Sök nbas
 

Artiklar äldre än ett år länkas till respektive PDF. Nyare artiklar visar titel, sammanfattning och författare.

 

 1. Problemavdelningen 224 – Problem med proportionalitet

  2022 nr. 4 s. 63

  I denna Problemavdelning följer vi upp några av artiklarna i detta nummer som handlar om proportionalitet. Vi ger som vanligt lösningsförslag, men diskutera gärna med eleverna vilka alternativa lösningar som kan finnas.

  Linda Marie Ahl
  ArtikelPDF

 2. Eulertalet och Eulerfunktionen

  2022 nr. 4 s. 57

  Talet e kan elever möta i slutet av sin gymnasietid. Det finns traditionellt två olika förklaringar och här ger författaren en koppling mellan de båda.

  Christoph Kirfel

 3. Den böjda linjalens matematik

  2022 nr. 4 s. 49

  Problemet med att finna kurvformen för en böjd linjal är ett exempel på ett fascinerande problem som verkar enkelt men som kräver ganska avancerade metoder för att lösas med god noggrannhet. Å andra sidan kan ett enkelt uttryck tas fram experimentellt genom mätningar och kurvanpassning.

  Anders Johansson

 4. Stryktipset – enkla simuleringar med Geogebra

  2022 nr. 4 s. 43

  Enligt det centrala innehållet i matematik för mellan- och högstadiet ska bland annat ”sannolikhet, chans och risk grundat på observationer och simuleringar” ingå. Eleverna ska även bekanta sig med ”enkel kombinatorik i konkreta situationer”. Denna artikel handlar om vilka möjligheter man har att vinna pengar på Stryktipset. Författaren visar på empirisk väg, genom simulering i Geogebra, att de rader som ger några pengar ytterst sällan dyker upp.

  Lasse Berglund

 5. T-tabeller som verktyg för proportionella resonemang

  2022 nr. 4 s. 37

  Här beskriver författaren hur en enkel tabell med två spalter kan användas som hjälpmedel för att resonera om proportionella samband och lösa proportionalitetsproblem.

  Cecilia Kilhamn

 6. Språkspalten: Ratio – ett förnuftigt förhållande

  2022 nr. 4 s. 35

  Kvoten mellan två heltal a och b skrivs som ett tal i bråkform: a/b
  På svenska kallas en sådan kvot för ett rationellt tal. Ordet kommer av det latinska ordet ratio som betyder förnuft. Ordet kan härledas tillbaka till det grekiska ordet logos som också betyder förnuft.

  Cecilia Kilhamn

 7. Uppslaget – Jalusimetoden för multiplikation

  2022 nr. 4 s. 32

  Ett roligt och lite annorlunda sätt att arbeta med multiplikation är att använda jalusimetoden. På det här Uppslaget introduceras den tillsammans med ett utmanande problem att lösa.

  Russel Hatami
  ArtikelPDF

 8. Matematisk modellering för miljöarbetet

  2022 nr. 4 s. 23

  Matematik kan användas för att få syn på och diskutera samhällsfrågor och politiska beslut. Här visar författaren hur aktuella miljöfrågor kan modelleras matematiskt för att fungera som underlag för eftertanke och debatt.

  Jöran Peterson

 9. Matematikläxa med föräldraengagemang

  2022 nr. 4 s. 15

  Ska man ge matteläxor i första klass? Författaren hävdar att läxor i matematik i de tidiga åren är en fråga om likvärdighet. Här beskrivs ett projekt där formen på läxorna ändrades och mer information gavs till föräldrarna om vad läxorna syftade till. Resultatet var att föräldrarnas engagemang ökade.

  Camilla Pruner

 10. Musikmatematik och barn

  2022 nr. 4 s. 11

  För 20 år sedan påbörjade författaren tillsammans med en kollega ett samarbete som fokuserade innehåll från kursplanerna för både matematik och musik. Lektionssekvenser som har arbetats fram under åren utvecklas nu till att även omfatta programmering i förskolans och skolans värld.

  Andreas Ebbelind

 11. Matematik enligt Astrid

  2022 nr. 4 s. 03

  Barn skapar tidigt egna uppfattningar om vad matematik är och vad det innebär att kunna räkna. Författaren beskriver hur deras förväntningar på att bli elever i skolan kan krocka med kulturen i matematikundervisningen när den bedrivs på ett annat sätt än att skriva siffror och tal i en mattebok.

  Linda Möller

 12. Problemavdelningen 223 – Talföljder

  2022 nr. 3 s. 63

  I detta nummer finns ett minitema där ett par artiklar och Uppslaget handlar om talföljder. Här finns ytterligare några talföljder att utmana elever med.

  Ulrica Dahlberg

 13. Lektionsstartare

  2022 nr. 3 s. 59

  Här finns några förslag på aktiviteter kan fungera som lektionsstartare. De kan väljas för att stödja, fördjupa eller utveckla ett planerat lektionsinnehåll, men de kan lika gärna användas helt fristående för att eleverna ska komma igång och bli fokuserade på att ”nu är det matematiklektion”.

  Redaktionen

 14. Lärartankar: Slow motion

  2022 nr. 3 s. 55

  Att göra matematik betyder mycket mer än att skriva en lösning på ett matematiskt problem – det innebär att tänka djupt på matematik, kämpa med matematik, kommunicera om matematik, öva på matematiska färdigheter och försöka komma på nya matematiska idéer.

  Russel Hatami

 15. Rekursiva betraktelser

  2022 nr. 3 s. 51

  Denna artikel bygger vidare på övningar som presenterades i artikeln Bestämma π med Python i Nämnaren 2021:1. I en blandning av allvar och lek får vi ta del av rekursiva betraktelser över några välkända summor.

  Lasse Berglund

 16. Pisanoperioder i Fibonaccis talföljd

  2022 nr. 3 s. 48

  Fibonaccis talföljd har inspirerat många matematiker genom historien och erbjuder rika möjligheter för elever att utforska mönster och fascineras av matematikens skönhet. Ett speciellt mönster är de så kallade pisanoperioderna.

  Klas Lunderup

 17. Matteläger för gymnasister

  2022 nr. 3 s. 45

  Har du elever som är specialintresserade av matte? Då är kanske ett matteläger något de vill åka på! Ung vetenskapssport ordnar både tävlingar och läger, i artikeln kan du läsa om det senaste mattelägret.

  Ruth Risberg

 18. Språkspalten: Cogito ergo sum

  2022 nr. 3 s. 40

  Cogito ergo sum – Jag tänker, alltså finns jag. Citatet kommer från René Descartes, en fransk 1600-talsfilosof och matematiker som anses vara grundaren till den analytiska geometrin och som givit namn åt det cartesiska koordinatsystemet. Matematik beskrivs ofta som en abstrakt och generell vetenskap. Att matematiken är abstrakt innebär att vi bara får tillgång till den genom vårt tänkande. Den finns så att säga i vårt medvetande.

  Cecilia Kilhamn

 19. Teknikdrivna och kulturdrivna skiften i skolmatematiken

  2022 nr. 3 s. 35

  Artikeln resonerar kring vad som driver förändringar i skolmatematiken och vilka konsekvenser dessa förändringar fått för undervisningen. Några distinkta skiften som berör talsymboler och räknande tas upp och exemplifieras med hjälp av ett antal Nämnarenartikar som kan ge uppslag till fördjupad läsning.

  Jöran Peterson

 20. Uppslaget 223 – Talföljder

  2022 nr. 3 s. 32

  I detta nummer av Nämnaren finns flera artiklar som behandlar talföljder: Pisanoperioder i Fibonaccis talföljd, Slow motion och Rekursiva betraktelser. De har ett innehåll som vanligtvis tas upp på gymnasiet, så Uppslaget är mer för grundskolan. Även Problemavdelningen handlar om talföljder.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 21. Pedagorien News

  2022 nr. 3 s. 31

  I Pedagorien diskuteras de problem som uppstår när eleverna inte längre får använda pengar i sin vardag. Ett annat hett ämne är skolans klädkoder.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 22. Bevis och resonemang

  2022 nr. 3 s. 23

  Bevis är en central del av matematiken, och bevis och resonemang förväntas genomsyra all matematikundervisning. Samtidigt är det väl belagt att bevis är svårt, både att lära sig och att undervisa om. I artikeln berättar författaren om sin undersökning av bevisrelaterade resonemang i läromedel och reflekterar över vilket stöd som läromedlen erbjuder i detta avseende.

  Andreas Bergwall

 23. Kängurusidan

  2022 nr. 3 s. 21

  Några tankar från årets Kängurutävling

  Ulrica Dahlberg

 24. En matematisk blick på konst och arkitektur

  2022 nr. 3 s. 15

  Författaren har satt samman ett studiematerial som kan användas för att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon. I artikeln beskrivs först studiematerialet kopplat till två skulpturer i Stadsparken i Lund, och därefter hur författaren lade upp arbetet och vad eleverna lärde sig.

  Linda Jarlskog

 25. Månadens problem

  2022 nr. 3 s. 14

  Sedan 2006 har vi presenterat Månadens problem på NCM:s webbplats ncm.gu.se. Tanken är att lärare och elever ska få tillgång till intressanta och utmanande problem på ett enkelt sätt.

  Ulrica Dahlberg

 26. Språk, kultur och matematik

  2022 nr. 3 s. 07

  Språk, kultur och matematik är ett nationellt lärar- och forskarnätverk som bildades 2021. Här beskrivs villkoren för dagens matematikundervisning och det arbete som görs av forskare och lärare för att bättre förstå och utveckla matematikundervisningen i mångkulturella, flerspråkiga matematikklassrum. Avslutningsvis bjuds intresserade in att delta i nätverket.

  Petra Svensson Källberg, Eva Norén & Ulrika Ryan

 27. Stärk matematikutvecklingen genom modersmålet

  2022 nr. 3 s. 03

  Hur ska man hjälpa flerspråkiga elever som har låg måluppfyllelse i matematik? Författaren berättar här om ett projekt som undersöker hur en stabil talrad på modersmålet kan påverka elevers möjlighet att utveckla en god taluppfattning.

  Anna Maria Eriksen

 28. Problemavdelningen 222 – Många tvåor

  2022 nr. 2 s. 63

  Detta nummer av Nämnaren är speciellt då det är det 2:a numret år 2022 och det 222:a numret sedan start 1974. Det har jag tagit fasta på och valt problem med endast tvåor och nollor. Problemen kommer från årets Känguru och de är från olika klasser, från Ecolier för årskurs 3–4 till den högsta klassen Student för senare kurser på gymnasiet.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 29. Att finna matematikspår i naturen

  2022 nr. 2 s. 59

  Matematiska uttryck i naturen kan bidra till att elevernas intresse för matematikarbetet ökar, om de får möjlighet att upptäcka dessa. I matematikens historia och i dagens naturvetenskap finns goda exempel på talsamband och former att använda i undervisningen.

  Bengt Ulin

 30. Multiplikationstabeller och specialpedagogik

  2022 nr. 2 s. 53

  Författaren redovisar några specialpedagogiska funderingar kring undervisning om multiplikationstabeller och introducerar ett sätt att använda fingrarna för att multiplicera tal mellan 5 och 10.

  Jöran Peterson

 31. Diskret geometri

  2022 nr. 2 s. 43

  I de övningar som ska genomföras kommer papper, penna, linjal och sax att behövas. Trots dessa enkla hjälpmedel kommer det visa sig att de ändå ger ett gediget underlag för matematiska diskussioner i klassrummet, från lågstadium till gymnasium.

  Lasse Berglund

 32. Strövtåg: Pythagoras sats renoverad

  2022 nr. 2 s. 42

  Den svenska skolmatematiken seglar på en bräcklig grund där det alltmer lutande tornet i Pisa utgör ett ”memento mori” över de senaste årens framsteg, vilka inte råkat ut för några beslutsbesvärande konsekvensanalyser i programmakarnas ävlan till förändring, och där värdet ligger i reformen i sig.

  Thomas Ålander

 33. Digitalisering av testerna till Förstå och använda tal

  2022 nr. 2 s. 35

  För flera år sedan började lärare undra om det inte var dags att digitalisera de tester som finns i boken Förstå och använda tal, ibland kallade McIntosh-testerna. Här beskriver författarna några av de utmaningar men framförallt möjligheter som en sådan digitalisering medför.

  Ulrica Dahlberg & Björn Runow

 34. Sagt & gjort: Kvadreringsregeln i träddiagram

  2022 nr. 2 s. 34

  När elever har bekantat sig med träddiagram kan man använda modellen för att på ett konkret sätt visualisera några algebraiska samband. Författarna illustrerar de termer som blir resultatet av första kvadreringsregeln och första kuberingsregeln.

  Russell Hatami & Ali Ludvigsen

 35. Uppslaget 222 – Matematiska urtavlor

  2022 nr. 2 s. 32

  Att skapa en matematisk urtavla kan vara en rolig utmaning som tränar elevernas taluppfattning och hantering av numeriska uttryck. Aktiviteten uppmanar till att leka med tal och uttryck.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 36. Till minne av Peder Claesson

  2022 nr. 2 s. 29

  Peder Claesson var en kreativ och varm matematikentusiast som kom att betyda enormt mycket för utvecklingen av svensk matematikundervisning. Som idégivare var han med i uppstarten av såväl Matematikbiennalen som Sveriges matematiklärarförening.

  Göran Emanuelsson

 37. Intensivundervisning i praktiken

  2022 nr. 2 s. 25

  Författaren berättar hur intensivundervisning i matematik kan te sig i praktiken på en helt vanlig grundskola. Tack vare ett stipendium kunde skolan starta ett projekt och de fick goda resultat både vad gäller elevernas prestationer och matematiska självkänsla.

  Inger Lignell

 38. Himla så bra!

  2022 nr. 2 s. 17

  Här får vi en inblick i ett projektarbete som integrerar bild och matematik. Hilma af Klints konst används för att inspirera elever på gymnasiets individuella alternativ att intressera sig för symmetrier och geometriska former.

  Per-Olof Nilsson & Zaria Zardasht

 39. Representationer av tal i bråkform

  2022 nr. 2 s. 11

  I en studie har författaren undersökt hur lärare riktar uppmärksamhet mot och varierar olika aspekter av bråk. Resultatet mynnar ut i tre mönster av lärares handlande som har betydelse för vad elever kan få möjlighet att lära.

  Cecilia Sveider

 40. Att se eller räkna

  2022 nr. 2 s. 07

  Att kunna läsa med flyt finns som ett kunskapskrav i svenska. Någon motsvarande beskrivning finns inte i matematikämnet. Men hur ska elever kunna utveckla ett matematiskt tänkande och få tilltro till sin egen förmåga om de inte kan räkna med flyt?

  Ragnhild Vikström

 41. Matematik för de yngsta – ett kroppsligt görande

  2022 nr. 2 s. 03

  Som förskollärare och forskare är författaren intresserad av de yngsta förskolebarnens lärande och utveckling. I artikeln berättar hon om hur små barn tar hjälp av kroppen för att utforska sin omgivning och skaffa sig erfarenheter som ligger till grund för fortsatt matematiklärande.

  Karin Franzén

 42. Problemavdelningen 221 – Omkrets och area

  2022 nr. 1 s. 63

  Problemen denna gång handlar om omkrets och area och är av lite mer undersökande karaktär. Beroende på vilken nivå eleverna befinner sig kan problemen lösas på olika sätt, från mer konkret undersöknade till abstrakta och generella metoder.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 43. Sannolikheter i sport

  2022 nr. 1 s. 57

  Sport intresserar många elever, så att kombinera det med sannolikhetslära kan därför vara ett både intresseväckande och lärorikt sätt att lära sig mer om sannolikheter. Här beskriver författaren tre olika exempel på hur elever kan träna sannolikhetsräkning genom sportsimuleringar.

  Anders Månsson
  ArtikelPDF

 44. Sagt & gjort: Träddiagram

  2022 nr. 1 s. 54

  I författarnas undervisning av blivande lärare har de ofta använt träddiagram för att illustrera sannolikheter och sedan kopplat ihop det med algebra. Här visar de hur ett träddiagram används i ett grundläggande problem. I en kommande text ska de visa hur samma idé kan illustrera kvadreringsregeln och kubregeln.

  Russell Hatami & Ali Ludvigsen
  ArtikelPDF

 45. Begreppet area i skolmatematiken – Fördjupat kunnande och färdighetsträning med aktiviteter i Geogebra

  2022 nr. 1 s. 45

  Författarna visar hur begreppet area kan komma till uttryck under elevers skolgång och hur Geogebra kan användas för att befästa elevernas kunnande. De inleder med ett par exempel från låg- och mellanstadiet och fördjupar sedan två aktiviteter för högstadiet respektive gymnasiet. Geogebra-adresser till aktiviteterna finns samlade i slutet av artikeln.

  Thomas Lingefjärd & Güner Ahmet
  ArtikelPDF

 46. Språkspalten: Knappt, drygt och med råge

  2022 nr. 1 s. 41

  I vardagen hanterar vi ofta inexakta antalsangivelser och approximativa värden. Ibland för att vi inte vet det exakta värdet, andra gånger för att vi bara är intresserade av storleksordningen. Vi anger ett tal men nyanserar värdet genom att lägga till ett ord eller språkligt uttryck som filar bort exaktheten.

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 47. Grafberättelser

  2022 nr. 1 s. 35

  En grafberättelse är en klassrumsrutin som kan användas på både högstadiet och gymnasiet för att utveckla elevers kunskaper om grafer, samband och matematiska modeller. Här berättar författaren hur grafberättelser kan användas för att skapa förståelse för matematiska begrepp.

  Emelie Reuterswärd
  ArtikelPDF

 48. Uppslaget 221 – Flervalsuppgifter i helklass

  2022 nr. 1 s. 32

  Den här aktiviteten använder flervalsuppgifter som ett sätt att skapa matematiska samtal i klassrummet. Läs mer om hur det kan göras i artikeln Nygamla talmoduler i detta nummer.

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 49. Nygamla talmoduler

  2022 nr. 1 s. 25

  Matematiklyftet är avslutat men de moduler som togs fram revideras och finns numera på Skolverkets lärportal. Här ges en beskrivning av de nyligen reviderade talmodulerna och förslag på hur de kan användas utifrån en skolas egna behov av fortbildning eller en enskild lärares önskemål att fördjupa sina kunskaper.

  Cecilia Kilhamn & Lena Nilsson
  ArtikelPDF

 50. Strövtåg: Mellan Vällingby och Afrika

  2022 nr. 1 s. 23

  En berättelse om ett tidigt matematikminne och vart det ledde.

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF