På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Handboken – fortsatt arbete

Här finns aktiviteter som har anknytning till Förstå och använda tal – en handbok.

I följande lista har aktiviteter från Strävorna, och i några fall från Nämnaren på nätet, samlats. Urvalet är gjort för det fortsatta arbetet efter att klassen har gjort ett test. En del elever visar kanske i testet att de behöver arbeta mer med ett särskilt innehåll medan andra att de behöver utmaningar. Många av aktiviteterna passar till flera kapitel i handboken och i andra finns innehåll som bara delvis passar till ett särskilt bokkapitel. Därför finns aktiviteterna i alfabetisk ordning och de är direkt länkade till aktiviteten.

Om Strävorna
Strävorna har formen av en matris och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla. Dessa uttrycks på liknande sätt för grundskolan och för gymnasieskolan, så i Strävorna finns material för båda skolformerna. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer.

Strävorna – inspiration och kompetensutveckling
Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. Det finns olika typer av material, som artiklar från Nämnaren, aktiviteter och Uppslag. Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. I vissa fall är det beskrivningar av lektionsförlopp och i andra kan det vara resonemang kring förmågor och undervisning. Aktiviteterna och Uppslagen består av konkretiserande lektionsinnehåll och är relativt färdiga att använda, men de kan behöva anpassas.

För vilka elever passar materialet?
I så stor utsträckning som möjligt finns det i varje ingång något för både yngre och äldre elever, men vi har valt att inte markera för vilken årskurs innehållet passar. När du klickar på en ingång i matrisen kommer du först till en sida där aktiviteterna ligger. Dessa är ordnade så att de som riktar sig mot yngre elever ligger först och de som riktar sig mot elever i gymnasieskolan ligger sist. Det finns inga tydliga gränser och du som lärare måste själv bedöma om aktiviteten kan användas med dina elever, med eller utan anpassning. En tumregel är ändå att du letar uppifrån om du söker efter aktiviteter för yngre elever och nerifrån om du söker aktiviteter för gymnasieelever.

IKT-strävor
Här finner du aktiviteter som behandlar digitala verktyg.

Blå strävor
Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå.

Gymnasieaktiviteter
Aktiviteter som är lämpliga för eller speciellt avsedda för gymnasiet.

Skrivbara pdf:er
Vissa aktiviteter är märkta med en röd ”plupp”, , och den indikerar att det är en skrivbar pdf. Huruvida det syns vilka delar som är skrivbara eller ej beror bland annat på vilket program pdf:en har öppnats i. Tag för vana att spara ner på skrivbordet, då syns det alltid vad som är skrivbart och det går också att spara ett ifyllt elevblad.

Förmågor och centralt innehåll
Formuleringarna kring förmågorna, eller kompetenserna som de i vissa sammanhang kallas, utgår från de arbeten som också ligger bakom styrdokumentens formuleringar. De skiljer sig något mellan grundskolan och gymnasieskolan och i Strävorna har vi försökt att uttrycka dem tydligt och kortfattat, men innebörden är densamma.
Förmågorna ska inte ses som separerade från varandra. När vi arbetar med att lösa problem utvecklar vi samtidigt också andra förmågor, t ex förmågan att värdera ett matematiskt resonemang.

Att en aktivitet har placerats i en speciell ingång innebär inte att den inte passar i flera andra ingångar. Tanken är snarare att under arbetet kan just den förmågan och det innehåll som ingången anger lyftas fram. Det finns inget som hindrar att man använder aktiviteterna i andra sammanhang och med andra syften, att man för sin egen del ”flyttar aktiviteten till en annan ingång”. Många aktiviteter återfinns också i flera ingångar.

Under rubrikerna 1–9 (förmågorna) och A-F (innehållet) i matrisen finns texter som förklarar förmågorna respektive innehållet: Vad innebär det att hantera procedurer? Vad handlar samband och förändring om? Observera att siffrorna 1–9 och bokstäverna A–F är klickbara.

Strävorna för kompetensutveckling
Strävorna kan användas för kompetensutveckling. Diskutera nya eller gamla aktiviteter och fundera på var i matrisen de skulle passa. Det blir ett konkret sätt att tränga in i styrdokumenten. De flesta aktiviteter passar förstås i flera olika ingångar, och diskussionen kring dem kan vara mycket givande.

Utveckla Strävorna
För att Strävorna ska växa och bli en rik resurs för lärare i det dagliga arbetet behöver vi hjälp. Vi hoppas att ni användare bidrar med era erfarenheter och idéer. Det kan vara helt nya aktiviteter, problem och undervisningsidéer, eller kommentarer till det som redan finns. Här kan du ta kontakt med oss för att lämna ditt bidrag!

Gå till Strävorna-matrisen …


Innehåll: Ulrica Dahlberg

Strävorna – matris

Strävorna

Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.
Läs mer om Strävorna >>

Observera att siffrorna längst upp i tabellen och bokstäverna till vänster innehåller länkade texter som ger dig fördjupad information om respektive tabelldel.
Om Strävorna | Nya aktiviteter | Alfabetiskt ordnade | Ordnade efter ruta | För utskrift

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ProblemlösningBegreppProcedurResonemangKommunikationKreativitetRelevansDigital teknikModellering

A

Tal

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

B

Algebra

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

C

Geometri

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

D

Sannolikhet
och statistik

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

E

Samband &
förändring

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

F

Problem-
lösning

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

Nya aktiviteter

Tals helhet och delar 5A
Sanna och falska påståenden 4A
Subtraktion som skillnad 2A
Division är omvänd multiplikation 2A5A
Del av helhet 2A
Del av antal 2A

Strävorna – alfabetiskt ordnade = skrivbar pdf, NpN = material från Nämnaren på nätet
Addera decimaltal på tom tallinje 3A
Addera tvåsiffriga tal 3A
Agenternas hemliga tal 4B5B
Aktiviteter med kortlek 3A
Akvariet 3A
Algebraisk triangel 4B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken 3A3B
Anna och Max 1A NpN
Area med stickor 1C2C4C6C
 Att väga och jämföra 3A3C
Avancerad matematik med Geogebra 8B8C NpN
Begreppet pengar 2A3A
Berg-och-dalbanan 4E
Bilden av en ekvation 6B NpN
Bilparkering 2A3A
Biografer 9E5E
Bokstavsserier 4E
Bondgården 1F4C
Bråk med algebra 3A3B
Bråk mellan 0 och 1 1A NpN
Bråkcirkel och tallinje 2A
Bråkplank och tallinje 2A
Bråkspelet lapp på lapp 2A
Bungeedockan 9E4E5E
Cirkelresonemang 3A5A
Decimaltal på räknaren 2A8A
Del av antal 2A
Del av helhet 2A
Det är insidan som räknas! 2C
Distributiva lagen och ett rätblock 6B
Division är omvänd multiplikation 2A5A
Ekvationsleken 4B5B
En halv boll 2C9C
En okänd graf 6D9E
En trippelsumma och en låda med fack 6B NpN
En vikt kyckling 6C NpN
Erathostenes såll 7A7F
Erfarenheter av strukturerade härledningar i undervisningen 4B4C NpN
Ett antal klossar och kommutativa lagen 6B NpN
Ettan 3A3D
Evolution – från fisk till människa 9D
Faktorisering 5B
Flaskracet 2D4D
Fiskebodar 4B5B
Fnurra på tråden 2D4D
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C
Form – tangrampussel 2C6C
Från noll till ett 4A5A
Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 8A8B
Från talrad till tallinje 2A
Funktionerande kommunikation 2E5E
Fyra olika fyrhörningar 8C8E
Färgfläckar 2C4C
Färglägg bråk 3A NpN
Färglägg decimaler 2A
Fönsterprojektet 1D4D
Först se men inte röra 4C5C
Gemensam problemlösning – bråk och procent 1A2F4F
Gemensam problemlösning – procent 1A2F4F
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Geometri i abstrakt konst 5C
Geometri med geobräde 5C
Geometri på rutat papper 6C NpN
Geometrisk kyckling 6C NpN
Geometriska julkort 3C
Geometriskt bokmärke 3C
Gissa kortets andra sida 2D4D
Golvlisten 3C
Grodhopp 1A1B
Gör en hel! 3A
Hamlet – To be or not to be 8D8E
Hemliga tal 8A8B
Hemligheten i flaskan 2D4D
Hoppa längd och kasta flygplan3C2A
Hundrarutan – Gissa mitt tal 1A4A
Hur högt är huset? 7A
Hur hör multiplikationerna ihop? 4A
Hur kan tal delas upp? 3A
Hur mycket är ett milligram? 2A6C
Hur många i varje ask? 1B
Hur många snöbollar? 1A NpN
Höjdmätare 4C9C
Informationsbitar 1C2C5C
Innehållsdivision: Hur mycket ryms? 4A
Inte på rad 1F6F
Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra 8B NpN
I vilken ordning? 3A3B
Jeopardy med 100-ruta3A
Julgran av vikta kvadrater 3C6C
Julgransoktaeder 3C6C
Jämföra längd 4C
Jämförelse av bråk 4A
 Jämna och udda tal 2A2B
Kalaha 1F NpN
Karamellen 1F NpN
Kasta jordglob 2D
Kedjan 5A
Klassisk adventsstjärna 6C NpN
Knyta snören 4D
Koordinatspelet fyra på rad 5C NpN
Korsningar 1F4F
 Krona och klave 3A
Kvarn 1F NpN
Linjaler – ett räknehjälpmedel 3A
Lådagram 9D
Längdlådor 4C
 Magisk triangel 1A
 Magiska kvadrater 1A
Marjories mosaik 6C NpN
Matematik och ornamentik – ett upplägg för grundskolan 6C NpN
Mattepoker 5A NpN
Mellantal 2A
Memory med funktioner 2E5E
Mot stjärnorna 4D
Multilink-kuber 5A5B5D NpN
Multiplikation genom århundraden 3A7A NpN
Multiplikation på taktilt vis 3A NpN
Myran på hönsnätet 3D
Måla kuber 2C6C
Månghörningen växer 2C5C2E5E
Nallarna 4F9F
Navigering med geometri 7C NpN
Noshörningsstenen 6C NpN
Oändlighet och gränsvärde 8E8F
Pengagalen 3A
Poliskonfrontationen 6F NpN
Positionssystemet och enheter 5A5C
Positionstärningar 3A4B
Potenser och logaritmer – på en tallinje 2A7B
Primtal (fd Dela upp tal) 2A
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken 4C5C
Pyramidliknande paket 3C
På tal om musikal 1A
Regnbågsspelet 3A
Rektangel 1C3F
Rita och bygg med kuber 2C
Robotprogrammering 8C8F
Räkna abborrar 9D
Rätvinkliga trianglar på geobrädet 2C
Samma area 8C8E
Sanna och falska påståenden 4A
Sannolika paket 2D4D
Satsa rätt 1A1D
Sifferkryss 1A3A NpN
 Skillnad mer än ett! 1A3A
Skoavtryck 3C5C
Skostorlek 5E1E
Skuggor 1C
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 8A8B
Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 8A8B
Slipslådan 1D4D
Smarta handdukar 4C4E9C9E
Små och stora tal i biologi 1A
Snottror 3A
Spegelövningar 4C6C
Stambråk 7A NpN
Stam-bladdiagram 4A4D
Stenhårda tal 1A3A5A
Stickor – helt logiskt 1F NpN
Stickor kors och tvärs 1C2C
Stjärnräkning 3A
Stäng lådan! 3A
Subtraktion – olika antal decimaler 3A
Subtraktion som skillnad 2A
Sum it up 1A
Summan på tärningar 4A4E6A6E
Sweet Sixteen 1A3A
Sänka skepp 5A5E
Sätta snurr på sannolikheterna 4D
Tal i luckor 2A4A
Talbaser och träklossar 6B8A NpN
 Talserier 4B6A
Tals helhet och delar 5A
Tangram i fyra färger 2A2C4A4C
Tangrampussel 2C2A
TEMA: Hastighetsskala, tidsskala och effektskala; TEMA: Eiffeltornet 7C NpN
Tetraederkyckling 6C NpN
Tio frågor 8C
Tiokamrater på hög 3A
Tiotal och ental 1A
Tjugoett 4F
Tornblåsaren 3A
Tre bråk på rad 3A
Trådbilder 6A
Tusenfotingen 8A
Två konstiga klockor 4C
Tågresan 9F
Tänjbar tallinje 4A
Tänk till tusen 1A
Tärningsspelet 30 3A
Tärningsspelet 1 till 36 3A NpN
Tätt på tallinjen 8A
Undersök decimaltal med tiobasmaterial 2A
Undersök ett mönster 4B5B
Undersök med tangram 2C6C
Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 8A8B
Uppfinnarens kvadrat 6A NpN
Uppslag: Area – omkrets 2C
Uppslag: Bestämma ett områdes area 4C9C
Uppslag: Brottas med matematik 5B
Uppslag: Bygg en fågelholk1C6C
Uppslag: Glyfer i tiden 1A1E2E7A7E
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar? 2A
Uppslag: Hyperkuber2C5C
Uppslag: Karnevalen i Lund 2A7A
Uppslag: Kärleksbrevet 2C
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor 1A1C2C4C6C
Uppslag: Matematik steg för steg 3C
Uppslag: Multiluffarschack 3A
Uppslag: Mönster med stickor4B5B
Uppslag: Olika figurer – samma area 2C4C5C
Uppslag: Problemlösningsmetoder 1F
Uppslag: Sommarlovscykling 1F
Uppslag: Svarta lådan 5C
Uppslag: Talpyramider 2A2B
Uppslag: Taluppfattning 2A
Uppslag: Tesselering 2C6C
Uppslag: Tänk, vik och se 4C
Uppslag: Undersökning med snöre och rep 2C5C
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper 1A2A
Uppslag: Vägspelet 1F
Ur en annan synvinkel 2C6C
Ut och räkna med stavar 3A5A
Ut och räkna med stavar – 2 3C
Utvecklade additioner 4A
 Vad kan kan hända? 4D
Vad muttrar du om? 9B9F5B
 Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Vasgrafer 5E
Vem har mest rätt? 4D9D
Vem åker inlines? 1F4F
Venn-diagram 1D1F5D5F
Vilken burk rymmer mest? 1C2F
Vilken stav är jag? 2A4A
Vinkelspelet 3C5C
 Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C
X-kuber 1A1C2C4C6C
Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning och för alla elever som behöver möta matematik i många små steg. Eftersom texterna på elevsidorna är kortfattade kan de troligen fylla en funktion även för nyanlända elever. I förarbetet till Matematiklyftets båda moduler Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen för lärare i särskolans skolformer uppmärksammades många goda undervisningsidéer och material som inte kunde användas i modularbetet eftersom innehållet var tydligt riktat mot elevers lärande. Nu använder vi Strävorna i det fortsatta arbetet med att sprida dessa idéer.

För att minimera omfattningen av text på aktiviteternas lärarsidor, och undvika allt för många upprepningar, föll det sig naturligt att samla faktatexter om matematikinnehållet i ett häfte: Blå strävor – matematik i många små steg vilket finns som en nedladdningsbar pdf >>
Om du hellre vill köpa ett tryckt och häftat exemplar av Blå strävor – matematik i många små steg:
För prisuppgift och beställning »»»
Aktiviteter under framtagning
Just nu pågår arbete med att ta fram aktiviteter som handlar om grundläggande geometriska begrepp, inledningsvis ett antal aktiviteter som handlar om form. Form – logiska block finns utlagd i en första version. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på förbättringar!
Aktiviteter i bokstavsordning
Att väga och jämföra 3A3C
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C (Behövs elevsidor? Hur vill du i så fall att de ska se ut? Hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se)
Form – tangrampussel 2C6C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Krona och klave 3A
Pengagalen 3A
Talserier 4B6A
Vad kan kan hända? 4D
Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C
Lektionsaktiviteter för träningsskola och individuellt program
Här presenteras några aktiviteter som har iordningställts till NCM:s matematikverkstad.
Tärningsspel 1-2-3-2-1
Vilken kula är störst?

IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?

Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4. Läs hela Uppslaget här >>

På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas.

Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:

Skutträkning – aktivitet 1

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2

Från punkter till en rät linje – aktivitet 3

Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4

Fyra olika fyrhörningar 8C 8E

Hamlet – To be or not to be 8D8E

Oändlighet och gränsvärde 8E8F

Robotprogrammering 8C8F

Samma area 8C8E

Tio frågor 8C

Länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna

Länk till Geogebra: Fyra olika fyrhörningar >>

Hamlet >>

Instruktionsfilm till Hamlet i Excel >>

Länk till Geogebra: Samma area >>

Filmklipp: Samma area med Geogebra >>

Trianglar och fyrhörningar >>

Instruktionsfilm Geogebra

Hundreds Chart >>

Instruktionsfilm till Dynamisk hundraruta

Instruktionsfilm till Punktlista i Geogebra

Konstruera i Geogebra >>

Elevfilm om robotprogrammering via dator >>

Undervisning om och med robot med kommandoknappar >>

Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Matematikundervisning med IKT

Matematikundervisning och digitala verktyg (forts)

Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? Om vi börjar med den inledande frågan som gäller vad digitala verktyg kan tillföra matematikundervisning kan vi vända oss mot aktuell forskning och konstatera att den relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg medger då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar och att stötta matematikdiskussioner som bidrar till elevers matematikkunnande.
Denna syn på de digitala verktygens möjligheter återfinns även i skolans styrdokument. Eftersom digitala applikationer kan vara dynamiska och ”bete” sig matematiskt korrekt möjliggör de att elever kan arbeta med frågeställningar som förutsätter ett undersökande arbetssätt på ett sätt som inte är möjligt utan stöd av digitala verktyg. Ett sådant exempel kan vara att undersöka likheter och skillnader mellan tal uttryckta i basen två eller basen tio. Ett annat exempel kan vara att låta eleverna undersöka och uttrycka likheter och skillnader mellan olika geometriska objekt med hjälp av så kallade dynamiska applikationer.
Vad innebär det för mig som lärare att använda digitala verktyg i matematikundervisningen?
Forskningen visar också att läraren spelar en avgörande roll då det gäller att iscensätta matematikundervisning med digitala verktyg. Du som lärare spelar alltså lika stor roll i elevernas matematiklärande då de använder olika slags teknik som annars, vilket visar att lärares kompetenser inte går att ersätta med digitala verktyg. Däremot kan tekniken bidra till att din matematikundervisning utvecklas. För att lyckas med detta kan det vara klokt att utveckla den egna förmågan att undervisa i matematik med digitala verktyg stegvis och att ta stöd i goda exempel.
Som lärare ställs man inför flera olika utmaningar då det gäller att introducera modern teknik i den egna matematikundervisningen. Dels behöver man skaffa sig digital kompetens som någorlunda omfattar det som den tänkta uppgiften kräver, men även kunnande om hur den egna skolans digitala verktyg fungerar i just ditt klassrum. Denna kompetens är både specifik och generell och kan troligen bara förvärvas genom att du använder dessa verktyg i din undervisning i ditt klassrum.
För att undervisa i matematik med digitala verktyg räcker det dock inte att ha, låt oss kalla det, allmän digital klassrumskompetens, utan det gäller även att kunna sätta verktygen i spel i elevernas matematiklärande. Det handlar om att föra samman

  • elevernas förutsättningar
  • lång- och kortsiktiga mål
  • en didaktisk analys av det tänkta matematikinnehållet
  • de möjligheter som de digitala verktyg du har tillgång till ger.

En grannlaga uppgift, kan det tyckas, som dessutom, enligt styrdokumenten, bör riktas mot elevers laborerande med och undersökande av matematik.
I NCM:s Strävor finns ett antal aktiviteter inom olika matematikområden som kan utgöra ett stöd i ditt och dina elevers arbete med digitala verktyg i matematikundervisningen.

Matematikundervisning med IKT

Välkommen till NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Det råder inget tvivel om att digitala verktyg numer är en naturlig del av vårt samhälle och att de gjort sitt intåg även inom skolan. Tillgången till digitala verktyg och till exempel internetuppkoppling varierar fortfarande kraftigt mellan olika skolor, men regeringen har aviserat att de kommuner som ännu ej satsat på detta kommer att bli tvungna att göra det. Det finns eller kommer således att finnas materiella förutsättningar för elevers matematiklärande med digitala verktyg.
Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? [Läs vidare »»»]

Strävorna – ordnade efter ruta= skrivbar pdf, NpN = material från Nämnaren på nätet

1A
Anna och Max NpN
Bråk mellan 0 och 1 NpN
Gemensam problemlösning – bråk och procent
Gemensam problemlösning – procent
Gemensam problemlösning – tal
Grodhopp
Hundrarutan – Gissa mitt tal
Magisk triangel
Magiska kvadrater
Hur många snöbollar? NpN
På tal om musikal
Satsa rätt
Sifferkryss NpN
Skillnad mer än ett!
Små och stora tal i biologi
Stenhårda tal
Sum it up
Sweet Sixteen
Tiotal och ental
Tänk till tusen
Uppslag: Bygg en fågelholk
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper
X-kuber

1B
Grodhopp
Hur många i varje ask?

1C
Area med stickor
Informationsbitar
Rektangel
Skuggor
Stickor kors och tvärs
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Vilken burk rymmer mest?
X-kuber

1D
Fönsterprojektet
Satsa rätt
Slipslådan
Venn-diagram

1E
Bokstavsserier
Skostorlek
Uppslag: Gör en kypteringssnurra

1F
Bondgården
Inte på rad
Kalaha NpN
Karamellen NpN
Korsningar
Kvarn NpN
Stickor – helt logiskt NpN
Uppslag: Problemlösningsmetoder
Uppslag: Sommarlovscykling
Uppslag: Vägspelet
Vem åker inlines?
Venn-diagram

2A
Begreppet pengar
Bilparkering
Bråkcirkel och tallinje
Bråkplank och tallinje
Bråkspelet lapp på lapp
Decimaltal på räknaren
Del av antal
Del av helhet
Division är omvänd multiplikation
Från talrad till tallinje
Färglägg decimaler
Hoppa längd och kasta flygplan
Hur mycket är ett milligram?
Jämna och udda tal
Mellantal
Positionssystemet och enheter
Potenser och logaritmer – på en tallinje
Primtal (fd Dela upp tal)
Subtraktion som skillnad
Tal i luckor
Tangram i fyra färger
Tangrampussel
Undersök decimaltal med tiobasmaterial
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar?
Uppslag: Karnevalen i Lund
Uppslag: Talpyramider
Uppslag: Taluppfattning
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper
Vad är pengarna värda?
Vilken stav är jag?
Väga paket och jämföra priser

2B
Jämna och udda tal
Uppslag: Talpyramider

2C
Area med stickor
Det är insidan som räknas
En halv boll
Form – logiska block
Form – plocklåda
Form – tangrampussel
Färgfläckar
Informationsbitar
Måla kuber
Månghörningen växer
Positionssystemet och enheter
Rita och bygg med kuber
Rätvinkliga trianglar på geobrädet
Stickor kors och tvärs
Tangram i fyra färger
Tangrampussel
Undersök med tangram
Uppslag: Area – omkrets
Uppslag: Hyperkuber
Uppslag: Kärleksbrevet
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Tesselering
Uppslag: Undersökning med snöre och rep
Ur en annan synvinkel
Väga paket och jämföra priser
X-kuber

2D
Flaskracet
Fnurra på tråden
Gissa kortets andra sida
Hemligheten i flaskan
Sannolika paket

2E
Funktionerande kommunikation
Memory med funktioner
Månghörningen växer
Uppslag: Gör en krypteringssnurra

2F
Gemensam problemlösning – bråk och procent
Gemensam problemlösning – procent
Gemensam problemlösning – tal
Vilken burk rymmer mest?

3A
Addera decimaltal på tom tallinje
Addera tvåsiffriga tal
Aktiviteter med kortlek
Akvariet
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken
Att väga och jämföra
Begreppet pengar
Bilparkering
Bråk med algebra
Cirkelresonemang
Ettan
Färglägg bråk NpN
Gör en hel!
Hur kan tal delas upp?
I vilken ordning?
Jeopardy med 100-ruta
Krona och klave
Linjaler – ett räknehjälpmedel
Multiplikation genom århundraden NpN
Multiplikation på taktilt vis NpN
Pengagalen
Positionstärningar
Regnbågsspelet
Sifferkryss NpN
Skillnad mer än ett
Snottror
Stenhårda tal
Stjärnräkning
Stäng lådan!
Subtraktion – olika antal decimaler
Sweet sixteen
Tiokamrater på hög
Tornblåsaren
Tre bråk på rad
Tärningsspelet 30
Tärningsspelet 1 till 36 NpN
Uppslag: Multiluffarschack
Ut och räkna med stavar
Väga paket och jämföra priser

3B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken
Bråk med algebra
I vilken ordning?

3C
Att väga och jämföra
Geometriska julkort
Geometriskt bokmärke
Golvlisten
Julgran av vikta kvadrater
Julgransoktaeder
Pyramidliknande paket
Skoavtryck
Tärningsspelet 30
Uppslag: Matematik steg för steg
Ut och räkna med stavar – 2
Vinkelspelet
Väga paket och jämföra priser

3D
Ettan
Myran på hönsnätet

3E

3F
Rektangel
Tärningsspelet 30

4A
100-rutan
Från noll till ett
Hundrarutan – Gissa mitt tal
Hur hör multiplikationerna ihop?
Innehållsdivision: Hur mycket ryms?
Jämförelse av bråk
Sanna och falska påståenden
Stam-bladdiagram
Summan på tärningar
Tal i luckor
Tangram i fyra färger
Tänjbar tallinje
Utvecklade additioner
Vilken stav är jag?

4B
Agenternas hemliga tal
Algebraisk triangel
Ekvationsleken
Erfarenheter av strukturerade härledningar i undervisningen NpN
Fiskebodar
Positionstärningar
Talserier
Undersök ett mönster
Uppslag: Mönster med stickor

4C
Area med stickor
Bondgården
Erfarenheter av strukturerade härledningar i undervisningen NpN
Färgfläckar
Först se men inte röra
Höjdmätare
Jämföra längd
Längdlådor
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken
Smarta handdukar
Spegelövningar
Tangram i fyra färger
Två konstiga klockor
Uppslag: Bestämma ett områdes area
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Tänk, vik och se
X-kuber

4D
Flaskracet
Fnurra på tråden
Fönsterprojektet
Gissa kortets andra sida
Hemligheten i flaskan
Knyta snören
Mot stjärnorna
Sannolika paket
Slipslådan
Stam-bladdiagram
Sätta snurr på sannolikheterna
Vad kan kan hända?

4E
Berg-och-dalbanan
Bungeedockan

4F
Gemensam problemlösning – bråk och procent
Gemensam problemlösning – procent
Gemensam problemlösning – tal
Korsningar
Nallarna
Smarta handdukar
Snottror
Summan på tärningar
Tjugoett
Uppslaget: För ovanlighetens skull
Vem åker inlines?

5A
Cirkelresonemang
Division är omvänd multiplikation
Från noll till ett
Kedjan
Mattepoker NpN
Multilink-kuber NpN
Positionssystemet och enheter
Stenhårda tal
Sänka skepp
Tals helhet och delar
Ut och räkna med stavar

5B
Agenternas hemliga tal
Ekvationsleken
Faktorisering
Fiskebodar
Multilink-kuber NpN
Undersök ett mönster
Vad muttrar du om?
Uppslag: Brottas med matematik
Uppslag: Mönster med stickor

5C
Först se men inte röra
Geometri i abstrakt konst
Geometri med geobräde
Informationsbitar
Koordinatspelet fyra på rad NpN
Multilink-kuber NpN
Månghörningen växer
Positionssystemet och enheter
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken
Skoavtryck
Uppslag: Hyperkuber
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Svarta lådan
Uppslag: Undersökning med snöre och rep
Var är den?
Vinkelspelet

5D
Uppslag: Glyfer i tiden
Venn-diagram

5E
Biografer
Bungeedockan
Funktionerande kommunikation
Memory med funktioner
Månghörningen växer
Sänka skepp
Skostorlek
Vasgrafer

5F
Venn-diagram

6A
Summan på tärningar
Talserier
Trådbilder
Uppfinnarens kvadrat NpN

6B
Bilden av en ekvation NpN
Distributiva lagen och ett rätblock NpN
En trippelsumma och en låda med fack NpN
Ett antal klossar och kommutativa lagen NpN
Talbaser och träklossar NpN

6C
Area med stickor
En vikt kyckling NpN
Form – logiska block
Form – plocklåda
Form – tangrampussel
Geometri på rutat papper NpN
Geometrisk kyckling NpN
Hur mycket är ett milligram?
Julgran av kvadrater
Julgransoktaeder
Klassisk adventsstjärna
Marjories mosaik NpN
Matematik och ornamentik – ett upplägg för grundskolan NpN
Måla kuber
Noshörningsstenen NpN
Spegelövningar
Tetraederkyckling NpN
Undersök med tangram
Uppslag: Bygg en fågelholk
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Tesselering
Ur en annan synvinkel
X-kuber

6D
En okänd graf

6E
Summan på tärningar

6F
Inte på rad
Poliskonfrontationen

7A
Hur högt är huset?
Erathostenes såll
Multiplikation genom århundraden NpN
Stambråk NpN
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Uppslag: Karnevalen i Lund

7B
Potenser och logaritmer – på en tallinje

7C
Navigering med geometri NpN
TEMA: Hastighetsskala, tidsskala och effektskala; TEMA: Eiffeltornet NpN

7D

7E
Uppslag: Gör en krypteringssnurra

7F
Erathostenes såll

8A
Decimaltal på räknaren
Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter:
Skutträkning – aktivitet 1
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2
Från punkter till en rät linje – aktivitet 3
Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4
Hemliga tal
Talbaser och träklossar NpN
Tusenfotingen
Tätt på tallinjen

8B
Avancerad matematik med Geogebra NpN
Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter:
Skutträkning – aktivitet 1
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2
Från punkter till en rät linje – aktivitet 3
Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4
Hemliga tal
Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra NpN

8C
Avancerad matematik med Geogebra NpN
Fyra olika fyrhörningar
Robotprogrammering
Samma area
Tio frågor

8D
Hamlet – To be or not to be
Sätt snurr på sannolikheterna

8E
Fyra olika fyrhörningar
Hamlet – To be or not to be
Oändlighet och gränsvärde
Samma area

8F
Oändlighet och gränsvärde
Robotprogrammering

9A

9B
Vad muttrar du om?

9C
En halv boll
Höjdmätare
Smarta handdukar
Uppslag: Att bestämma ett områdes area

9D
Evolution – från fisk till människa
Hur ofta väljer vi lika?
Lådagram
Räkna abborrar
Vem har mest rätt?

9E
Biografer
Bungeedockan
En okänd graf
Smarta handdukar

9F
Nallarna
Tågresan
Vad muttrar du om?

NCM:s och Nämnarens webbplats