5E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematiska uttrycksformer.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Brygga kaffe – ett samtal om uttryck, samband och formler Rimma Nyman
Författaren återberättar ett långt samtal med elever i årskurs 1. De diskuterar vilket samband som finns mellan rätt mängd vatten och antal mått kaffe för att det ska bli ett gott starkt kaffe – och hur det kan uttryckas matematiskt.

Hedda mäter Ola Helenius
Barn lär sig mäta när de deltar i sammanhang där mätning har en central roll. Att mäta växter som växer är fängslande. I artikeln möter vi Hedda som tar hjälp av vinkelhake, linjal, tumstock och kartongark när hon ska mäta sina växter och dokumentera tillväxten.

Ett funktionsrum Laura Fainsilber
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna var det ”funktionslådor” som eleverna fick undersöka. En elev spelar funktionens roll och de andra experimenterar med den och försöker lista ut vilken funktionen är. Målet är att eleverna på ett aktivt och lekfullt sätt ska få möta funktioner.

Funktioner i berg- och dalbana Liv Sissel Grønmo & Bo Rosén
I förra numret redovisades resultat från utprövningar av diagnoser i funktionslära i åk 5, 7 och 9 i norska skolor. I denna artikel diskuteras möjliga orsaker till att elever har ofullständiga begrepp eller missuppfattningar. Det ges också förslag på undervisningsaktiviteter med syfte att hjälpa elever till ett mer utvecklat funktionsbegrepp.

Elevers uppfattningar av funktioner Liv Sissel Grønmo & Bo Rosén
I Nämnaren 1997, nr 1, diskuterades olika representationer av funktioner och presenterades diagnoser från det norska KIM-projektet. Här redovisas resultat från utprövningar av dessa diagnoser i åk 5, 7 och 9.

Levande matematik Birger Jörgensen & Bengt Åhlander
Kan man göra matematiken på samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje mer levande? Birger Jörgensen och Bengt Åhlander,Vänersborg, har försökt och resultatet redovisades vid biennalen i Göteborg 1992. Utställningen blev en av de två vinnande idéutställningar , som belönades med Nämnarens resestipendium. I slutet av artikeln tar de också upp några konkreta modeller för NT-linjen.

Funktionslådor Cecilia Kilhamn
Med funktionslådor kan elever tidigt möta funktionsbegreppet på ett praktiskt och laborativt sätt. Artikeln bygger på ett arbete i en matematikdidaktisk magisterutbildning där elever i skolår 3 och 5 studerats.

Hur resonerar elever med varandra? Kerstin Larsson
Detta arbete genomfördes som en del av en kurs i matematikämnets didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm och handleddes av Ingvar O Persson. Det behandlar processen när en grupp elever tillsammans löser ett problem. Hur argumenterar de och hur övertygar de sig själva och varandra om vad som är rätt? Hur utvecklas deras förmåga att kommunicera i problemlösningssituationer?

Elever skriver om matematik Marie Tängdén & Sara Wallner
Förstår man något som man inte kan förklara? Om man inte kan sätta ord på sin kunskap är det då kunskap? I artikeln diskuteras reflektionsskrivande som ett sätt att hjälpa elever att utveckla sitt matematikspråk.

Aktiviteter

Månghörningen växer (110902)
Eleverna får undersöka hur vinkelsumman ökar i takt med att antalet sidor i en månghörning växer. De matematiska begrepp som kan lyftas fram i aktiviteten är månghörning, triangel, fyr-, fem-, sexhörning etc samt sida, hörn, vinkel, vinkelsumma och diagonal. Aktiviteten ger förutsättningar för att utveckla förmågan att använda och analysera geometriska begrepp och att uppfatta samband mellan begreppen. Vid den gemensamma redovisningen kan eleverna träna sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar och slutsatser.

Vasgrafer (111111) Elever behöver arbeta med många aktiviteter där matematikens olika uttrycksformer blir synliga. I denna aktivitet arbetar eleverna först med en verklig situation. De ska studera hur vattennivån i vaser och flaskor med olika form förändras allt eftersom de fylls med vatten. Värdena skrivs in i en värdetabell och eleverna ritar motsvarande graf. Grafen kan sedan användas på andra sätt, t ex tolkas som en beskrivning av en annan händelse.

Skostorlek (110224)
Aktiviteten låter eleverna undersöka och tolka räta linjer med hjälp av en mätsticka som lätt går att få tag i vilken skoaffär som helst.

Bungeedockan (110210)
Bungeedockan handlar om att anpassa längden på en lina av gummisnoddar så att den inte blir för kort, då blir hoppet lite trist, och inte för långt, det är inte bra för hälsan. Denna aktivitet handlar om linjära funktioner och lämpar sig väl för grupparbete. Aktiviteten passar för alla åldrar.

Sänka skepp (110420)
Genom detta spel tränar eleverna på att ange punkter som koordinater i ett koordinatsystem.

Biografer (110303)
Eleverna ska gruppvis tolka grafer och koppla samman dem med tillväxt av olika organismer. Ämnesövergripande arbete sker genom den nära kopplingen till biologi.

Funktionerande kommunikation (110421)
Att låta eleverna parvis använda och arbeta med terminologin kring funktioner, koordinatsystem och grafer. Aktiviteten syftar till att utveckla elevernas förmåga att muntligt kommunicera ett matematiskt innehåll.

Memory med funktioner (110428)
Eleverna ska få större insikt i funktions- och derivatabegreppen. De får öva sig att tolka grafer samt att se innebörden av egenskaper kring funktioner och dess derivator.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg