nr 1, 2022

Inledaren

Bokläsning med matematik i fokus

Lena Landgren
Kan små barn lära sig matematik genom bilderböcker? Författaren berättar om sina lärdomar från två olika forskningsprojekt där detta undersöks genom högläsning i böcker som skrivits och illustrerats speciellt i syfte att innehålla mycket matematik som förskolebarn ska kunna uppfatta.

Lärartankar: Kan programmering bidra till lärande i matematik?

Elisabeth Hector & Lena Thelander
Författarna fick förmånen att mottaga Gudrun Malmers stipendium 2018 för att genomföra ett forskningsbaserat projekt i skolan med fokus på programmering i matematikämnet.
De formulerade frågorna :
Hur kan programmering bidra till lärandet i matematik?
Vilket matematiskt lärande har fördel av programmering?
Frågan ”hur” ändrades under arbetets gång allt mer till ”kan”: Kan verkligen programmering utveckla lärande i matematik?

Hector, E. & Thelander, L. (2021). Hur kan vi använda programmering som verktyg för att utveckla matematik?: Vad är programmering i skolan? Diva, Malmö universitet.

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning.

Micro:bit som ett verktyg i undervisningen i kombinatorik

Pål-Erik Eidsvig
Såväl svenska som norska elever ska möta både kombinatorik och programmering relativt tidigt i sin skolgång. Här beskrivs hur de utmanas att programmera en micro:bit som öppnar en vägbom om rätt kod anges.

Kängurusidan: Ekvationer i ett sammanhang

Anne-Gunn Svorkmo

Sagt & gjort: Omkretsen är en piprensare

Lena Nilsson

Strövtåg: Mellan Vällingby och Afrika

Lasse Berglund
En berättelse om ett tidigt matematikminne och vart det ledde.

Nygamla talmoduler

Cecilia Kilhamn & Lena Nilsson
Matematiklyftet är avslutat men de moduler som togs fram revideras och finns numera på Skolverkets lärportal. Här ges en beskrivning av de nyligen reviderade talmodulerna och förslag på hur de kan användas utifrån en skolas egna behov av fortbildning eller en enskild lärares önskemål att fördjupa sina kunskaper.

Uppslaget

Uppslaget: Flervalsuppgifter i helklass
Cecilia Kilhamn
Den här aktiviteten använder flervalsuppgifter som ett sätt att skapa matematiska samtal i klassrummet. Läs mer om hur det kan göras i artikeln Nygamla talmoduler i detta nummer.

Vi har läst: Utveckla matematiskt tänkande – i förskoleklass

Görel Sterner & Ingrid Olsson

Grafberättelser

Emelie Reuterswärd
En grafberättelse är en klassrumsrutin som kan användas på både högstadiet och gymnasiet för att utveckla elevers kunskaper om grafer, samband och matematiska modeller. Här berättar författaren hur grafberättelser kan användas för att skapa förståelse för matematiska begrepp.

Meyer, D. (2007). Graphing stories

Exempel på grafberättelsefilmer finns att se på:
Film 1

Pedagorien News

Pedagorien News

Korre Latio
Även i Pedagorien tycks pandemin gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt igen. Likvärdighet är det ord som placerat sig högst i nytermslistan. Färska rön och insatser har presenterats och ligger till grund för flera av besluten.

Språkspalten: Knappt, drygt och med råge

Cecilia Kilhamn
I vardagen hanterar vi ofta inexakta antalsangivelser och approximativa värden. Ibland för att vi inte vet det exakta värdet, andra gånger för att vi bara är intresserade av storleksordningen. Vi anger ett tal men nyanserar värdet genom att lägga till ett ord eller språkligt uttryck som filar bort exaktheten.

Språkrådsbloggen

Räknekonst för begynnare eller praktisk aritmetik (Stockholm, 1832 – Utgavs ytterligare fyra uppl. 1834-1851)

Begreppet area i skolmatematiken – Fördjupat kunnande och färdighetsträning med aktiviteter i Geogebra

Thomas Lingefjärd & Güner Ahmet
Författarna visar hur begreppet area kan komma till uttryck under elevers skolgång och hur Geogebra kan användas för att befästa elevernas kunnande. De inleder med ett par exempel från låg- och mellanstadiet och fördjupar sedan två aktiviteter för högstadiet respektive gymnasiet. Geogebra-adresser till aktiviteterna finns samlade i slutet av artikeln.

Arbete med icke formella areaenheter
Samband mellan omkrets och area
En triangels omkrets och area
Sambandet mellan en cirkels area och radie
Area av en polygon
Området mellan två funktioner

Sagt & gjort: Träddiagram

Russell Hatami & Ali Ludvigsen
I författarnas undervisning av blivande lärare har de ofta använt träddiagram för att illustrera sannolikheter och sedan kopplat ihop det med algebra. Här visar de hur ett träddiagram används i ett grundläggande problem. I en kommande text ska de visa hur samma idé kan illustrera kvadreringsregeln och kubregeln.

Vi har läst: Kreativa resonemang i matematikundervisningen. Forskningsrön i praktiken.

Denice D’Arcy & Jan Olsson (länka till artikel 2019:4)

Programmering i skolmatematiken – möjligheter och utmaningar
Kajsa Bråting, Cecilia Kilhamn & Lennart Rolandsson (red)

Sannolikheter i sport

Anders Månsson
Sport intresserar många elever, så att kombinera det med sannolikhetslära kan därför vara ett både intresseväckande och lärorikt sätt att lära sig mer om sannolikheter. Här beskriver författaren tre olika exempel på hur elever kan träna sannolikhetsräkning genom sportsimuleringar.

Se spelet bli spelat på Youtube

Problemavdelningen

Problemavdelningen
Ulrica Dahlberg

Fönster

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström