3B

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.


Centralt innehåll

Algebra

Att läsa

Buss på ekvationen! Kerstin Hagland
Bara ordet ekvation kan få många, både elever och vuxna, att direkt tänka på något som är svårt och obegripligt. I artikeln presenterar författaren några idéer om hur man skulle kunna avdramatisera detta begrepp i undervisningen.

Multiplikation i rutnät Jöran Petersson
I två intilliggande artiklar i det aktuella Nämnarennumret diskuteras vikten av att elever redan tidigt får möta multiplikation, inte bara som upprepad addition utan även genom areamodellen. Här ges exempel på hur rutnätet kan vara ett didaktiskt verktyg för att utveckla elevers förståelse för multiplikation bortom heltalen i multiplikationstabellen.

Missuppfattningar i algebra – problem för läraren eller eleven? Anders Palm
Elevers kunskaper i algebra vid övergången från grundskola till gymnasieskola är ett område som diskuteras flitigt. Författaren, som är matematiklärare på gymnasiet, tycker sig se samma missuppfattningar år från år. Författaren redogör för några vanligt förekommande missuppfattningar samt hur de kan uppfattas beroende på vilken didaktisk utgångspunkt lärare har.

Utförligt skrivande – en väg in i algebra Håkan Sollervall
Här presenteras flera skäl till att skriva utförligt och redovisa mellanled. Utförligt skrivande i aritmetik kan befästa förståelsen och underlätta övergången till algebra.

Aktiviteter

I vilken ordning? (171228)
I detta spel ska eleverna avgöra var de ska placera slagna tal för att få en så hög slutsumma som möjligt. För att kunna göra kloka val behöver de kunskap om gällande prioriteringsregler. En förkunskap är kännedom om att prioriteringsregler finns. I de fall eleverna blir osäkra, oense om reglerna eller hur de ska tolkas är det bra om de har möjlighet att slå upp dem i bok eller på nätet.

Algebrakapplöpning – och en variant med tal i bråkform (220119)
Detta är ett spel där eleverna i par eller liten grupp får träna att beräkna värden av uttryck. Samtidigt övas deras förmåga till strategiskt tänkande.

Bråk med algebra (130627)
Detta är ett spel där eleverna använder tärningar med bråkuttryck för att få numeriska värden att arbeta med. Strategiskt tänkande är en avgörande del för utfallet i spelet.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg