nr 3, 2023

 

Inledare

TRR – vi introducerar talet ½

Caroline Nagy & Cecilia Kilhamn
Hur kan elever i årskurs 2 arbeta med halvor och förstå talet 2 1/2? I den här artikeln beskrivs erfarenheter från en lektionssekvens baserad på TRR-materialet. Lektionernas olika delar beskrivs och elevernas individuella dokumentation analyseras av lärarna i uppföljande samtal.

Inbjudan till Matematikbiennalen 2024

Matematikbiennalen 2024

Matematikbiennalen 2024

– vad, när och varför
Anna Teledahl
Sedan 1980 har Matematikbiennalen, Sveriges största konferens om matematikundervisning, anordnats vartannat år av olika universitet. Lärare, skolledare, forskare och andra intresserade samlas för två dagar fyllda med föreläsningar, workshops, möten, samtal och inspiration. 2024 står Örebro universitet värd för Matematikbiennalen.
Matematikbiennalen 2024

Fri från början

Identifiera, uppmärksamma och förebygg matematikångest under elevens första skolår
Rimma Nyman
Det är ovanligt med matematikångest i de tidiga skolåldrarna, men likväl är det viktigt att upptäcka och åtgärda så snart som möjligt. I den här artikeln presenteras resultat från internationella studier och klassrumserfarenheter med förslag på hur lågstadielärare kan hjälpa elever med matematikångest.

Sagt & gjort: En kvadrat av tio bitar

Lena Nilsson
En stormig sommardag blev det ett besök på Navet i Borås. Vi var några som fattade tycke för ett träpussel som säkerligen har långa anor men som var nytt för oss. Av tio träbitar skulle en kvadrat läggas.

Nämnaren 50 år

Var med och rösta fram den bästa Nämnarenartikeln!
Nämnaren 50 år

Omröstning: ncm.gu.se/namnaren/50

Få syn på resonemangen

Monica Delorme & Annika Schoug
Det tycks vara svårt att lära sig resonera proportionellt och författarnas upplevelse är att det också är svårt att undervisa om proportionalitet. De deltog i ett ULF-projekt vid Malmö universitet och inspirerades att söka ett användbart arbetssätt för att synliggöra och utveckla elevernas föreställningar och resonemang utan att fastna i metoder och regler.

Månssons mannar

Språkspalten: Få – färre – färst

Cecilia Kilhamn
I årets Kängurutävling fanns ett problem i tävlingsklassen Benjamin som gav upphov till en del språkligt huvudbry och flera mail till oss på NCM. Det visade sig handla om ordet färst.

Uppslaget: Knäck koden

Redaktionen
Knäck koden påminner om den relativt kända aktiviteten Funktionslådan. Här använder eleverna Cuisenairestavar istället för att skriva lappar till en ”programmerad dator”, vilket både ökar utmaningen och skapar ramar.
Uppslaget

Nyfikenhet och otillräcklighet

Gymnasielärares erfarenheter av att undervisa matematik med programmering
Claes Johansson, Alf Juhlin, Timo Tossavainen & Anna Wedestig
En lärartanke: Det är konstigt att för att få undervisa i programmeringskurser krävs det 90 högskolepoäng men för att tillämpa programmering i matematikkurserna krävs ingen kunskap i programmering.

Färsk forskning: Medelvärde, median och typvärde i statistikundervisningen

Rimma Nyman
Mean, median, mode in school years 4–6. A study of aspects of statistical literacy
Stockholms universitet, Karin Landtblom
Färsk forskning

Kängurusidan

Ulrica Dahlberg
Nu är årets Kängurutävling inrapporterad och vi kan summera vad som varit lätt och svårt för svenska elever i de olika tävlingsklasserna. Alla problem för 2023 finns publicerade på NCM:s webbplats. I samband med att lärare har inrapporterat tävlingsresultat har vi också fått kommentarer. Många är glada över att få vara med och uppskattar problemen, några tycker årets problem var ganska svåra eller berättar att eleverna bytt till nästa tävlingsklass och helt riktigt anser att problemen är svårare än tidigare.
Kängurusidan

Pythagoras Quest

Sveriges största lagtävling i matematik på högstadiet
Sam Edgecombe & Carolina Ljungberg
Det finns flera olika tävlingar i matematik. Här beskrivs en lagtävling där samarbete och kommunikation i laget är avgörande för ett gott resultat. I slutet av artikeln visas också några exempel på uppgifter som fanns med i årets tävling.

Derivatans graf – elevens tankesprång

Lasse Berglund
Geogebra är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att skissa derivatans graf. Eleverna får hjälp att förstå och inte bara göra något schablonmässigt då abstraktionsnivån stiger.

Vi har läst:

Bringing Mathematics Education Research to the Classroom
A FOCUS ON …
Bokserien Bringing mathematics education research to the classroom innehåller fyra böcker, alla med titlar som börjar med orden A FOCUS ON … Böckerna är utformade för att överbrygga klyftan mellan vad forskare i matematikundervisning vet och vad lärare behöver veta för att bättre förstå vad de kan utläsa ur elevers lösningar och hur dessa kan utgöra underlag för undervisningen.

Undersök och finn den optimala lösningen

Svend Hessing
Matematik handlar om att hitta system och strukturer, kanske i något som kan tyckas onyttigt och lite nördigt, men som ändå visar sig vara intressant och utmanande. En klass fick undersöka den inbördes placeringen av olika linjer i godtyckliga trianglar, det vill säga rita höjder, medianer och mittpunktsnormaler.

Pedagorien News

Korre Latio
Nu rapporteras det om olika fram- och baksteg med AI i Pedagoriens skolor. Debatten
om F, inte bokstaven utan betyget, fortgår. Alternativt datum för π-dagen diskuteras men det medför ett svårlöst dilemma.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Har du en idé som kan bli ett projekt?
Ansökan om medel 2023

Problemavdelningen: Andra bra Känguruproblem

Ulrica Dahlberg
Tusentals problem tas varje år gemensamt fram av alla de länder som deltar i Kängurutävlingen. Eftersom bara 24 problem väljs ut till de flesta tävlingsklasser förblir många bra problem oanvända. Några av dessa publiceras här.
Problemavdelningen

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström