5C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

D som i diameter Teresia Brzokoupil
Ibland kommer lärare på bra knep för att förklara något som gör att eleverna förhoppningsvis minns eller förstår något bättre. Här ges ett exempel på elever kan få en visuell minneskrok för att hålla isär diameter och radie.

Har introduktionsordningen någon betydelse? Axelsson, Hedberg, Svahlin & Westfelt
Går det att förebygga svårigheter med att förstå geometri om begrepp införs i en annan ordning än den som är vanligt förekommande? Det ville artikelförfattarna undersöka genom undervisningen i sin förskoleklass.

Hemmafrun som lyckades Gunilla Borgefors
Det finns gott om geometriska problem som är enkla att beskriva men svåra eller omöjliga att lösa. Dessa problem lockar inte bara yrkesmatematiker, utan också ett antal fritidsmatematiker som kan använda många år av sitt liv att fundera på dem. I de flesta fall blir resultatet inte mer än att de har roligt under tiden, men ibland händer det att någon hemma vid köksbordet löser ett problem som yrkesmatematikerna gått bet på. Det här är historien om ett sådant problem och den kaliforniska hemmafrun Marjorie Rice.

Räta linjer på dataskärmen – en illustration av rekursivitet Gunilla Borgefors
På en dataskärm är alla linjer prickade eftersom bilden byggs upp av små lysande punkter. Artikeln beskriver problematiken med att analysera en mängd punkter på en skärm och avgöra om de är digitaliseringen av en rät kontinuerlig linje eller ej.

Problemlösning på geobräde Andrejs Dunkels
Geobrädet inbjuder till problemlösning för alla åldrar. Detta uppslag är av Andrejs Dunkels och är något reviderat, sedan det första gången publicerades i Nämnaren nr 3, 82/83, tema Problemlösning.

Geometri är mer än mönster Darina Jirotková & Graham Littler
I denna artikel beskrivs en workshop tillsammans med lärare. Målet var att visa kommunikationens inverkan på upptäckarglädje och dess betydelse för förståelsen av geometriska begrepp, egenskaper och relationer. Denna workshop, där spel användes som verktyg, visar också hur konstruktiva metoder kan användas i geometriundervisningen.

Mer om geometri och mönster Darina Jirotková & Graham Littler
Här beskrivs en workshop där lärare arbetar tillsammans i grupper. Ett mål var att visa samtalets betydelse för förståelsen av geometriska begrepp, egenskaper och relationer. Detta är en fortsättning på en artikel i förra numret. I denna del behandlas förutom månghörningar också rymdgeometriska kroppar.

En glimt av Mr Mxyzptlks värld Per-Eskil Persson
Med utgångspunkt i serien Stålmannen undersöks vad som händer när vardagliga geometriska objekt som kuben och tetraedern flyttas till fjärde och femte dimensionen. Vi besöker också det märkliga Flatland.

Aktiviteter

Vinkelspelet (101216)
Vinkelspelet låter eleverna upprepade gånger hantera proceduren med att använda en gradskiva. Att fundera och förutsäga hur stor en given vinkel är blir efterhand en ren rutinuppgift.

Skoavtryck (110523)
Låt eleverna använda sina skoavtryck och visa hur man med hjälp av centimeterrutat papper kan ta reda på arean av oregelbundna figurer.

Informationsbitar (110419)
Eleverna arbetar i grupp med att lösa en uppgift i geometri. Uppgiften tränar elevernas förståelse och användning av ett matematiskt språk och att i en gruppsituation bidra till en lösning av ett problem.

Positionssystemet och enheter (120712)
Aktiviteten utgår från en gammal och väl beprövad mall för att skapa struktur och ge förståelse för enheters koppling till positionssystemet. Tanken är att eleverna ska fylla i sin egen mall och det arbetet bör få ta relativt lång tid så det kan kopplas till ett flertal laborativa aktiviteter.

Var är den? (140318)
Förslag ges på några aktiviteter som sammantaget syftar till att vidga och fördjupa elevers rumsuppfattning, och hur den kan uttryckas språkligt och med symboler. Fokus läggs på position, alltså frågor om var och vart. Aktiviteterna på elevsidorna är av ett par olika slag. Den första är en enskild övning. Därefter följer tre sidor som är i princip lika och utan inbördes ordning. Tanken är att de flesta elever gör en av sidorna, men för elever som behöver ”mer av samma” är det möjligt att arbeta med två eller tre sidor. Slutligen finns två sidor med hemliga meddelanden. Även här är tanken att de flesta elever gör en av sidorna. Spara ner pdf:en på skrivbordet så syns det var elevsidorna är skrivbara.

Månghörningen växer (110902)
Eleverna får undersöka hur vinkelsumman ökar i takt med att antalet sidor i en månghörning växer. De matematiska begrepp som kan lyftas fram i aktiviteten är månghörning, triangel, fyr-, fem-, sexhörning etc samt sida, hörn, vinkel, vinkelsumma och diagonal. Aktiviteten ger förutsättningar för att utveckla förmågan att använda och analysera geometriska begrepp och att uppfatta samband mellan begreppen. Vid den gemensamma redovisningen kan eleverna träna sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar och slutsatser.

Geometri med geobräde (140602)
Geobrädet används i denna aktivitet för att undersöka fyrhörningar och trianglar samt deras areor.

Först se men inte röra (111202)
Visualisering är en viktig ingrediens i geometriundervisningen. Denna aktivitet handlar om att vika lådor, först i tanken och sedan allt mer praktiskt. Arbetet ger också kunskaper som är grundläggande för att kunna orientera sig i rummet och för att kommunicera med andra.

Geometri i abstrakt konst (110426)
Elever får träna sitt matematiska språk inom geometri. Detta är en ämnesintegrerad aktivitet mellan matematik och bildämnet.

Pussel med Pythagoras (110429)
Aktiviteten låter eleverna få kännedom om hur ett matematiskt bevis kan se ut, här inom geometri och kopplat till det legendariska beviset av Pythagoras sats.

Från Nämnaren på nätet

Koordinatspelet fyra på rad
I detta spel är spelplanen den första kvadranten i ett koordinatsystem med siffrorna 0–9 markerade på både x– och y-axel. Genom att slå två tärningar skapar en spelare koordinater. De markeras på spelplanen och det gäller att få fyra på rad som i ett luffarschack. Vissa koordinater på spelplanen är markerade med färgfläckar och de ger en bonus vid spel.

Uppslag: Hyperkuber Tomas Bergqvist
Från Umeå kommer denna laboration som författaren har använt i gymnasieskolan. Den är också möjlig att prova på högstadiet.

Uppslag: Olika figurer – samma area Ulla Dellien och Gerd Ripa
Här är aktiviteter för arbete i grupper om två eller tre elever i två till tre lektioner. Materiel som behövs är rutat och vitt papper, linjal, sax och klister.

Uppslag: Undersökning med snöre och rep Kay Owens
Aktiviteter där eleverna får använda hela kroppen i en verklig miljö uppmuntrar till lärande och ökar möjligheten att erfarenheter och händelser blir en hjälp för minnet och förståelsen. Skolgårdsaktiviteterna är inte tävlingsinriktade utan uppmuntrar istället gruppsamverkan.

Uppslag: Svarta lådan Marj Horne
Arbetet med former är en viktig del av geometrin, liksom att bli bekant med det språk och de relationer som associeras till objekt i både två och tre dimensioner. Den svarta lådan är till för att eleverna ska beskriva föremålen i lådan genom att bara känna på dem.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg