2E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Ett funktionsrum Laura Fainsilber
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna var det ”funktionslådor” som eleverna fick undersöka. En elev spelar funktionens roll och de andra experimenterar med den och försöker lista ut vilken funktionen är. Målet är att eleverna på ett aktivt och lekfullt sätt ska få möta funktioner.

Funktionslådor Cecilia Kilhamn
Med funktionslådor kan elever tidigt möta funktionsbegreppet på ett praktiskt och laborativt sätt. Artikeln bygger på ett arbete i en matematikdidaktisk magisterutbildning där elever i skolår 3 och 5 studerats.

Grafberättelser Emelie Reuterswärd
En grafberättelse är en klassrumsrutin som kan användas på både högstadiet och gymnasiet för att utveckla elevers kunskaper om grafer, samband och matematiska modeller. Här berättar författaren hur grafberättelser kan användas för att skapa förståelse för matematiska begrepp.

Funktioner i berg- och dalbana Liv Sissel Grønmo & Bo Rosén
I förra numret redovisades resultat från utprövningar av diagnoser i funktionslära i åk 5, 7 och 9 i norska skolor. I denna artikel diskuteras möjliga orsaker till att elever har ofullständiga begrepp eller missuppfattningar. Det ges också förslag på undervisningsaktiviteter med syfte att hjälpa elever till ett mer utvecklat funktionsbegrepp.

Elevers uppfattningar av funktioner Liv Sissel Grønmo & Bo Rosén
I Nämnaren 1997, nr 1, diskuterades olika representationer av funktioner och presenterades diagnoser från det norska KIM-projektet. Här redovisas resultat från utprövningar av dessa diagnoser i åk 5, 7 och 9.

Aktiviteter

Månghörningen växer (110902)
Eleverna får undersöka hur vinkelsumman ökar i takt med att antalet sidor i en månghörning växer. De matematiska begrepp som kan lyftas fram i aktiviteten är månghörning, triangel, fyr-, fem-, sexhörning etc samt sida, hörn, vinkel, vinkelsumma och diagonal. Aktiviteten ger förutsättningar för att utveckla förmågan att använda och analysera geometriska begrepp och att uppfatta samband mellan begreppen. Vid den gemensamma redovisningen kan eleverna träna sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar och slutsatser.

Funktionerande kommunikation (110421)
Att låta eleverna parvis använda och arbeta med terminologin kring funktioner, koordinatsystem och grafer. Aktiviteten syftar till att utveckla elevernas förmåga att muntligt kommunicera ett matematiskt innehåll.

Memory med funktioner (110428)
Eleverna ska få större insikt i funktions- och derivatabegreppen. De får öva sig att tolka grafer samt att se innebörden av egenskaper kring funktioner och dess derivator.

Från Nämnaren på nätet

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg