På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Matematik och strålskydd

Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla.

»»» Läs vidare [phys.org]

Regeringen inrättar skolkommission och råd

OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

»»» Läs vidare [Regeringskansliet]

»»» Hur ska den svenska skolan räddas? [Sveriges radio]

»»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är en skolkommission [Skolvärlden]

»»» Björklunds skolkommission kritiseras [Dagens samhälle]

»»» Baylan vill se annan Skolkommission [SvD]

Inga enkla slutsatser kan dras av PISA

Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem.

Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna.

»»» Läs vidare [DN]

»»» OECD:s PISA-ansvarige pekar på lärarnas nyckelroll [Svt]


Från tidigare Aktuellt

»»» Pisa-reaktioner [ 2013-12-04 ]

Skiftbyte – Peter Nyström ny föreståndare på NCM


Peter Nyström talar på senaste Mattebro-konferensen
Från den 1 maj är Peter Nyström förordnad som föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. Samtidigt avgår Bengt Johansson från posten men fortsätter sin verksamhet på deltid som senior professor.
Peter Nyström är en välkänd och uppskattad profil i matematikutbildnings-Sverige där han verkat på många olika plan. Han är för närvarande verksam vid Umeå universitet som ansvarig för arbetet med nationella prov och provbanker vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Vi på NCM välkomnar Peter och ser fram mot att få arbeta tillsammans med honom. Peter har tidigare medverkat i NCMs verksamhet, bl a som författare och inom projekten Matematikutvecklare och Mattebron.
Peter började sin bana som kemist men sadlade snart om till lärare i matematik och kemi, främst på gymnasiet. När Umeå universitet fick Skolverkets uppdrag att utveckla nationella prov i matematik för gymnasieskolan sökte han och fick jobb där, och var först ansvarig för proven i matematik A och senare proven i matematik E. Han har tagit en mycket aktiv roll i utvecklingen av de nationella proven, såväl när det gäller konkreta provuppgifter och bedömningsanvisningar som för provmodeller och principer för provens utformning. Sedan 2004 har han varit projektledare för det arbetet som omfattat runt 20 personer. Peter har också verkat som prefekt och biträdande prefekt.
Peter disputerade i pedagogik 2004. Hans forskning har i hög grad hållit sig till det matematikdidaktiska området, där fokus ofta varit på bedömningsfrågor. Mycket har kretsat kring nationella prov, något som i hög grad handlar om läroplansfrågor i matematik, dvs bland annat frågor som handlar om vad eleverna förväntas kunna i matematik och hur de förväntas visa vad de kan. Han har också på senare år i sin forskning ägnat sig åt internationella storskaliga studier, framförallt TIMSS, och under en rad år varit en av Skolverkets mest anlitade experter i det sammanhanget, framförallt i matematik men också i naturvetenskap.
Genom åren har Peter även medverkat i många sammanhang som rör fortbildning av lärare, alltifrån föreläsningar vid biennaler och studiedagar på skolor till klassrumsnära stöd i samband med till exempel så kallade lesson study-projekt i matematik. Genom detta arbete har Peter också god insyn i grundskolans matematikundervisning.
Med Peters bakgrund finns det goda möjligheter att han kan leda och utveckla NCM vidare så att vi på bästa sätt kan fortsätta vara en resurs för alla lärare som undervisar i matematik och för matematikutbildningen i Sverige.
Han vill bryta traditionen, [lararnasnyheter.se] …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!