På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

9D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Farlige små tal – helt konkret H. Alrø, M. Blomhøj, H. Bødtkjer, O. Skovsmose & M. Skånstrøm
Från Danmark kommer denna artikel som visar hur tomma filmburkar och centikuber kan illustrera sannolikheten för att ett ägg innehåller salmonellabakterier. Här diskuteras bl a efter datorsimulering vad det innebär att ta stickprov och konsekvenser för vardagslivet.

Populärt om populariteter Josefin Bodell
Hur forskar man i matematik? Bland icke-matematiker florerar en mängd olika föreställningar – allt från att matematiken redan är ”färdig”, plus och minus är ju redan kända, och att forskare således räknar ”som vanligt” men med enormt stora tal och många decimaler, till att det bara bollas med bokstäver i komplicerade ekvationer. Sysslar matematiker med något obegripligt? Här är ett exempel från ett arbete som vi hoppas visar på andra sidor av forskningsarbetet.

Aktiviteter

Lådagram (150904)
För att snabbt få överblick över ett statistiskt material, framförallt vid jämförelser mellan olika material, behöver man snabbritade figurer som framhäver viktiga egenskaper i materialet men utelämnar onödiga detaljer. Lådagram, eller box plot, är en modell som grafiskt åskådliggör fem viktiga storheter: det största värdet, det minsta värdet, medianen, nedre kvartilen och övre kvartilen.

Evolution – från fisk till människa (110420)
Att låta eleverna enskilt eller i grupp efterforska uppgifter, göra uppskattningar och värdera deras rimlighet, avrunda och dra slutsatser. Aktiviteten lämpar sig för ämnesintegrerat arbete med biologi.

Vem har mest rätt? (110419)
Låt eleverna i grupp, parvis eller enskilt diskutera olika metoder för en enkel statistisk undersökning, avgöra om dessa metoder har några fel och föreslå hur en bra undersökning ska gå till.

Räkna abborrar (111021)
Hur kan man bestämma antalet fiskar av ett visst slag i en sjö? Hur kan man bära sig åt för att få en ganska säker uppskattning då det inte är praktiskt möjligt att räkna alla? En metod som förekommer i sådana sammanhang kallas ibland fångst–återfångst-metoden (capture–recapture) och den kommer eleverna att få stifta bekantskap med. Metoden är ett exempel på en matematisk modell och i arbetet med den får eleverna bl a använda sig av problemlösning och resonemang kring sannolikhet.

Hur ofta väljer vi lika? (120217)
Syftet är att låta eleverna arbeta med ett sannolikhetsproblem där den intuitiva uppfattningen om problemets lösning kan stå i konflikt med den matematiska lösningen.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!