8B

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Algebra

Att läsa

Desmos – en interaktiv plattform Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I ett tidigare nummer av Nämnaren berättade författarna hur de använder onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation. Här ger de en beskrivning av plattformens olika delar och hur de kan komma till användning i matematikundervisningen.

Hundkojan Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I Nämnaren 2019:4 skrev författarna om projektet Algebra-artisten som görs i det webbaserade programmet Desmos. Här presenterar de ett mindre projekt som de kallar Hundkojan och där den räta linjens ekvation är i fokus.

Hur tänkte du? Miguel Perez
I denna artikel presenteras resultat från en forskningsstudie som beskriver de svårigheter och möjligheter som matematiklärare på högstadiet och gymnasiet upplevt när de har arbetat med det digitala verktyget Geogebra.

Samspelet mellan algebra och geometri Thomas Lingefjärd
Geogebra är ett program som bland annat kan hantera algebra och geometri. Programmet är gratis, plattformsoberoende och finns översatt till ett flertal språk. Det kan användas på hela grund- och gymnasieskolan.

Aktiviteter

Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 (170130)
Aktiviteten introducerar elever i aritmetiska mönster och låter dem upptäcka och visualisera dessa geometriskt med hjälp av en digital applikation. Aktiviteten är den första i en serie om fyra där progressionen sträcker sig från skutträkning till undersökning av den räta linjens ekvation. Aktiviteterna kan användas var för sig eller i serie.

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 (170206)
Detta är en aktivitet som introducerar elever i hur koordinater kan uttryckas i tabell- och punktform och visar hur Geogebra kan användas för att visualisera matematikinnehållet.

Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 (170213)
I aktiviteten får eleverna möjlighet att upptäcka att de punkter de tidigare lagt in ett koordinatsystem ligger längs en rät linje. Eleverna får också tillfälle att upptäcka att sambandet mellan punkter som ligger längs en rät linje kan uttryckas som en ekvation. Aktiviteten består av två delar med en gemensam diskussion emellan.

Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 (170220)
Aktiviteten låter elever prova olika ekvationer som ger upphov till räta linjer och de ska observera linjernas egenskaper.

Hemliga tal (110211)
Aktiviteten låter eleverna börja bekanta sig med miniräknaren med enkel aritmetik. Den ger en bas för algebra och lösning av ekvationer redan vid låga åldrar.

Från Nämnaren på nätet

Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra S Mehanovic & P Jönsson
Resultat inom matematikdidaktisk forskning tyder på att teknologiska hjälpmedel, rätt använda, kan påverka elevers lärande på ett positivt sätt. Å ena sidan kan olika typer av dynamiska datorprogram låta elever utforska ett matematiskt objekt, bl a genom att jobba med objektets algebraiska och grafiska representation parallellt, och det i sig kan främja elevers matematiska förståelse. Å andra sidan tyder tidigare undersökningar även på att variationer i undervisningsmetoder kan ge positiva effekter inte minst när det gäller elevernas attityd gentemot matematik. Det dynamiska programmet GeoGebra både möjliggör ett elevundersökande sätt i klassrummet och ger en variation i matematikundervisningen.

Avancerad matematik med GeoGebra Thomas Lingefjärd
Enligt författarens uppfattning är det inte lätt att hitta ett datorprogram, skapat för matematikundervisning, som passar både grundläggande och avancerade matematiska begrepp och konstruktioner. Denna artikel om Geogebra tar upp matematikområden som ligger i slutet av gymnasiet och i början av eftergymnasiala studier av matematik. Matematikinnehållet rör avancerade integraler, komplexa tal, vektorer och Taylorapproximation.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg