På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NCM:s seminarieserie

Vt 2021

Vårens seminarier kommer att genomföras digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Kortfattad information om Zoom (pdf).

I samband med att du anmäler dig skickas automatiskt en mejlbekräftelse till din angivna epostadress med bl a aktuell zoomlänk.Torsdag 25 februari 2021 kl. 16:00 – 17:30

Kan kunskap om matematikens historia vara en hjälp i undervisningen?

Anders Tengstrand pensionerades 2002 som universitetslektor i matematik vid Växjö universitet efter att ha arbetat med högskoleundervisning i matematik i Växjö i 35 år. Den tiden innebar stora förändringar av högskolesystemet och så också för matematikutbildningen. Gamla kurser sågs över och nya utvecklades.

I slutet av 1980-talet startade Tengstrand en kurs i matematikens historia som sedan dess getts en gång om året. Erfarenheterna från kursen ligger till grund för en text Historiska perspektiv på matematik som Tengstrand skrev under åren 2018-20. Den finns i bokform men är också fritt tillgänglig på webben.

Matematikämnet har sin historia och många forskare har studerat hur begrepp och teorier utvecklats över tid. Att beskriva den ofta slingriga väg som lett till färdiga teorier ger den professionelle matematikern ökad förståelse för ämnet. Men kan kunskap om matematikens historia också vara ett hjälpmedel i matematikundervisning på olika stadier? Hur kan man i så fall underlätta för läraren att använda det historiska perspektivet? Dessa frågor kommer att tas upp under seminariet tillsammans med exempel från Historiska perspektiv på matematik.

Anmälan
När du anmäler dig skickas samtidigt en bekräftelse till din angivna epostadress. Bekräftelsen innehåller en zoomlänk som du använder för att komma in på seminariet. Om du inte får bekräftelsemejlet inom någon minut och det inte har hamnat i din skräppost vänligen kontakta rose-marie.wikstrom@ncm.gu.se.

Anmäl dig till seminariet »»»

Följande seminarier
(mer information kommer i seminariepresentationen)
Torsdag 25 mars kl. 16.00-17.30. Inkluderande matematikundervisning – hur når vi alla elever i matematik? Helena Roos, Malmö Universitet.
Torsdag 29 april kl. 16:00 – 17:30. Lärobokens design och elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1. Malin Norberg, Mittuniversitetet.
Torsdag 27 maj kl. 16:00 – 17:30. Lotta Wedman.


Har du förslag på intressant föreläsare eller en idé om något innehåll som du tycker vore spännande att belysa – tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter till NCM:s personal >>

Alla seminarier är kostnadsfria.


Genomförda seminarier

2020

Torsdag 19 november 2020 klockan 16:00 – 17:30

DigiMat School: Fortbildning för lärare i matematik + programmering

Claes Johnson är professor emeritus i tillämpad matematik KTH/Chalmers.
Han har ett stort engagemang för reformering av matematikutbildning i datorns tid, och driver tillsammans med Johan Jansson KTH, DigiMat, ett komplett utbildningsprogram för skola och högskola.

Den nya läroplanen 2018 med programmering som del av matematikämnet ger uttryck för matematikens nya roll i datorns tidevarv. Matematik + programmering ger ett nytt matematikämne i skolan med nytt mål, innehåll och form.

Seminariet visar vad DigiMat kan erbjuda som fortbildning för lärare i matematik + programmering för att möta denna utmaning, samt hur DigiMat kan användas i undervisning i klassrum och på nätet. Seminariet vänder sig till alla lärare (speciellt matematik/teknik) från förskola till gymnasium.

Mer detaljerad information som ni gärna får ta del av före seminariet finns här:

Inbjudan till Fortbildning i Matematik+Programmering samt DigiMat School.

Se det inspelade seminariet.
Obs! Vid flera samtidiga tittare kan uppspelningen bli hackig.


Torsdag 22 oktober 2020 klockan 16:00-17:30
Matematikboken och läroplanen – möjlighet och/eller hinder?

Anna Pansell disputerade 2018 och arbetar idag som lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet.

Det finns flera föreställningar i samhället om vad som gör att en matematiklärare är bra. En sådan föreställning kan handla om att det räcker med goda matematikkunskaper. Andra föreställningar handlar om att lärare i allt för hög grad styrs av läromedel och att de följer, eller inte följer, läroplanen. Många av dessa föreställningar styrks av studier som ofta baseras på ögonblicksbilder av lärares praktik. Jag har istället studerat matematikläraren tillsammans med lärarkollegorna, läromedlet och läroplanen för att försöka fånga lärarens sammanhang.

Vill man verkligen förstå matematiklärares undervisning eller sin egen matematikundervisning behöver man förstå hur olika mindre sammanhang samspelar för att skapa villkor för matematikundervisningen likt delar av en ekologi samspelar för att skapa villkoren inom ekologin. Ju mer man kan förstå om sitt sammanhang desto större möjlighet har man däremot att påverka sin egen praktik men också att förstå varför undervisningen blir som den blir.

I presentationen tittar vi på exempel från årskurs 5, där olika matematiska områden behandlas. Genom dessa områden kommer jag att måla upp ett sammanhang som gör att vi kan diskutera möjligheter och hinder för den lärare som undervisar där. Vi kan också prata om vad denna lärare skulle behöva i termer av kollegiala samtal, fortbildning och liknande för att ännu mer kunna navigera sitt sammanhang.

Seminariepresentationen (pdf).

Ladda ned avhandlingen (pdf).


Torsdag 24 september 2020 klockan 16:00-17:30
Strategier och strategiskt tänkande vid problemlösning i matematik

Éva Fülöp är verksam som förstelärare i matematik på Hulebäcksgymnasiet.
Hon disputerade hösten 2019 i matematik med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Éva Fülöp disputerade 2019 med en avhandling om strategier i problemlösning. Avhandlingens titel är Learning to solve problems that you have not learned to solve. Strategies in mathematical problem solving.

Problemlösning har en särställning i ämnet matematik, men vad innebär det att vara en duktig problemlösare? Enligt kursplanen är problemlösning i sig en förmåga att utveckla men problemlösning ingår också i det centrala innehållet.
• Hur kan vi integrera undervisningen av problemlösningsstrategier i matematikundervisningen?
• Vad är skillnaden mellan begreppen uppgift och problem?
• Hur kan matematisk problemlösning definieras?
• Vilken roll har strategier i elevers problemlösningsprocess?

27 februari Vad finns i våra läromedel?
I en workshop tittar vi tillsammans på aktuella upplagor av läromedel. Vi väljer ett specifikt matematikområde och studerar progressionen från årskurs 1 till årskurs 9. Vad händer med innehållet? Sker det en breddning eller en fördjupning? Blir innehållet mer omfattande eller mer komplicerat? Kan vi se tecken på ökande grad av abstraktion och generalisering?
Workshopen leds av Cecilia Kilhamn och Caroline Nagy.

Till hösten följer vi upp med ytterligare en workshop där vi går djupare in i analys av ett urval uppgifter från de olika årskurserna.


2019

28 november 2019 kl. 16–17:30
Seminarium och boksläpp för boken Algebra i grundskolan.

I höst har NCM kommit med en ny bok om algebraundervisning. Boken heter Algebra i grundskolan och ersätter den tidigare så populära Algebra för alla. Under seminariet presenterar författarna en del tankar bakom boken, hur den är disponerad, vilken forskning som ligger till grund för texterna och hur boken är tänkt att användas. Seminariet avslutas med lite festligt firande av att boken är färdig och nu finns till försäljning.

Författare: Johan Häggström, Cecilia Kilhamn, Marie Fredriksson.

Läs mer om Algebra för alla.
Beställ boken.8 oktober 2019 kl. 14–16

Mathematics in a STEM Climate med Lyn English från Australien
Seminariet hålls på engelska.

STEM är ett samlingsnamn för naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, och integrerar i bästa fall de här olika ämnena i meningsfulla aktiviteter och lärandesituationer. Men erfarenhetsmässig är det svårt att synliggöra matematiken i en sådan integrering.

Medverkande är Lyn English, som är professor vid Queensland University of Technology och internationellt erkänd för sin forskning i matematikdidaktik och i integreringen av naturvetenskap, teknik och matematik från förskola till årskurs 9.

8 april 2019 kl. 14–16

Matematiska undersökningar i klassrummet med Kara Imm från New York
Seminariet hålls på engelska.

Kara Imm pratar om vikten av matematiska undersökningar i klassrummet – ett arbetssätt som tar vara på elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att låta dem undersöka en matematiskt rik kontext.

Tillsammans med Kara kommer vi att utforska en kontext som innehåller bråk och proportionella samband. Arbetssättet finns beskrivna i bokserien Unga matematiker i arbete, nyligen översatt till svenska och utgiven av Studentlitteratur.

Building a Math Workshop: Why messy investigations matter
Learning new math through investigations in context

In this workshop Kara Imm will model how investigating a realistic situation can help children across grades K-6 to begin to mathematize. Together we will explore a context involving fractions and proportional relationships, thinking about how it supports mathematicians to develop strategies, big idea and models together. Kara will model the structures of a math workshop that extend and go beyond whole class routines.

Kara Imm is the Co-Director of Math in the City and works closely with math teachers in grades K-12 throughout New York City and across the country.

 

31 januari 2019 kl. 14

Räkneflytskompetens i åk 1 med Marcus Nordin

Räkneflytskompetens i åk 1 – så gick det till när vi ökade vår måluppfyllelse från 18 % till 97 % på två läsår – beträffande addition/subtraktion 1-9

Seminariet kommer att innehålla:
– en utförlig beskrivning av det räkneflytsverktyg som skapades för att förbättra räkneflytsresultaten
– precisionsträningbegreppet
– övriga åtgärder som genomförts och som ligger till grund för utvecklingen
– fortsatta utmaningar

Marcus Nordin är utbildad som speciallärare med inriktning matematik Ma/No åk 4-9 och arbetar sedan 2014 som speciallärare vid Alléskolan, Habo, en F-6-skola med ca 500 elever. Innan dess arbetade Marcus i ca 15 år med, till stor del, matematik för elever i behov av särskilt stöd.

Räkneflytskompetens (Powerpointpresentation)

Obs! På grund av ett tekniskt missöde vid videoinspelningen kommer den att göras om. Vi vet för närvarande inte när den nya inspelningen blir färdig.

2018

22 november 2018 kl. 14

Geometriproblem av problemlösande karaktär med Russell Hatami

Seminariet kommer att ta sitt ursprung i några geometriproblem av problemlösande karaktär där vi diskuterar hur undervisningen på högstadiet och gymnasiet kan berikas och elever få en djupare förståelse av geometriska begrepp. Kopplingar till hur geogebra kan användas i dessa problem kommer också att diskuteras.

Russell Hatami är för närvarande högskolelektor i matematik/matematikdidaktik på Högskolan i Östfold, Halden. Han har också många års erfarenhet av undervisning i Sverige på olika lärarhögskolor och gymnasieskolor.


20 september 2018 kl. 14

Fil. Dr. Tuula Maunula
Elevers och lärares gemensamt skapade lärandemöjligheter – exemplet den räta linjens ekvation
I min avhandling jämförde jag hur lärare hanterar elevinspel i helklassundervisning och relationen till de lärandemöjligheter som skapades. Jag filmade ”samma” lektion i 14 olika klasser i åk 9 och i åk 1-2 på gymnasiet: när den räta linjens ekvation introducerades. 12 lärare och 297 elever deltog i studien.

Resultaten visade på två skilda sätt att elevers tystnad ledde till mindre kvalitativa lärandemöjligheter: dels berikade elevinspelen lärandemöjligheterna eftersom eleverna ofta lyfte andra aspekter av innehållet än vad lärarna gjorde, dels lyfte de lärare som grävde i elevinspelen aspekter av innehållet av mer komplex karaktär. Vissa lärare verkar helt enkelt kunna använda sig av elevers inspel som ämnesmässig fortbildning: man lär sig hantera innehållet på nya sätt genom att lyssna på eleverna.

I presentationen kommer jag att beskriva fyra skilda sätt att hantera elevinspel samt hur användandet av elevinspel kan berika lärandemöjligheter i matematikklassrummet. Jag kommer även att diskutera ett begrepp som uppstod under disputationen: conceptual intimacy, som en kontrast till den svenska skoldiskursen att sätta sociala aspekter före innehållsliga i undervisning.

Tuula Maunula arbetar som lektor i Partille kommun. Hon undervisar i matematik på högstadiet på Vallhamra skola på halvtid, och bedriver forskning och utvecklingsarbete på halvtid.
Tuula disputerade på Göteborgs Universitet i februari 2018 med avhandlingen:
Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities- The Case of Linear Equations

11 juni
Anna Ida Säfström
Tänka, resonera och räkna26 februari
Caroline Nagy

Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression.

Caroline Nagy är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
Hon ska prata utifrån sin studie Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression.

Seminariet tar utgångspunkt i Carolines licentiatuppsats där hon studerat progression i matematikundervisning, särskilt riktat mot tal i bråkform. Fyra lärare från förskolan och grundskolans olika stadier bjöds in till ett tillfälligt arbetslag för att utveckla progressionen i undervisningen. Lärarna planerade tillsammans undervisning för förskolan, årskurs 3, 5, 7 och 9 och analyserade filmsekvenser. Lärarna identifierade att undervisningens innehåll och nivå var liknande oavsett stadium och att den undervisning de hade planerat inte alltid gynnade elevernas kunskapsutveckling. Seminariet kommer att rikta ett särskilt fokus på kvaliteter i undervisning som kan ha betydelse för progression och för barns och elevers kunskapsutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras lärares lärande genom stadieövergripande kollegiala samtal.29 januari
Kara Imm
Mathematics in the city
Kara Imm is a K-12 math educator, primarily working with teachers and instructional teams in and near New York. In addition, she enjoys writing with and for teachers about current issues of mathematics teaching and learning.

Hennes kollegor Cathy Fosnot och Maarten Dolk, som 1995 grundade Mathematics in the City, gav oss en specifik uppsättning idéer för att tänka kring utveckling av modeller. De hämtade dem från Freudenthalinstitutet i Nederländerna och den filosofi för matematikundervisning som kallas Realistic Mathematics Education, RME.

Relaterad artikel av Christina Skodras.

2017

11 december
Andreas Ryve

13 november
Jöran Petersson
Jämförelse mellan förstaspråkares och andraspråkares kunskapsprofiler på nationella prov åk 9.

16 oktober
Anna Teledahl
Elevers skriftliga redovisningar som underlag för bedömning i matematik

11 september
Rimma Nyman
Intresse och engagemang i matematikklassrummet

3 april
Arne Engström
Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olof Magne

13 mars
Kerstin Larsson
Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation

6 februari
Att vara proaktiv i sin matematikplanering

Se seminariet i efterhand.
Powerpointpresentation.
Åsa Öhrnell & Marie Nemhed-Gustafsson

16 januari
Matematikundervisning för nyanlända.
Se seminariet i efterhand.
Powerpointpresentation
Lena Trygg & Elisabeth Rystedt

2016

11 feb
Malin Christersson
Programmering i skolan? Se seminariet i efterhand
Diskussionspanel: Cecilia Christiansen, Per Berggren & Jacob Axdorff

3 mars
Berner Lindström
Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences)

30 mars
Helena Hagström
Ljus – Hästhovens förskola – se seminariet i efterhand

14 april
Ola Helenius
Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel – se seminariet i efterhand

2 juni
Hanna Palmér
ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT

12 sep
Samuel Bengmark
Föreläsningar – en utdöende undervisningsform?

10 okt
Torbjörn Lundh
Matematik som uppfinningsverktyg – tre kardiovaskulära exempel

7 nov
Madeleine Löwing
Utmaningar i matematikundervisningen. Hur du kan förebygga att elever får svårigheter.
Ladda ned presentationen.

12 dec
Peter Nyström
Hur gick det i TIMSS och PISA?

2015

Torsdag 10 sept
Joakim Magnusson
Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande
Se seminariet i efterhand
SeminariePDF

Torsdag 1 okt
Ann-Marie Pendrill
Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll
SeminariePDF

Torsdag 22 okt
Anna-Ida Säfström
Att följa och förstå barns matematiska resonemang
Se seminariet i efterhand
SeminariePDF

Torsdag 3 dec
Linda Mattson och Eva Pettersson
Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever
SeminariePDF

Fredag 17 okt
Anette Jahnke
Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker
Läs mer och se seminariet i efterhand

Onsdag 5 nov
Berit Bergius & Lena Trygg
Matematiklyftet: Modul för särskola
Läs mer och se seminariet i efterhand

Torsdag 27 nov
Anette Jahnke
Är vi redo att fortsätta efter Matematiklyftet? Att skapa hållbart utvecklingsarbete
Läs mer och se seminariet i efterhand

Tisdag 16 dec
Lotta Wedman
Att använda filosofi för att prata om vad begrepp är
Seminarie-pdf
Läs mer och se det inspelade seminariet i efterhand

2014

Torsd 5 feb
Jenny Svantesson Wester
Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?

Torsd 26 feb
Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras & Britt Holmberg
Mathematics in the city
Seminarie-pdf

Torsd 19 mars
Berit Bergius
Kunskapsöversikt: Lära och undervisa grundläggande geometri
Läs mer och se seminariet i efterhand
Seminarie-pdf

Torsdag 23 april
Ola Helenius
Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning
Läs mer och se seminariet i efterhand

Torsdag 7 maj
Yvonne Liljekvist
Matematikuppgifters egenskaper och elevers lärande
Seminarie-pdf

Torsd 28 maj
Ulf P Lundgren
Vad hände med skolpolitiken (och skolmatematiken) när PISA kom?
Läs mer och se seminariet i efterhand

Teknik för att se de två första inspelade seminarierna

  1. Ladda ned VLC player från videolan.org och installera programmet. Quicktime 7 fungerar också men inte senare versioner av QuickTime.
  2. Starta VLC och välj menyn Media -> Öppna Nätverksström (File ->Open network…)
  3. Kopiera och klistra in adressen till det seminarium du vill se (finns vid resp seminarium).
  4. Klicka Spela upp (Open) i fönstrets nedre högra hörn.
NCM:s och Nämnarens webbplats