5D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Sannolikhet från början Pirjo Repo
Författaren ger ett exempel på hur resonemang om vädret en höstdag i årskurs 1 kan leda till samtal och undersökning av grundläggande sannolikhetsbegrepp.

Att bygga, rita och tolka stapeldiagram Lisbeth Åberg-Bengtsson
En stor del av den information som möter oss presenteras i grafisk form. Hur uppfattar vi denna representationsform? Här beskrivs en studie om hur barn i 7-10-årsåldern konstruerar och tolkar stapeldiagram. Detta är del 1 i en artikelserie. Senare får vi möta andra typer av diagram.

Att bygga, rita och tolka cirkeldiagram Lisbeth Åberg-Bengtsson
I Nämnaren nr 2, 1999, inleddes denna artkelserie, som behandlar yngre elevers möte med grafiska representationer, med “Att bygga, rita och tolka stapeldiagram”. I en andra artikel behandlas nu på motsvarande sätt cirkeldiagram.

Förbannade lögner, skruvade siffror och tillrättalagd statistik Peeter-Jaan Kask
Världen runt omkring oss kan i många fall beskrivas med statistik, men tolkningen kan göras på många olika sätt. Opinionsbildare kan ”bevisa” att deras åsikter är de rätta genom att använda ett perspektiv som gynnar dem. Här får vi ta del av varför vi bör vara försiktiga med hanteringen av statistik.

Aktiviteter

Venn-diagram (110420)
Aktiviteten ger tillfälle till klassificering, logiskt resonemang och argumentation genom att eleverna med hjälp av ett Venn-diagram får undersöka samband mellan klasser eller mängder. Ett Venndiagram innehåller alltid alla kombinationer mellan mängder som är logiskt möjliga och kan därför användas till informella bevis.

Från Nämnaren på nätet

Multilink-kuber
Multilink-kuber kan användas till nästan alla områden inom matematikundervisningen. I detta kompendium ges några förslag.

Sagt & gjort: Matematiklyftet gör nedslag i slöjden Anne Uebel & Ulf Ståhlgren
Alla lärare på Lindblomskolan åk 1–6 har deltagit i Matematiklyftet. Den kollegiala fortbildningen
pågick under hela förra läsåret och bestod av regelbundna träffar med handledare, teori och aktuell forskning, aktiviteter i klassrummen samt reflekterande och fördjupande samtal kollegor emellan.

Uppslag: Glyfer i tiden Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
Här handlar det om att utgå från, beskriva och kommunicera kring barns omvärld. Tolkning, reflektion och resonemang är andra ingredienser i tankarna kring representation av data med hjälp av glyfer. Artikeln handlar om lågstadiebarn, men data och uttrycksformer kan varieras så att de passar alla stadier.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg