Om SträvornaSträvorna har formen av en matris och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla. Dessa uttrycks på liknande sätt för grundskolan och för gymnasieskolan, så i Strävorna finns material för båda skolformerna. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer.

Strävorna – inspiration och kompetensutveckling
Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. Det finns olika typer av material, som artiklar från Nämnaren, aktiviteter och Uppslag. Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. I vissa fall är det beskrivningar av lektionsförlopp och i andra kan det vara resonemang kring förmågor och undervisning. Aktiviteterna och Uppslagen består av konkretiserande lektionsinnehåll och är relativt färdiga att använda, men de kan behöva anpassas.

För vilka elever passar materialet?
I så stor utsträckning som möjligt finns det i varje ingång något för både yngre och äldre elever, men vi har valt att inte markera för vilken årskurs innehållet passar. När du klickar på en ingång i matrisen kommer du först till en sida där aktiviteterna ligger. Dessa är ordnade så att de som riktar sig mot yngre elever ligger först och de som riktar sig mot elever i gymnasieskolan ligger sist. Det finns inga tydliga gränser och du som lärare måste själv bedöma om aktiviteten kan användas med dina elever, med eller utan anpassning. En tumregel är ändå att du letar uppifrån om du söker efter aktiviteter för yngre elever och nerifrån om du söker aktiviteter för gymnasieelever.

IKT-strävor
Här finner du aktiviteter som behandlar digitala verktyg.

Blå strävor
Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå.

Gymnasieaktiviteter
Aktiviteter som är lämpliga för eller speciellt avsedda för gymnasiet.

Skrivbara pdf:er
Vissa aktiviteter är märkta med en röd “plupp”, , och den indikerar att det är en skrivbar pdf. Huruvida det syns vilka delar som är skrivbara eller ej beror bland annat på vilket program pdf:en har öppnats i. Tag för vana att spara ner på skrivbordet, då syns det alltid vad som är skrivbart och det går också att spara ett ifyllt elevblad.

Förmågor och centralt innehåll
Formuleringarna kring förmågorna, eller kompetenserna som de i vissa sammanhang kallas, utgår från de arbeten som också ligger bakom styrdokumentens formuleringar. De skiljer sig något mellan grundskolan och gymnasieskolan och i Strävorna har vi försökt att uttrycka dem tydligt och kortfattat, men innebörden är densamma.
Förmågorna ska inte ses som separerade från varandra. När vi arbetar med att lösa problem utvecklar vi samtidigt också andra förmågor, t ex förmågan att värdera ett matematiskt resonemang.

Att en aktivitet har placerats i en speciell ingång innebär inte att den inte passar i flera andra ingångar. Tanken är snarare att under arbetet kan just den förmågan och det innehåll som ingången anger lyftas fram. Det finns inget som hindrar att man använder aktiviteterna i andra sammanhang och med andra syften, att man för sin egen del ”flyttar aktiviteten till en annan ingång”. Många aktiviteter återfinns också i flera ingångar.

Under rubrikerna 1–9 (förmågorna) och A-F (innehållet) i matrisen finns texter som förklarar förmågorna respektive innehållet: Vad innebär det att hantera procedurer? Vad handlar samband och förändring om? Observera att siffrorna 1–9 och bokstäverna A–F är klickbara.

Strävorna för kompetensutveckling
Strävorna kan användas för kompetensutveckling. Diskutera nya eller gamla aktiviteter och fundera på var i matrisen de skulle passa. Det blir ett konkret sätt att tränga in i styrdokumenten. De flesta aktiviteter passar förstås i flera olika ingångar, och diskussionen kring dem kan vara mycket givande.

Utveckla Strävorna
För att Strävorna ska växa och bli en rik resurs för lärare i det dagliga arbetet behöver vi hjälp. Vi hoppas att ni användare bidrar med era erfarenheter och idéer. Det kan vara helt nya aktiviteter, problem och undervisningsidéer, eller kommentarer till det som redan finns. Här kan du ta kontakt med oss för att lämna ditt bidrag!

Gå till Strävorna-matrisen …


Innehåll: Ulrica Dahlberg