10 mars: Ulrika Ryan

I det här seminariet berättar jag om min och andras forskning kring migration och matematikundervisning. Idag är det många lärare som möter elever som har olika språkliga, kulturella och matematiska resurser med sig in i klassrummet. Hur skolan och vi matematiklärare hanterar dessa resurser blir avgörande för elevernas kunskapsutveckling i matematik.

I seminariet växlar jag mellan ett elevperspektiv och ett undervisningsperspektiv för att belysa utmaningar som flerspråkiga elever handskas med och hur vi lärare kan stötta dem. Jag lägger ett fokus på flerspråkighet utifrån olika två infallsvinklar. Den ena utgår från idéer som grundar sig i språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen, exempelvis genom arbete med cirkelmodellen. Den andra utgår från idéer om elevers modersmål som resurs i matematiklärandet. Hit hör exempelvis transspråkande pedagogiker i matematikklassrummet. I seminariet ger jag exempel på hur dessa båda synsätt kan samspela under en matematiklektion för att stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling i matematik.

Presentation
Ulrika Ryan är lektor i matematikdidaktik vid Malmö universitet. Hon arbetar med undervisning av blivande låg- och mellanstadielärare och med forskning som rör matematikutbildning i relation till olika aspekter av migration. Hennes forskning är både praktiknära tillsammans med lärare och elever och mera teoretisk. Tillsammans med två andra forskare leder hon det nationella lärar- och forskarnätverket Språk, kultur och matematik.

Ulrikas föreläsning – pdf

Film