjort – Konstruera en pentagon

  2020 nr. 3 s. 38

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 12. Språkspalten – Jättar och utrop

  2020 nr. 3 s. 35

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 13. Vi har läst 215

  2020 nr. 3 s. 34

  Historiska perspektiv på matematik – Anders Tengstrand
  Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst – Maria Nordlund & Astrid Pettersson (red)

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 14. Uppslaget 215 – Smittspridningsmatematik för tidiga skolår

  2020 nr. 3 s. 32

  Det finns flera avancerade matematiska modeller för hur olika sorters smittspridning fungerar. Men det är också möjligt att illustrera det med mycket enkel matematik genom leken “Snurra flaskan”.

  Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 15. Intensivundervisning i matematik

  2020 nr. 3 s. 30

  Peter Nyström & Görel Sterner
  ArtikelPDF

 16. Arbeta som en matematiker

  2020 nr. 3 s. 23

  Denna översatta och lätt bearbetade artikel var publicerad i norska Tangenten 2019:4. Författen beksriver positiva effekter och förändrade beteenden då elever får stå i smågrupper vid whiteboardtavlor när de arbetar med matematisk problemlösning.

  Ingvill Merete Stedøy
  ArtikelPDF

 17. Våga släppa taget

  2020 nr. 3 s. 19

  Författarna beskriver den internationella didaktiska metoden. Supplemental instruction och hur den har omsatts på en gymnasieskola i Varberg – ett sätt för att nå samverkan i problemlösning.

  Marielle Halltorp & Annalena Holm
  ArtikelPDF

 18. Lesson study i lärarutbildningen

  2020 nr. 3 s. 15

  Som ett moment i sin lärarutbildning får blivande lågstadielärare genomföra en Lesson study om likhetstecknet. Didaktiska kunskaper blir på så sätt direkt kopplade till praktiken och studenterna tränas dessutom i kollegialt arbete.

  Nyman, Skodras, Happstadius & Fredrikson
  ArtikelPDF

 19. Strövtåg – Lyssna på felen

  2020 nr. 3 s. 11

  Pesach Laksman
  ArtikelPDF

 20. Hundkojan

  2020 nr. 3 s. 07

  I Nämnaren 2019:4 skrev författarna om projektet Algebra-artisten som görs i det webbaserade programmet Desmos. Här presenterar de ett mindre projekt som de kallar Hundkojan och där den räta linjens ekvation är i fokus.

  Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
  ArtikelPDF

 21. Planera för matematiska samtal

  2020 nr. 3 s. 03

  I sin andra artikel om matematiska samtal i klassrummet beskriver författarna hur viktigt det är att samtalet planeras noga. Författarna ger exempel på hur en planering kan se ut inför ett samtal om olika tankemodeller för subtraktion.

  Susanne Frisk & Christina Skodras
  ArtikelPDF

 22. Problemavdelningen 214 – Problem i coronatider

  2020 nr. 2 s. 63

  Den enklaste modellen för smittspridning i början på en epidemi är exponentiell tillväxt. Här ska vi jämföra hur fort olika enkla funktioner växer. Speciellt jämför vi upprepad addition med upprepad multiplikation, dvs vi jämför en linjär funktion med en exponentiell funktion. De första problemen kan göras redan i årskurs 4, medan de två sista lämpar sig bäst för gymnasiet.

  Laura Fainsilber
  ArtikelPDF

 23. Individualiserad matematikundervisning för vuxna

  2020 nr. 2 s. 59

  Undersökningar som genomförts i vuxenutbildningen inom Kriminalvården har lett fram till en avhandling om individualiserad matematikutbildning. I en modell beskrivs hur resultaten är användbara för alla som arbetar med individualiserad matematikutbidlning för vuxna även i andra kontexter.

  Linda Marie Ahl
  ArtikelPDF

 24. Ämnesintegrerad matematik på fordonsprogrammet

  2020 nr. 2 s. 54

  På bordet ligger kronhjul och pinjong, här ska mätas och beräknas, och en kostnadskalkyl för företaget ska göras. Det är matematik som är nödvändig för en blivande fordonsmekaniker i Kiruna. Här berättar författaren hur viktigt det är att matematikundervisningen på fordonsprogrammet bedrivs i nära kontakt med yrkesämnena.

  Mathjilda Lennermo Selin
  ArtikelPDF

 25. Kängurusidan 214

  2020 nr. 2 s. 52

  Andreas Gyllensten
  ArtikelPDF

 26. Lärartankar – Inte utan min penna

  2020 nr. 2 s. 47

  David Nordqvist
  ArtikelPDF

 27. Digitala matematikböcker – AI, gamification och nya utmaningar

  2020 nr. 2 s. 41

  Lärare och forskare beskriver hur de arbetar tillsammans för att lära sig använda och utnyttja digitala läromedel med inslag av artificell intelligens. De upplever att traditionell matematikundervisning utmanas av de nya läromedlen och beskriver både för- och nackdelar med dem.

  Johansson, Leopold, Tallvid, Utterberg Modén & Vestberg
  ArtikelPDF

 28. Underskattade uppskattningar

  2020 nr. 2 s. 36

  I ett pågående forskningsprojekt om numeracitet undersöker författarna elevers olika strategier för att uppskatta antal och storlek. De menar att förmågan att uppskatta är en underskattad förmåga i dagens skola och att det är någonting vi borde ägna mer tid åt redan i lågstadiet.

  Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers
  ArtikelPDF

 29. Uppslaget 214 – Modellering av smittspridning

  2020 nr. 2 s. 32

  I skrivande stund drar en pandemi över världen. Ett nytt coronavirus orsakar infektionssjukdomen covid-19 som i sin tur kan leda till lunginflammation som ibland kan bli mycket allvarlig. Därför har Sverige, liksom nästan alla världens länder, infört restriktioner för hur människor får träffas. Universitet och gymnasieskolor har övergått till distansundervisning och alla uppmanas att hålla sig hemma om man känner sig det minsta förkyld. Samhällslivet har på många sätt avstannat och vården är hårt ansträngd.

  Sverker Lundin
  ArtikelPDF

 30. Biennalrådet presenterar sig

  2020 nr. 2 s. 30

  Matematikbiennalen är en välbesökt konferens som genomförs vartannat år. För att säkerställa att biennalerna fortsätter att arrangeras. och att erfarenheter förs vidare från en arrangör till nästa, finns sedan 1992 ett biennalråd. Här beskrivs organisationen bakom av rådets nuvarande ordförande.

  Yvonne Liljekvist
  ArtikelPDF

 31. Mängdträning på köpet

  2020 nr. 2 s. 25

  Genom att gå från undervisning i programmering på matematiklektionerna till undervisning i matematik genom programmering kan eleverna samtidigt få värdefull mängdträning i tabellkunskaper. I den här artikeln beskrivs hur elever arbetar med programmering och samtidigt tränar multiplikation.

  Eva Björklund
  ArtikelPDF

 32. Språkspalten

  2020 nr. 2 s. 21

  Diskreta tal är inte diskreta

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 33. Förklaringsuppmaningar

  2020 nr. 2 s. 15

  Med hjälp av förklaringsuppmaningar kan elever få stöd i att rikta sin uppmärksamhet mot viktiga aspekter av ett matematikinnehåll då ett nytt begrepp introduceras. Då eleverna i åk 4 diskuterar proportionalitet har de stöd av fyra huvudtyper av förklaringsuppmaningar som författarna beskriver.

  Ida Bergvall, Anneli Dyrvold & Kristina Johansson
  ArtikelPDF

 34. Strövtåg

  2020 nr. 2 s. 11

  Åtta barn delar på nio kakor

  Barbro Grevholm
  ArtikelPDF

 35. Lärartankar

  2020 nr. 2 s. 07

  Mitt möte med Numicon

  Lena Landers
  ArtikelPDF

 36. Matematik på lilla kontoret

  2020 nr. 2 s. 03

  I Nämnarens artikelserie Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola. För att tillgodose ett barns behov av betydligt större utmaningar i sitt möte med matematik under gemensamma samlingar i barngruppen utvecklade pedagogerna ett nytt arbetssätt. Förändringarna visade sig även gynna andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan.

  Maria Ahlgren & Karin Andersson
  ArtikelPDF

 37. Problemavdelningen 213 – Problem med olika baser

  2020 nr. 1 s. 63

  Med tio siffror kan vi skapa oändligt många tal. Men om vi bara har två siffror, 0 och 1, hur många tal kan vi då skapa? Kan vi ha fler än tio siffror i ett talsystem? Hur omvandlar vi mellan två olika talsystem? Fungerar vanlig aritmetik även i andra talsystem än decimalsystemet? Frågorna är vanliga när elever arbetar med positionssystem och talbaser. En lärarstudenten har löst följande problem tillsammans med högstadieelever.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 38. Vi har läst 213

  2020 nr. 1 s. 6

  Matematikundervisning i förskoleklass av Jorryt van Bommel & Hanna Palmér
  Sannolikhet och statistik för lärare av Kajsa Bråting, Håkan Sollervall & Erika Stadler


  ArtikelPDF

 39. Som Pascals triangel – men på direkten

  2020 nr. 1 s. 58

  Två lärare och lärarutbildare med erfarenheter från Sverige, Norge och Iran presenterar här en iransk algoritm för att beräkna binomialkoefficienter. De visar att algoritmen kan vara ett alternativ till användningen av Pascals triangel.

  Russell Hatami & Ali Ludvigsen
  ArtikelPDF

 40. Räkna i en annan bas än tio – utan att fuska

  2020 nr. 1 s. 51

  Minns du hur det var att inte kunna räkna och inte förstå talsystemet? Här beskriver författaren hur ett bassystem är uppbyggt och hur du kan räkna i en annan bas utan att översätta till bas tio som du redan kan. Med hjälp av tallinjer och tiokamrater är det inte så svårt.

  Anders Månsson
  ArtikelPDF

 41. Kängurusidan 213

  2020 nr. 1 s. 50

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 42. Lärartankar: Primtal och Dianas återupprättade heder

  2020 nr. 1 s. 45

  Pesach Laksman
  ArtikelPDF

 43. Pizzan: Del av helhet och del av antal

  2020 nr. 1 s. 44

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 44. Programmering som verktyg för problemlösning

  2020 nr. 1 s. 39

  2019 års mottagare av GE-stipendiet har analyserat läromedel för gymnasieskolan för att se i vilken utsträckning de ger elever möjlighet att lära sig använda programmering som verktyg för problemlösning.

  Mika Forss
  ArtikelPDF

 45. Desmos – en interaktiv plattform

  2020 nr. 1 s. 34

  I föregående nummer av Nämnaren berättade författarna hur de använder onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation. Här ger de en beskrivning av plattformens olika delar och hur de kan komma till användning i matematikundervisningen.

  Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
  ArtikelPDF

 46. Uppslaget 213 – Upptäck olika kägelsnitt med laser

  2020 nr. 1 s. 32

  Efter en artikel i Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten

  Tor Hjalmar Johannessen
  ArtikelPDF

 47. Vi kan stå på jättars skuldror

  2020 nr. 1 s. 23

  Gudrun Malmer, den tidiga skolmatematikens Grand old lady har lämnat oss, nästan 100 år gammal. Här berättar Barbro Grevholm på ett personligt sätt om Gudruns långa gärning och starka engagemang i svensk matematikundervisning.

  Barbro Grevholm
  ArtikelPDF

 48. Sagt & Gjort: Nämnarens adventskalender 2019

  2020 nr. 1 s. 21

  Hur ett fel i en uppgift kan ge upphov till oväntade lösningar.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 49. Språkspalten: Från, med och mellan – små ord med stor betydelse

  2020 nr. 1 s. 17

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 50. Strövtåg: Tankar från en lärare som har mer att ge

  2020 nr. 1 s. 13

  Kristina Drageryd
  ArtikelPDF