7A

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Att läsa

Underskattade uppskattningar Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers
I ett pågående forskningsprojekt om numeracitet undersöker författarna elevers olika strategier för att uppskatta antal och storlek. De menar att förmågan att uppskatta är en underskattad förmåga i dagens skola och att det är någonting vi borde ägna mer tid åt redan i lågstadiet.

Räkna och mäta på samiskt vis Ylva Jannok Nutti
Kan man urskilja ett speciellt matematiskt tänkande inom den samiska kulturen? I artikeln redogörs för hur samiska räkneord byggs upp på olika sätt samt för traditionella mått och mätmetoder.

Uppfinna eller upptäcka? Sten Kaijser
Är matematiken upptäckt eller uppfunnen? Är ordinaltal mer naturliga än kardinaltal? I artikeln diskuteras dessa frågor och deras betydelse för undervisningen.

Matematikprojekt i Tjeckien Marie Kubínová & Nada Stehlíková
Man kan inte räkna med att barn räknar som man tror att de gör, det har artikelförfattaren fått erfara. Ur denna erfarenhet får vi här några reflektioner kring algoritmer, procent, stambråk och rationella tal.

Problem med signalsystem Gunnar Nilsson
Arbete i andra talbaser kan underlätta förståelsen för hur vårt vanliga tiobassystem fungerar. Här är ett exempel ur vår teknikhistoria.

Vad står det i tidningen idag? Marianne Rönnbom
När elever intervjuas och får frågan ”När använder man matematik i vardagen?” svarar de oftast med något som associerar till priser och sportresultat. Med hjälp av ”Pressklippet” och liknande från dagstidningar kan elevernas ögon öppnas för att se annan matematik i omvärlden. Samtidigt får de möjlighet att utveckla sina kunskaper, inte minst sin taluppfattning.

Aktiviteter

Hur högt är huset? (200916)
För att kunna göra uppskattningar krävs något att jämföra med. I engelskspråkig litteratur används ofta uttrycket ”bench-marks”, medan vi talar om att man har referensmått eller hållpunkter. Ju fler iakttagelser vi gör av vår omvärld desto fler referensmått tillägnar vi oss.

Erathostenes såll (161010)
Syftet med Erathostenes såll är att ge eleverna ett historiskt och fördjupat perspektiv på begreppen primtal, delbarhet och oändlighet. Med aktiviteten får eleverna en möjlighet att lära sig en metod för att finna alla primtal mellan 1 och 100. Euklides visade att primtalen är oändligt många och att läsa hans bevis är en introduktion till att förstå matematikens logiska resonemang. Kunskap om primtal är grunden till att utveckla färdigheter inom bl a talteori och algebra, liksom grunden för förståelse av begreppet delbarhet. Alla tal som inte är primtal är sammansatta tal och kan skrivas som en produkt av primtal på ett entydigt sätt.

Från Nämnaren på nätet

Stambråk Ulrica Dahlberg
Ett stambråk är ett bråk där täljaren är 1, t ex 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5 osv. Egyptierna använde stambråk för att praktiskt kunna få överblick över hur talen var uppbyggda. I stället för att skriva 5/6 skrev de t ex 1/2 + 1/3. Man har hittat tabeller (i Rhindpapyrusen, daterade 1650 f Kr) över hur 2 delat med olika tal kan skrivas som en summa av stambråk. Forskare har försökt skapa struktur i dessa tabeller men har haft svårt att lyckas. Det verkar som om egyptierna utifrån sitt beteckningssystem hamnade i en återvändsgränd när det gäller att utveckla matematiken.

Multiplikation genom århundraden Jenny Spett
Utan förståelse för multiplikation blir det mesta i matematiken dimmigt, grått och väldigt tråkigt. Vägen till en produkt är många. Genom att titta på historien och se hur människan har räknat multiplikation genom århundradena finns många vägar att gå så att fler eleverna kan komma vidare i matematiken.

Algoritmer i Trevisoaritmetiken Staffan Rodhe
I Västerlandet trycktes de första böckerna i mitten p ̊a 1400-talet. Matematiska texter kunde nog anses vara besvärligare än de flesta andra för en boktryckare att hantera. Annorlunda trycktyper fick lov att konstrueras och matematiska uppställningar och bilder skulle noggrannt inpassas i texten.Den första tryckta matematikboken hade titeln Larte de labbacho (konsten att räkna) men brukar allmänt benämnas ”Treviso-aritmetiken”.

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.

Uppslag: Karnevalen i Lund Marianne Rönnbom
Här får Karnevalen i Lund ge bidrag till diskussioner och funderingar kring tid och kring talet π.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg