På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Programmering i matte och teknik

Att introducera programmering i grund- och gymnasieskola är en pågående process i många länder. I Sverige ska detta inledningsvis ske som en del av matematik och teknik där programmering är tänkt att användas som ett verktyg för problemlösning.
Läs vidare […]

Programmering i skolan inleder mediavecka

Luleå tekniska universitet inleder årets Norrbotten Media Week med en temadag om lärande, programmering och digitalisering.
– Det är en fråga om demokrati, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och en av dagens många föreläsare.
Syftet med dagen är att lyfta fram programmering inom grund- och gymnasieskolan, inte minst med anledning av den reviderade läroplan […]

Så pluggar Partille programmering

I höst ska programmering bli en del av matematik- och teknikämnet i grundskolan. I Partille förbereder man sig genom att låta utvecklingsledaren Jakob Möllstam fungera som en ambulerande lärare i programmering i kommunens skolor för att hjälpa lärare och elever att komma igång.
Läs vidare […]

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Ta del av förändringarna i styrdokumenten, upptäck tillämpad programmering och se hur programmering kan användas i matematikundervisningen.
Konferensen hålls på flera orter under september.
13 september 2017 Göteborg
14 september 2017 Umeå
21 september 2017 Malmö
28 september 2017 Solna
»»» Läs vidare […]

Programmering med förskolebarn i Helsingborg

När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor. Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan.
»»» Läs vidare […]

Sju av tio lärare i programmering saknar utbildning

Många lärare som om ett år ska undervisa i programmering saknar utbildning i ämnet. Åtta av tio mattelärare i högstadiet, som svarat på en undersökning från Lärarnas Riksförbund, känner sig osäkra på ämnet.Från och med höstterminen 2018 kommer programmering ingå i framför allt ämnena matematik och teknik. Det gäller från årskurs ett i grundskolan […]

Programmering och makerkultur i finska läroplanen

I höst gäller nya grunder för läroplanen för förskola och grundskola i Finland. Det innebär att programmering blir en del av undervisningen i ämnena matematik och slöjd. Programmering är också en del av den digitala kompetensen: Den är i sin tur en av de sju mångsidiga kompetenser i grunderna för läroplanen.
»»» Läs vidare […]

Programmering enligt skollagen

i ämnesundervisningen engagerar lärare, skolledare och forskare och ska säkra att grundskolornas utbildning i programmering vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
»»» Läs vidare

Rikskonferenser om programmering i matematik

Syftet med konferensen är att lyfta fram de kommande förändringarna i styrdokumenten med särskilt fokus på kurs- och ämnesplanerna i matematik. Du får en bakgrund till vad programmering är, en inblick i undervisning i matematik med programmering och möjlighet att prova på att arbeta med programmeringsverktyg. Konferensen hålls på flera orter och är en […]

Programmering lyfter inte elever i matte

För att lära sig matematik med hjälp av programmering behöver eleverna bättre kunskaper i programmering och hur de kan använda programvaror. Kursplanen i matematik bör ändras, slår forskningsinstitutet Ifous fast i en ny rapport.
Läs vidare […]

Programmering oroar lärarna

Nästa år införs programmering på schemat i skolan. Det oroar många lärare. Sju av tio saknar nämligen utbildning.
– Det finns ett stort behov av fortbildning och kompetensutveckling, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.
»»» Läs vidare […]

Skolverket: Programmering inget eget ämne

Programmering blir sannolikt inte ett eget ämne i grundskolan. Mycket tyder på att Skolverket istället kommer att föreslå att området integreras med ämnen som matematik, slöjd och teknik. »»» Läs vidare

Tre forskare – om programmering i matte och teknik

Flera forskningsstudier har presenterat vilka fördelar detta skulle kunna föra med sig, men det är svårare att hitta riktlinjer för hur det ska genomföras. Till exempel, hur och när yrkesverksamma lärare ska fortbilda sig inom grundläggande programmering. Läs vidare

Programmering i skolan är mer än att koda”

Programmering är på väg in i skolan både i Sverige och runt om i Europa. Men det handlar inte om att alla barn ska bli utvecklare utan mer om sätt att tänka, delaktighet och demokrati enligt forskaren Linda Mannila. »»» Läs vidare

Här lär sig sexåringar programmering

I förskoleklassen i Lotorps skola i Finspångs kommun kryper ett gult robot-bi över golvet. Hur biet ska röra sig har sexåringarna programmerat. Det ser ut som vilken förskoleklass som helst.
»»» Läs vidare
Se även Problemlösning och programmering för Finspångs elever, Norrköpings Tidningar […]

Programmering på schemat (igen) – hur gick det till?

Införandet av programmering ingår i arbetet för en samlad nationell IT-strategi för skolväsendet. Programmeringens intåg gick snabbt och utmärktes av några avgörande händelser från 2013 och framåt. För oss policyforskare var det också en ovanlig men dock inte unik process internationellt sett för att få till stånd en utbildningspolicy för skolans digitalisering.
»»» Läs vidare […]

Inspiration och handfasta tips för programmering i skolan

Programmering ska bli en större del av skolarbetet. För att få inspiration, idéer och för att testa själva har över tvåhundra förskole– och grundskolelärare besökt Högskolan i Halmstad under två inspirationsdagar. Dagarna var en förberedelse för lärarna att komma igång med att programmera tillsammans med sina elever. »»» Läs vidare

Så blir programmering roligt

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det. – Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.
Läs mer […]

Algebra med digitala verktyg

Digitala verktyg och programmering i algebraundervisningen
Digitala verktyg är idag en naturlig del både i samhället och i skolan även om tillgången till dem varierar mellan olika skolor. Det finns aktuell forskning som relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg kan ge då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar och […]

Programmering som pedagogisk idé

På Grimstaskolan lär sig eleverna i årskurs 3 hur koordinatsystemet fungerar med hjälp av Blue bots. Samtidigt övar de sig på viktiga moment i programmering. »»» Läs vidare

Programmering på schemat i ny skolstrategi

[…] till dator räcker inte, det är undervisningen och lärarnas kunskaper som ger eleverna digital kompetens. Skolverket får nu i uppdrag att ta fram en ny IT- och digitaliseringsstrategi där programmering lyfts fram som viktig för all kunskapsinhämtning”. Det skriver utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och IT-minister Mehmet Kaplan.
»»» Läs vidare […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!