8E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Rörliga bilder med Desmos Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I tidigare nummer av Nämnaren har författarna beskrivit hur man kan använda det digitala och webbaserade verktyget Desmos för att öka elevernas förståelse av bland annat räta linjens ekvation. Här presenterar författarna ytterligare ett projekt som utvecklats med inspiration från andra matematiklärare.

Dynamiska matematikprogram – en outnyttjad resurs Mats Brunström & Maria Fahlgren
Dynamiska matematikprogram ger nya möjligheter till ett laborativt och undersökande arbetssätt där elever kan upptäcka och undersöka matematiska samband. Artikeln handlar om hur elevaktiviteter kan utformas för att tillvarata dessa möjligheter och stimulera eleverna till matematiska resonemang.

Use–modify–create: Ett arbetssätt för programmering S. Koch Stigberg, M. Maugesten & H. Stigberg
Att knyta samman programmering och matematik är en utmaning för matematiklärare. Författarna beskriver en arbetsmetod som hjälper lärare att undervisa programmering tätt kopplat till ett matematiskt innehåll. Det utprovade upplägget ingår i en fortbildningsinsats för matematiklärare i Norge.

Blomstrande matematik med digitala imitationer Juan Parera-Lopez & Tam Vu
Digitala verktyg kan i gymnasiets högre kurser öppna möjligheter för ett kreativt arbete med trigonometriska funktioner. Här får vi exempel på hur växter kan modelleras i polära koordinatsystem.

Introducera trigonometriska funktioner med Geogebra Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
Matematik är ett ämne där egenskaper hos matematiska objekt ofta står i relation med varandra. På så vis kan vi genom att lära oss ett område också erövra kunskaper inom ett annat. Ett sådant samband existerar mellan koefficienterna av expansionen av (a + b)n och talen i Pascals triangel. Genom att förstå hur talen i Pascals triangel bildas kan vi alltså även snabbt förstå att (a + b)n = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.

En motorcykels färd kopplad till derivata Thomas Lingefjärd, Djamshid Farahani & Güner Ahmet
Gymnasieelevers erfarenhet av upplevda hastighetsförändringar ligger till grund för arbete med begreppet derivata. Genom de dynamiska möjligheter som finns i Geogebra kan eleverna följa en motorcykels färd.

Parametriska kurvor Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
Geogebra är ett så kallad dynamiskt geometriprogram och uppfattas kanske som ett program för främst geometri. Men Geogebra kan användas för alla delområden inom matematik.

Aktiviteter

Fyra olika fyrhörningar (161130)
Detta är en aktivitet som ger elever tillfälle att upptäcka och använda begrepp för att beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningars geometriska egenskaper. Aktiviteten använder en så kallad applet som kan användas på datorer eller datorplattor.

Samma area (170109)
Aktiviteten ger eleverna tillfälle att använda en dynamisk representation för att undersöka förhållandet mellan två areor.

Hamlet – To be or not to be (170123)
Aktiviteten ger elever tillfälle att genom datasimulering använda statistikens metoder för att undersöka chansen att få ett givet ord då bokstäver dras slumpvis.

Oändlighet och gränsvärde (170306)
Kunskap om oändlighet och gränsvärden är grunden för att förstå infinitesimalkalkyl. Aktiviteten utmanar elevernas föreställning om oändlighet. Syftet är att introducera begreppet gränsvärde och att illustrera det med matematikens språk. Genom aktiviteten utmanas elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga utifrån ett par gränsvärdesproblem. Problemen går att lösa med grafiska, algebraiska och numeriska metoder. Uppgifterna ger möjlighet att låta eleverna lära sig av varandras strategier.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg