LO-rapport om skolan

LO har publicerat en rapport skriven av Dany Kessel och Elisabeth Olme, båda doktorander i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Författarna konstaterar att det har skett ett generellt kunskapsfall i den svenska skolan sedan början av 1990-talet. De lägst presterande eleverna har fallit allra mest i kunskapsmätningar så att skillnader i kunskapsnivåer har ökat, men även det högsta kunskapsresultatet i svensk skola är lägre idag än för runt tjugo år sedan. Författarna pekar ut lärarnas försämrade förutsättningar för att göra ett gott arbete som förklaring till varför den svenska skolan sviker både eleverna och sitt samhällsuppdrag idag. Lärares autonomi och auktoritet har kringskurits och lönerna har utvecklats sämre än för många andra yrkesgrupper. Samtidigt är skolans viktigaste verktyg för att nå sina mål just lärarna.
Bland deras förslag för att åstadkomma en förbättring finns förstatligande av styrningen och finansieringen av skolan, så att lärarlönerna kan höjas och så att deras tid kan koncentreras mer till undervisningsrelaterad verksamhet. Även en upprustning av lärarutbildningen föreslås så att fler lockas till utbildningen i allmänhet och till ämnen som har särskilt stor lärarbrist i synnerhet.

»»» Sammanfattning [LO]

»»» Rapporten [LO]

»»» Skolan sviker de med sämst resultat [LO Bloggen]

Textbooks aren’t professional straitjackets

Charlie Stripp, director of the National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM), writes: Good morning Year 4. Open your textbooks to page 17, please. Exercise 4a) Questions 1 to 15. You can start now.

For many of us, that sentence will ring a familiar bell. The word ”textbook” conjures up an image of something teachers use to keep us occupied while they do something else. It’s an image that is grossly unfair to most teachers (and textbook authors), but it’s there nonetheless.

»»» Läs mer [tes.co.uk]

Göteborg halkar efter i ny skolrankning

Skolorna i Göteborg halkar efter. På fem år har Göteborg halkat ned 39 placeringar jämfört med andra kommuner i Sverige och ligger nu på plats 161.

Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, skriver i förordet till rapporten att han är bekymrad. Den västsvenska skolan måste stärkas om konkurrenskraften ska behållas, slår han fast.

Vi behöver säkerställd ämneskompetens, inte minst i matematik, skriver Johan Trouvé.

»»» Läs hela artikeln [GP.se]

Maths warning for younger children

Early years issues with maths can continue through a child’s education.
Too many children are falling behind in maths before they even start school, experts have warned. More than one in four youngsters fail to achieve the level expected of them in the subject at the age of five, according to a report published by the All Party Parliamentary Group (APPG) for maths and numeracy.

»»» Läs hela artikeln/ Read the whole article [Daily Echo]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!