2D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Uppslaget: Sannolika flaskor Nämnarens redaktion
I två aktiviteter med flaskor, först med synligt och sedan med dolt innehåll, ges elever möjlighet att undersöka och diskutera olika sannolikhetsbegrepp. Flaskracet och Hemligheten i flaskan är exempel som utgår från de didaktiska principerna för Experimentbaserad undervisning i sannolikhet som framhålls lämpligt för lärande av sambandet mellan teoretisk och experimentell sannolikhet. De båda aktiviteterna finns som Strävor och heter 2D4D Flaskracet och 2D4D Hemligheten i flaskan.

Aktiviteter

Flaskracet (160914)
Syftet med Flaskracet är att väcka frågor och diskussioner om utfallsrum och om skillnaden mellan absolut frekvens (antal) och relativ frekvens (andel). Det är viktigt att eleverna får insikt i hur den relativa frekvensen stabiliseras då många försök görs och att den närmar sig den teoretiska sannolikheten efter många observationer. Eleverna får en konkret upplevelse av slump och utmanas att resonera om slump, risk, chans och sannolikhet.

Hemligheten i flaskan (160922)
Den här aktiviteten utgår från samma idé och material som i 2D4D Flaskracet. Skillnaden är att utfallsrummet nu är dolt så att vi inte kan se kulorna och beräkna den teoretiska sannolikhetsfördelningen. Genom experiment ska eleverna fastställa den experimentella sannolikhetsfördelningen och utifrån den beskriva utfallsrummet. För att åstadkomma ett dolt utfallsrum tejpar eller målar vi över flaskan förutom en liten bit längst ut på flaskans hals så att man enbart kan se den kula som hamnar längst ner när flaskan vänds upp och ner. Inga andra kulor ska synas. Elevernas uppgift blir att ta reda på flaskans hemliga innehåll och de får inte öppna flaskan för att kontrollera innehållet! Genom aktiviteten får eleverna en konkret upplevelse av en experimentellt baserad modell av sannolikhet. Dessutom utmanas kanske de sociomatematiska normerna i klassrummet när det gäller att lita på sina egna modeller och sin egen argumentation jämfört med att rätta sig efter facit.

Sannolika paket (111209)
Uppgifterna på elevsidan används som utgångspunkt för diskussioner och resonemang om sannolikhet. Konkret material är inte nödvändigt, men beroende på ambitionsnivå kan en paketkalender tillverkas och den kan vara mer eller mindre omfattande.

Fnurra på tråden (110420)
Aktiviteten innehåller statistik och mätning. Genom att eleverna får formulera en hypotes och sedan testa den ger aktiviteten en möjlighet att närma sig ett vetenskapligt arbetssätt.

Gissa kortets andra sida (110325)
Laboration om sannolikhet. En elev håller de tre korten bakom ryggen och väljer på måfå ut ett av korten samt visar upp kortets ena sida för kamraten. Denne ska nu gissa hur kortets andra sida ser ut.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg