16 november – Att främja elevers teoretiska utforskande av bassystemet

Att främja elevers teoretiska utforskande av bassystemet

En undervisningsutvecklande studie i matematik på mellanstadiet

16 november 2023
16:00 – 17.30

Elevers förmåga att förstå och använda tal är en viktig förutsättning för deras fortsatta kunskapsutveckling i matematik. Samtidigt pekar forskning och internationella utvärderingar på att det kan vara svårt för elever att förstå och hantera heltal och rationella tal i decimalform. Man kan därför fråga sig hur en undervisning, för elever i grundskolans tidiga år, kan utformas och genomföras för att skapa förutsättningar för dem att utveckla en förståelse för decimalsystemet eller tiobassystemet. En fördjupad förståelse för tiobassystemets struktur, i mening av en förståelse för dess övergripande struktur, kan beskrivas som en förståelse för bassystemets struktur.
Med resultat från ett forskningsprojekt genomfört i årskurs 4, tillsammans med tre matematiklärare, kommer jag att presentera och diskutera resultat från den studie som legat till grund för min licentiatuppsats. Följande frågor var aktuella och fokuseras i två artiklar:

  • Vilka matematiska aspekter behöver eleverna urskilja för att kunna pröva relationen mellan olika bastal och övergången till successivt större respektive mindre talenheter?
  • Vad i elevernas resonemang och arbete med speciellt designade uppgifter kan ses som tecken på teoretiskt tänkande om bassystemet?

Jag hoppas med seminariet att väcka reflektioner kring vilken förståelse för tiobassystemet som elever behöver utveckla och hur undervisningen kan skapa möjligheter för detta men också att väcka nya frågor gällande undervisning relaterat till strukturen i tiobassystemet.

Marie Björk, Fil. Lic. i specialpedagogik

Prenumeration

Fyll i din epostadress så mailar vi ut tips och påminnelser om våra seminarium.