3C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

Sagt & gjort: Omkretsen är en piprensare
I denna aktivitet använder eleverna ett antal piprensare av samma längd och formar själva olika figurer som de sedan mäter sidorna på och jämför. Naturligtvis kommer omkretsen att vara densamma på alla figurer när lika långa piprensare används, men det är absolut inte givet för alla elever innan
de själva får undersöka det.

Aktiviteter

Ut och räkna med stavar – 2 (110224)
Aktiviteten tränar olika begrepp och färdigheter för att skapa förståelse för olika storheter i konkreta situationer som är roliga och utmanande. Vill ge en naturlig övergång från konkret till abstrakt låta eleverna använda sina sitt kunnande för att lösa olika situationer.

Hoppa längd och kasta flygplan (120712)
Eleverna ska i lättsam tävlingsform få ökad förståelse för längd uttryckt som decimaltal, samt övning på begreppet skillnad.

Skoavtryck (110523)
Låt eleverna använda sina skoavtryck och visa hur man med hjälp av centimeterrutat papper kan ta reda på arean av oregelbundna figurer.

Att väga och jämföra (170104)
Aktiviteten avser att ge eleverna erfarenhet av att väga. De ska genom både direkta och indirekta jämförelser ges möjlighet att bedöma och beskriva vikt (massa) på olika sätt. Läs mer om ”att väga” på sidorna 49–50 i häftet Blå strävor. Elevsidorna har två huvudsakliga innehåll: att väga i händerna och att använda balansvåg.

Väga paket och jämföra priser (161130)
Den huvudsakliga avsikten är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för jämförpriser. Genom att arbeta med många paket befäster de samtidigt förmågan att väga. Läs mer om ”att väga” i häftet Blå strävor, sidorna 49–50. Aktiviteten kan genomföras mycket avgränsat som en mer eller mindre rutinmässig övning att väga paket och sätta rätt prislapp på vart och ett av dem. Den kan också ligga till grund för ett omfattande temaarbete. Låt elever vara delaktiga redan från början med att samla in paket och fylla dem enligt givna instruktioner. Diskutera och gör jämförelser med händelser i elevernas vardagsliv. Några elever kommer kanske så långt att de kan bestämma priset på paket som väger ett helt respektive ett halvt kilogram medan andra kan komma hela vägen till att beräkna jämförpriser med verkliga priser och förpackningar som är märkta med en noggrannhet på enstaka gram.

Vinkelspelet (101216)
Vinkelspelet låter eleverna upprepade gånger hantera proceduren med att använda en gradskiva. Att fundera och förutsäga hur stor en given vinkel är blir efterhand en ren rutinuppgift.

Julgran av kvadrater (110224)
Låt eleverna göra julkort med egenhändigt konstruerade kvadrater. En övning i att använda vilkelhake.

Geometriska julkort (110419)
Konstruera geometriska figurer på olinjerat/orutat papper med hjälp av linjal, vinkelhake, passare och gradskiva.

Julgransoktaeder (141217)
Detta är en specialaktivitet för juletider, men det går lika bra att tillverka oktaedrar och andra kroppar med många andra material än halmstrån och garn. Eleverna får erfarenhet av att jobba med en tredimensionell kropp under tiden som de övar färdighet i att läsa och följa en arbetsbeskrivning som innehåller matematiska ord.

Pyramidliknande paket (110909)
Aktiviteten innebär konstruktion av geometriskt objekt och skala vid enkel förstoring. Färdighetsträning att hantera linjal, vinkelhake, passare och gradskiva samt att följa en instruktion.

Geometriskt bokmärke (111208)
Eleverna följer en arbetsgång som resulterar i ett bokmärke prytt med geometriska figurer.

Golvlist (110419)
Aktiviteten utvecklar elevernas förståelse för begreppet omkrets och tillämpa det i en vardagssituation.

Från Nämnaren på nätet

Uppslag: Matematik steg för steg Barbara Clarke & Doug Clarke
Här visas flera exempel på hur man kan utnyttja aktuella händelser, som intresserar många elever, för att skapa matematikaktiviteter. Aktiviteten, som utgår från ett världsrekord på 100 m, ger varierade inslag av problemlösning, uppskattning, mätning och relationer.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg