Abonnemang

(Information in English below)
Samtliga artiklar i NOMAD är publicerade elektroniskt på nätet som pdf-filer. Förutom de två senaste årgångarna är de dessutom fria att laddas ner i fulltext. De två senaste årgångarna är endast tillgängliga för abonnenter (med ett personligt login) eller om man har sin institutions ip-adressområde registrerat hos oss. Abonnemang inklusive e-NOMAD ger tillträde till samtliga publicerade artiklar.

Abonnemang NOMAD

Det finns fyra olika abonnemang på NOMAD, samtliga inkluderar 4 tryckta nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk per volym/årgång.

  • Studerande (inkl. e-NOMAD)
  • Privatpersoner (inkl. e-NOMAD)
  • Institutioner, A (endast tryckt tidskrift)
  • Institutioner, B (inkl. e-NOMAD)

Individuella abonnemang

e-NOMAD ingår i alla individuella abonnemang, som således omfattar både den tryckta tidskriften och möjlighet att ladda ner samtliga artiklar från NOMADs webbsida. Varje abonnent kommer att få ett personligt användarnamn och lösenord att använda vid inloggningen till e-NOMAD. Så snart fakturan är betald meddelar ni detta till nomad@ncm.gu.se så kommer inloggningsuppgifterna i ett svarsmail.

Institutionsabonnemang

För institutioner finns två olika abonnemang. Alternativ A inkluderar enbart NOMAD som tryckt tidskrift. Alternativ B omfattar både den tryckta versionen och e-NOMAD. För institutioner gäller att åtkomst till e-NOMAD för institutionens anställda regleras genom att de aktuella ip-adresserna (ip-område eller motsvarande) anmäls till NOMAD. Så snart fakturan är betald anmäler ni till nomad@ncm.gu.se vilket ip-adressområde som ska ha access till e-NOMAD
(t ex 129.16.132.1–129.16.132.256). Ni får besked i ett svarsmail när åtkomsten är aktiverad.
Om ni inte vill ha e-NOMAD (alt. A) var vänlig kontakta Ann-Charlotte Forslund, nomad@ncm.gu.se

Mer information hittar du på beställningssidan.

Frågor med anledning av introduktionen av e-NOMAD kan ställas till nomad@ncm.gu.se

Redaktionen hoppas att ni vill fortsätta att följa den matematikdidaktiska forskningen i Norden och att e-NOMAD skall bli en uppskattad utveckling av tidskriften.

Bästa hälsningar

NOMADs redaktionInnehåll: Johan Häggström

All articles in NOMAD are published electronically on the web, as pdf-files. Except for the two most recent volumes they are given open access. The two most recent volumes are open only to subscribers (with a personal login) or if your institution’s IP addresses are registred with us. Subscribtions with e-NOMAD included give access to all published articles.

Subscriptions NOMAD

Thera are four different ways to subscribe to NOMAD. All subscriptions include 4 printed issues per Volume.

– Students (e-NOMAD included)
– Individuals (e-NOMAD included)
– Institutions, A (printed journal only)
– Institutions, B (e-NOMAD included)

Individual subscription

e-NOMAD is included in all individual subscriptions. Accordingly, all individual subscribers will receive the printed journal as well as the possibility to download and read articles from the web. Subscribers will get a personal username and password to login to the NOMAD website. Mail us at nomad@ncm.gu.se when the payment is made and the necessary information to access e-NOMAD will be sent to you.

Institution subscription

For institutions there are two different subscriptions. Alternative A includes the printed journal only. Alternative B includes the printed journal as well as access to e-NOMAD. Access to e-NOMAD for the staff at an institution is restricted to registered IP addresses. As soon as the payment is made please send the IP address range (e.g. 129.16.132.1–129.16.132.256) that should be granted access to e-NOMAD to nomad@ncm.gu.se. You will receive notification when the access to e-NOMAD is activated.
Please notify Ann-Charlotte Forslund – nomad@ncm.gu.se – in case you choose not to subscribe to e-NOMAD (alt. A).

More informaion and subscription.

For inquires concerning e-NOMAD please send an mail to nomad@ncm.gu.se

The editors hope you will continue to follow the research in mathematics education in the Nordic countries and that e-NOMAD will be an appreciated development of the journal.

Best greetings
The Editors of NOMAD