Algebra med digitala verktyg

Digitala verktyg och programmering i algebraundervisningen

Digitala verktyg är idag en naturlig del både i samhället och i skolan även om tillgången till dem varierar mellan olika skolor. Det finns aktuell forskning som relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg kan ge då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar och att stötta matematikdiskussioner som bidrar till elevers matematiklärande. Denna syn på de digitala verktygens möjligheter återfinns även i skolans styrdokument.

I grundskolans kursplan för matematik återfinns programmering under det centrala innehållet Algebra. Detta kan möjligen ifrågasättas och i andra länder görs inte den koppling så starkt. På den här sidan kommer vi att samla artiklar och information som handlar om användning av digitala verktyg i algebraundervisningen och om programmering i matematikundervisningen. Hur starkt kopplade dessa kommer att visa sig vara få vi se allteftersom sidan fylls med innehåll.

Eftersom digitala applikationer kan vara dynamiska och matematiskt korrekta möjliggör de att elever kan arbeta med frågeställningar som förutsätter ett undersökande arbetssätt som annars skulle vara allt för tidskrävande eller kanske inte ens möjligt utan stöd av digitala verktyg. Ett sådant exempel kan vara att undersöka likheter och skillnader mellan tal uttryckta på olika sätt eller att undersöka och uttrycka likheter och skillnader mellan olika begrepp med hjälp av så kallade dynamiska applikationer.

Forskning visar också att läraren spelar en avgörande roll då det gäller att iscensätta matematikundervisning med digitala verktyg. Läraren spelar alltså lika stor roll i elevernas matematiklärande då de använder olika slags teknik som annars, vilket visar att lärares kompetenser inte går att ersätta med digitala verktyg. Däremot kan tekniken bidra till att lärares algebraundervisning utvecklas. För att lyckas med detta kan det vara klokt att både utveckla den egna förmågan att undervisa med digitala verktyg och att ta stöd i goda exempel.

Rättelser till boken Algebra i grundskolan

Strävorna

I NCM:s Strävorna finns aktiviteter som kan användas i arbetet med digitala verktyg i algebraundervisningen.

Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 (170130)
Aktiviteten introducerar elever i aritmetiska mönster och låter dem upptäcka och visualisera dessa geometriskt med hjälp av en digital applikation. Aktiviteten är den första i en serie om fyra där progressionen sträcker sig från skutträkning till undersökning av den räta linjens ekvation. Aktiviteterna kan användas var för sig eller i serie.

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 (170206)
Detta är en aktivitet som introducerar elever i hur koordinater kan uttryckas i tabell- och punktform och visar hur Geogebra kan användas för att visualisera matematikinnehållet.

Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 (170213)
I aktiviteten får eleverna möjlighet att upptäcka att de punkter de tidigare lagt in ett koordinatsystem ligger längs en rät linje. Eleverna får också tillfälle att upptäcka att sambandet mellan punkter som ligger längs en rät linje kan uttryckas som en ekvation. Aktiviteten består av två delar med en gemensam diskussion emellan.

Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 (170220)
Aktiviteten låter elever prova olika ekvationer som ger upphov till räta linjer och de ska observera linjernas egenskaper.

Hemliga tal (110211)
Aktiviteten låter eleverna börja bekanta sig med miniräknaren med enkel aritmetik. Den ger en bas för algebra och lösning av ekvationer redan vid låga åldrar.

Nämnarenartiklar
Programmera sig till matematik? Nämnaren 2019:1, Sofia Helgen.
Artikeln avslutas med: ”Under mitt arbete med studien väcktes en fråga hos mig som jag aldrig fick något svar på: Varför har programmering placerats under algebra i kursplanen för matematik?”

Linjär optimering. Exempel på användning av analoga och digitala verktyg i undervisningen.
Nämnaren 2018:2. Anders Johansson

Algoritmer + datastrukturer = program. 2018:2. Jöran Petersson

Kommer datalogin att påverka matematikundervisningen? Nämnaren 1984/85: 2. Bror Bjerner.

UPPSLAGET: Analog programmering med en boll. 2018:2. Kerstin Larsson & Sofia Larsson

Länkar

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!