4B

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Algebra

Att läsa

Algebra för lågstadiet Åsa Brorsson
I artikeln beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse, att bygga och se mönster. Det handlar också om variabelbegreppet och att använda algebra i problemlösning.

Är du ute och cyklar? Bra i så fall! Stefan Löwfall
I artikeln diskuteras undervisning av algebra i skolan med hjälp av den algebraiska cykeln. Med utgångspunkt i några elevaktiviteter belyser författaren hur man kan involvera alla delar av cykeln.

Retorisk-resonerande matematik Reza Hatami
I artikeln diskuterar och exemplifierar författaren relationen mellan retoriskt resonerande och symbolisk matematik. Genom att införa symbolisk matematik utan att förankra den i den retoriska kan arbetet med matematik lätt förlora den så viktiga resonerande aspekten och reduceras till mekanisk tillämpning av algoritmer.

Boolesk algebra – lönsamt skolämne Bengt Ulin
Artikeln ger en presentation av boolesk algebra med exempel på hur den stöder andra områden i undervisningen.

Aktiviteter

Talserier (161220)
Genom arbete med talserier kan elever öva upp färdighet i att hantera tal. Aktiviteten kan också förbereda för ett algebraiskt tänkande.

Undersök ett mönster (120224)
I denna aktivitet får eleverna undersöka mönster och beskriva dem med egna ord. De kan också gå vidare till att beskriva mönstren med formler.

Agenternas hemliga tal (120302)
Denna aktivitet kan fungera som en introduktion till ekvationer. Eleverna ska få en känsla för att det hemliga talet x är ett obekant men bestämt tal och att ekvationslösning går ut på att ”avslöja” sådana obekanta tal. Eleverna får samtidigt analysera tals egenskaper samt uttrycka dem med symboler och med ett korrekt matematiskt språk.

Ekvationsleken (120427)
Denna aktivitet används för att introducera lösning av ekvationer. Eleverna bör känna till vad ”det obekanta talet x” innebär. Likhetstecknets betydelse: eleverna måste veta och acceptera att det inte betyder ”blir” utan ”är lika mycket som”. Gör t ex 4B5B Agenternas hemliga tal eller någon annan liknande aktivitetet före denna.

Algebraisk triangel (110429)
Färdighetsträning av summering av bokstavsuttryck samt övning i logiskt tänkande.

Fiskebodar (110325)
Aktiviteten ger övning i att upptäcka mönster och att beskriva hur mönstret växer med hjälp av vardagliga ord, tabell och formel. Hitta ett generellt samband mellan antalet figurer och antalet stickor och upptäck fördelen med att använda en matematisk formel.

Positionstärningar (170522)
I denna aktivitet, som inte är ett spel, får eleverna främst arbeta med tresiffriga tal, sortera och subtrahera. Den enda funktion som tärningarna fyller är att de ger slumpmässiga starttal. Förkunskaper är addition och subtraktion av heltal för att kunna genomföra aktiviteten. För att sedan förstå vad som händer och kunna formulera en teori krävs god kunskaper i grundläggande algebra.

Från Nämnaren på nätet

Sagt & gjort: Talföljder med multilink
Eleverna ges möjlighet att formulera och lösa problem, värdera valda strategier och metoder samt föra och följa matematiska resonemang genom att konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder.

Erfarenheter av strukturerade härledningar i undervisningen Linda Mannila, Mia Peltomäki & Ralph-JohanBack
I artikeln Strukturerade härledningar ökar förståelsen i Nämnaren 2010:3 beskrivs de grundläggande principerna bakom strukturerade härledningar, ett sätt att presentera beräkningar och bevis enligt ett standardiserat och tydligt format. I denna uppföljande artikeln beskriver författarna hur metoden har använts i undervisningen, samt resultat från några empiriska studier som gjorts kring strukturerade härledningar i klassrummet med början från 2000-talet.

Uppslag: Mönster med stickor Ronny Ahlström
Arbete med att lägga tändstickor i olika mönster erbjuder spännande möjligheter i matematikundervisningen. Det ger rika möjligheter till diskussioner samt utvecklar logiskt tänkande och taluppfattning. Elevernas perceptionsförmåga tränas och de kan bearbeta uppgifterna på ett sådant sätt, att det förbereder introduktionen av det algebraiska symbolspråket. Mönstren kan slutligen beskrivas med ett formelsamband.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg