Nämnarens artikelregister

Nämnarens artikelregister

Sök nbas
 
 1. Utmanande problemlösning för elever i grundskolan

  2017 nr. 4 s. 21

  I Västerås pågår flera satsningar på matematikämnet och en av dem är att ge särskilt begåvade elever utmaningar genom att utveckla matematikundervisningen. Här beskrivs det arbetet utifrån implementering av begreppen rutiner, roller, verktyg och normer.

  Bodil Lövgren & Lars-Olov Strömberg
  ArtikelPDF

 2. Musikens matematik – Går det att lyssna på funktioner?

  2017 nr. 4 s. 15

  Artikelförfattaren har använt akustiska instrument och syntar i gymnasiets matematik för att introducera Fourieranalys. Vi får här smakprov från ett inspirerat lektionsupplägg i snittytan mellan fysik, matematik och musik som fått internationell spridning.

  Johan Thorssell
  ArtikelPDF

 3. Varför är det så svårt att räkna ut den genomsnittliga hastigheten?

  2017 nr. 4 s. 11

  Trösklar i elevers utveckling av proportionella resonemang.
  Författarna presenterar även i sin tredje artikel en uppgift där de ingående beräkningarna är busenkla men där eleverna i hög grad resonerar fel. De konstaterar att många elever inte har relevant kunskap om begreppet genomsnittshastighet, fast de utan problem kan manipulera och använda hastighetsformeln. Det vanligaste felet analyseras och en möjlig förklaring till elevernas felaktiga resonemang presenteras.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 4. Sagt & gjort: Matematik i förskoleklassen

  2017 nr. 4 s. 09

  I förskoleklassen på vår skola arbetar vi mycket med att laborera och leka in matematik. Vi vill att matematik ska väcka nyfikenhet och glädje hos eleverna och arbetar ständigt med att diskutera olika frågeställningar där vi ställer öppna frågor som: Nu blir jag nyfiken, berätta hur du tänker! Kan du utveckla dina tankar? Hur kom du fram till det? Är det rimligt att …?

  Åsa Boman & Eva Ruthström
  ArtikelPDF

 5. Generaliserad aritmetik – en bro mellan aritmetik och algebra

  2017 nr. 4 s. 03

  Svenska elever har haft svårt för algebra både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I projektet som beskrivs i artikeln utgår författarna från internationell forskning för att hitta utbildningstraditioner som karakteriserar den svenska skolalgebran. Ekvationer, funktioner, samband och förändring är delar av algebra som förekommer i hög grad i svenska kursplaner och läroböcker. Däremot är generaliserad aritmetik starkt underrepresenterat.

  Kajsa Bråting & Lars Madej
  ArtikelPDF

 6. Problemavdelningen

  2017 nr. 3 s. 63

  Problem från våra grannar i väst
  Tankenötterna här är hämtade från den norska webbplatsen www.matematikk.org där det finns många problem och lösningar. Här är några översatta till svenska, men hämta gärna problem direkt från webbplatsen och låt eleverna få – utöver problemlösning – lite träning i att läsa och förstå norska.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 7. Kängurusidan

  2017 nr. 3 s. 61

  Vi har nu gått igenom resultaten från årets tävling. Det är glädjande att se hur uppskattade problemen är och att många ser fram emot denna årligen återkommande händelse

  Susanne Gennow & Karin Wallby
  ArtikelPDF

 8. Demokratiska grunder i matematikundervisningen

  2017 nr. 3 s. 57

  En dialog om irrationella tal

  Russell Hatami
  ArtikelPDF

 9. Matematikundervisning för nyanlända elever

  2017 nr. 3 s. 51

  Läsåret 2016/17 genomförde NCM ett pilotprojekt för de personalkategorier på tre skolor i Borås som möter nyanlända elever i matematikundervisningen. Här beskrivs bakgrund och planering av kompetensutvecklingen.

  Elisabeth Rystedt, Madeleine Löwing & Lena Trygg
  ArtikelPDF

 10. Vi har läst

  2017 nr. 3 s. 50

  Elementary school mathematics for parents and teachers – Volume 1
  Raz Kupferman
  samt
  Texter om bedömning
  ”Alla människors möte borde vara så”
  Vänbok till Astrid Pettersson
  Red Lisa Björklund Boistrup, Maria Nordlund & Eva Norén

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 11. Till minne av en krigsfånge

  2017 nr. 3 s. 48

  Vid sidan av matematikhistoriens stora namn, de vi ofta ser till med namn, gärning och porträtt i exempelvis en lärobok, finns många för oss okända människor som tillsammans gjort mängder av bidrag till det vi idag känner som matematik. Här möter vi en av dem: Jean-Victor Poncelet.

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 12. Lärande i en formativ praktik

  2017 nr. 3 s. 43

  I förra numret beskrevs på en övergripande nivå ett pågående projekt i Kungsbacka Söder. I denna artikel beskriver matematikpedagogerna det arbete som sker i klassrummen och som handlar om att utveckla ett formativt förhållningsätt där lärandet synliggörs och eleverna blir mer aktiva.

  Marie Nemhed Gustafsson & Åsa Öhrnell
  ArtikelPDF

 13. Motivation hos matematiskt begåvade ungdomar

  2017 nr. 3 s. 35

  Artikeln beskriver ett delresultat från en licentiatuppsats där fjorton finalister i Skolornas matematiktävling intervjuades och svarade på en enkät. Dessa ungdomar drivs av en ofta stark inre motivation. Tillsammans med en medvetenhet om framtida nytta med matematik bidrar detta till att en del av deras identitet består i att de är duktiga i matematik.

  Verner Gerholm
  ArtikelPDF

 14. Gångerparabeln

  2017 nr. 3 s. 32

  När en klass besöker ett science center är intresse och engagemang ofta stort på plats. Men vad händer sedan? Vilken kunskap får eleverna faktiskt med sig? Här ges ett exempel på hur en aktivitet kan efterarbetas i den fortsatta matematikundervisningen, i detta fall på gymnasiet.

  Christoph Kirfel & Ida Kathrine Vestvik-Schütz
  ArtikelPDF

 15. Numeracitet inom vuxenutbildningen

  2017 nr. 3 s. 27

  Begreppet numeracitet har ingen entydig definition vare sig nationellt eller internationellt. I artikeln problematiseras detta genom exempel som företrädare för flera länder tog upp på en konferens för vuxnas lärande.

  Lisa Valtersson
  ArtikelPDF

 16. Elevers skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion

  2017 nr. 3 s. 19

  I de insamlingar av elevlösningar och resultat på nationella prov som PRIM- gruppen regelbundet gör går det att utläsa vissa tendenser. Här beskriver författarna vad de ser i de analyser de har gjort av elevers förmåga att välja och använda olika skriftliga räknemetoder.

  Erica Aldenius, Yvonne Franzon & Jonas Johansson
  ArtikelPDF

 17. Varför är det så svårt att räkna ut hur mycket Börje har bantat?

  2017 nr. 3 s. 15

  Trösklar i elevernas utveckling av proportionella resonemang
  Denna artikel är en uppföljning av Varför är det så svårt att räkna ut hur lång tid det tar när vi hjälps åt? i förra numret. Nu sätts fokus på växling mellan additiv och multiplikativ struktur, och hur läraren kan arbeta för att uppmärksamma problemet med sådan växling.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 18. Gilla matematik

  2017 nr. 3 s. 07

  Bedömningsstöd i matematik för grundsärskolans årskurs 1–6
  Alla elever har med sig kunskaper och erfarenheter av matematik när de börjar skolan och det är viktigt att läraren tidigt tar reda på vilka kunskaper eleverna har i matematik för att kunna utmana dem där de befinner sig.

  Yvonne Franzon & Anette Skytt
  ArtikelPDF

 19. Rita och skriva-kort i matematik

  2017 nr. 3 s. 06

  En idé som fladdrade förbi på en undervisningssida på internet handlade om berättarkort. En lärare hade formulerat ett 30-tal förslag på innehåll som elever kan skriva och berätta om:

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 20. Ska vi kortleka?

  2017 nr. 3 s. 03

  Förskolebarn i Karlstad får träffa sagoboksfiguren Kurran i skogen och bland annat spela kort med henne. Genom lekarna övas såväl samarbete som matematiska begrepp.

  Nina Holm
  ArtikelPDF

 21. Kängurusidorna 202

  2017 nr. 2 s. 61

  Susanne Gennow & Karin Wallby
  ArtikelPDF

 22. Inför Matematikbiennalen 2018

  2017 nr. 2 s. 59


  ArtikelPDF

 23. Språkväxling

  2016 nr. 4 s. 43

  Då ord och fraser i ett språk inte helt motsvaras av ord och fraser i ett annat blir språkväxling mer än en terminologiväxling. Språkväxling öppnar för idéutbyte. Artikelförfattarna som är lingvist respektive matematikdidaktiker förenar här sina intresseområden i en internationell utblick.

  Julia Petersson & Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 24. Addition med bråk på tallinjen

  2016 nr. 4 s. 8

  I sin tredje artikel om tallinjen beskriver författarna hur den används för att utveckla elevers förståelse för addition med oliknämniga bråk. Det beskrivna arbetet pågick under en lektion i årskurs 5 och utgick från projekt Reflekterande och matematiserande barn, ROMB.

  Britt Holmberg & Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 25. Kängurusidorna 200: Geometri – bra för resonemang och problemlösning

  2016 nr. 4 s. 59

  Geometriproblemen har under årens lopp alltid haft relativt låg lösningsfrekvens och så var fallet även på flera av årets uppgifter. Eftersom vi vet att många har svårt med dessa problemen är vi angelägna att varje år erbjuda flera sådana som ni kan arbeta med i klassen efter tävlingen.

  Susanne Gennow
  ArtikelPDF

 26. Vilse i app-djungeln – en granskning av appar för multiplikationsundervisning

  2017 nr. 1 s. 10

  För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar. Här presenterar en av 2016 års stipendiater sitt arbete.

  Jenny Svedbro
  ArtikelPDF

 27. Ex Oriente lux

  2016 nr. 4 s. 50

  Matematikens kulturhistoria är en närmast outtömlig källa att ösa ur. Här tar Bengt Ulin oss med till Mesopotamien, sin tids föregångstrakt för vetande och skrift. Kilskriften som användes kodades av för bara 200 år sedan – av en gymnasielärare!

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 28. Sagt & gjort: Intresserade elever

  2017 nr. 2 s. 41

  – Måste jag verkligen göra hemläxan i matten? Den är alldeles för lätt. Den ger mig ingenting. Jag möttes av detta på mitt första utvecklingssamtal med en elev i fyran.

  Gustaf Rodhe
  ArtikelPDF

 29. Strövtåg: Bortom vardagen

  2017 nr. 1 s. 51

  Som ett komplement till all den matematik som behandlar vardagliga och närliggande räkneproblem från det som brukar kallas verkligheten, och som ofta anropas som den kontext som ska höja matematikintresset i den svenska skolan­, skriver artikelförattaren här några rader från mer avlägsna trakter.

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 30. Ett utforskande arbete kring sydsamisk ornamentik

  2016 nr. 4 s. 37

  I denna artikel presenteras en tematisk undervisning kring sydsamisk ornamentik som genomfördes på Åarjel-saemiej skuvle – sydsamernas skola – i Snåsa kommun, Norge. Arbetet har ingått i ett utvecklingsarbete för matematik vid skolan. Med stöd av Bishops aktiviteter betraktar lärare och forskare elevernas arbete. Artikeln är en översättning av den första av två artiklar som tidigare publicerats i Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten.

  Anita Dunfjeld Aagård, Maja Dunfjeld, Per Eggen, Anne Birgitte Fyhn & Tone Larsen
  ArtikelPDF

 31. Inför pi-dagen

  2017 nr. 1 s. 30

  Efter jullovet drar det snart ihop sig till pi-dagen. Det tog SMaLs lokalavdelningar i Kumla och Askersund fasta på och inbjöd både medlemmar och presumtiva sådana till en inspirationskväll på Stene skola i Åbytorp.

  Lena Trygg
  ArtikelPDF

 32. Letterbox Club Sverige gav matematiken en skjuts

  2017 nr. 2 s. 05

  I Region Jönköpings län har projektet Letterbox Club givit barn i familjehem ökat intresse och engagemang för matematik och läsning genom lek och spel.

  Kerstin Larsson & Inger Ridderlind
  ArtikelPDF

 33. Hur vuxna migranter möter matematikämnet

  2017 nr. 2 s. 35

  Hur upplever vuxna elever med svenska som andraspråk den grundläggande matematikundervisning som de möter i svensk vuxenutbildning?

  Lisa Valtersson
  ArtikelPDF

 34. En motorcykels färd kopplad till derivata

  2017 nr. 1 s. 55

  Gymnasieelevers erfarenhet av upplevda hastighetsförändringar ligger till grund för arbete med begreppet derivata. Genom de dynamiska möjligheter som finns i Geogebra kan eleverna följa en motorcykels färd.

  Thomas Lingefjärd, Djamshid Farahani & Güner Ahmet
  ArtikelPDF

 35. Strumpor, symboler och strukturer – algebra i förskolan och i förskoleklassen

  2017 nr. 1 s. 03

  Matematik har sedan revideringen av förskolans läroplan varit ett framträdande innehåll i förskolan. Författarna tar algebra som exempel på hur undervisningen iscensätts i förskolan och förskoleklassen och menar att det är viktigt att först närma sig innehållet och fråga sig vad algebra innebär för yngre barn.

  Maria Alkhede & Camilla Björklund
  ArtikelPDF

 36. Problemavdelningen 201: Populära problem från några lärare

  2017 nr. 1 s. 63

  Ulrica Dahlberg & Åsa Hildesson Nisén
  ArtikelPDF

 37. Sagt & gjort: Talföljder med multilink

  2017 nr. 1 s. 28

  Läraren visar en figur byggd av ett fåtal multilinkkuber. Samtala om hur figuren kan växa. Bestäm tillsammans vilket sätt som ska gälla i det fortsatta arbetet då eleverna ska beskriva ökningen genom att bygga allt större figurer och fylla i en tabell.


  ArtikelPDF

 38. En värdefull utställning

  2017 nr. 1 s. 37

  I samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och NCM har en matematiklektion baserad på utställningen Värdefullt tagits fram och erbjuds nu elever i åk 5–9 i grundskolan och grundsärskolan samt delar av gymnasiet. Här ges några glimtar från utställningen och tillhörande matematiklektion.

  Ulrica Dahlberg & Lena Trygg
  ArtikelPDF

 39. Vi har läst 202

  2017 nr. 2 s. 12

  Jo Boaler: Matematik med dynamiskt mindset – hur du frigör dina elevers potential. Natur & Kultur, ISBN 9789127817906.


  ArtikelPDF

 40. Bråk och språk

  2017 nr. 1 s. 45

  De termer och uttryck som används vid räkning med bråk kan för olika språk ha helt olika innebörder. Artikelförfattarna gör här en jämförelse mellan begreppen för några olika språk. Kan språkväxling vara till hjälp för lärande och förståelse? Artikeln anknyter till förra numrets diskussion av språkväxling.

  Christer O. Kiselman & Hania Uscka-Wehlou
  ArtikelPDF

 41. Parametriska kurvor

  2016 nr. 4 s. 53

  Geogebra är ett så kallad dynamiskt geometriprogram och uppfattas kanske som ett program för främst geometri. Men Geogebra kan användas för alla delområden inom matematik. Här undersöks kurvor uttryckta i parametrisk form.

  Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 42. Hela skolan hoppade!

  2017 nr. 2 s. 3

  Närmare 300 elever deltog i årets Kängurutävling när den genomfördes på Midgårdsskolan i Täby Kyrkby. Nu börjar det spännande arbetet då klasserna ska fördjupa sig i årets problem.

  Hanna Ekström, Linda Jernberg & Ann-Cristine Marohn
  ArtikelPDF

 43. Vi har läst 201

  2017 nr. 1 s. 50

  Madeleine Löwing: Diamant – diagnoser i matematik. Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys. Göteborgs universitet, ISBN 9789173468930.
  Anna Kaya: Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner och erfarenheter. Natur och Kultur, ISBN 978912746648


  ArtikelPDF

 44. Med rätt att utmanas i en skola för alla

  2017 nr. 1 s. 22

  I Karlstads kommun drivs ett skolutvecklingsprojekt vars mål är att utveckla verksamheten med fokus på att elever med särskild begåvning ska finna mening och ges bättre möjlighet att utveckla sin kunskap.

  Elisabet Mellroth
  ArtikelPDF

 45. Talutrymme och genus

  2016 nr. 4 s. 34

  Till grund för artikeln ligger ett examensarbete där författarna undersökte hur talutrymme i matematikklassrum både ges och tas. En diskussion förs om hur genus påverkar fördelningen av talutrymmet mellan pojkar och flickor.

  Peter Ståhlberg & Lovisa Sumpter
  ArtikelPDF

 46. Sambedömning av nationella prov är kompetensutveckling

  2016 nr. 4 s. 45

  Författarna beskriver sambedömning som en utvecklande resa för lärarna i Mariestads kommun. Efter en start för några år sedan som inte togs emot helt positivt av alla har kompetensutvecklingen lett till att lärarna inte vill gå tillbaka till det tidigare ensamarbetet med att rätta och bedöma de nationella proven.

  Camilla Johansson & Caroline Lundell
  ArtikelPDF

 47. Alla kan räkna med ägg

  2017 nr. 1 s. 15

  Denna artikel som beskriver en matematiklektion i en nederländsk särskola är en uppföljare förra numrets artikel Räkna med ägg. Moerlands reflekterar över didaktiska aspekter då äggkartonger används i gruppen.

  Frans Moerlands
  ArtikelPDF

 48. Uppslaget 201: Möblera en 2:a

  2017 nr. 1 s. 32

  Att använda det faktum att gymnasieelever snart ska flytta hemifrån och möblera sin första egna lägenhet för att konstruera en matematikuppgift förekommer i läromedel av olika slag. Idag kan eleverna med hjälp av IKT lägga mer energi på det matematiska innehållet, resonemang och kommunikation.

  Åsa Hildesson Nisén
  ArtikelPDF

 49. Kängurusidorna 201: Geometri – bra för resonemang och problemlösning

  2017 nr. 1 s. 60

  Temat för årets första Kängurusida är primtal eftersom det passar på 2017, men här ges även några problem som förf. återkommande använder i sin undervisning.

  Susanne Gennow
  ArtikelPDF

 50. Genom lärarna når vi eleverna

  2017 nr. 2 s. 13

  I Kungsbacka Söder pågår ett projekt efter Matematiklyftet med intentionerna att öka elevernas måluppfyllelse, ge lärarna kraft och verktyg att öka elevernas intresse och motivation i årskurs 6–9.

  Marie Nemhed Gustafsson & Åsa Öhrnell
  ArtikelPDF

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!