På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Kompetensutvecklingsmodeller

Här finns exempel på olika modeller för kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att underlätta för kommuner och skolor som vill satsa på att utveckla matematikundervisningen, genom att ge idéer och visa på flera varianter av kompetensutvecklingsinsatser. NCM:s modeller beskrivs utifrån syfte, målgrupp, tidsomfattning och genomförande. Beskrivningar kan fungera som underlag för kommuner och skolor som själva planerar kompetensutveckling och därefter omarbetas så att de passar de förutsättningar som gäller lokalt. Ett flertal kompetensutvecklingsmodeller presenteras under följande rubriker:

  • NCM:s projekt 2004–2006
  • NCM:s tidigare projekt
  • NCM:s planerade projekt
  • Andra kommunala utvecklingsprojekt i matematik
  • Övrigt

En fristående webbplats är under uppbyggnad på NCM, kallad Kollegieblocket. Kollegieblocket skall vara en inspirationsplats för lärare i matematik. Där kan finnas allt från konkreta uppslag för klassrummet till utvecklingsarbete i hela kommuner. Det material som samlades in under Matematikdelegationens arbete 2003-2004 utgör grunden men det går också bra att själv anmäla utvecklingsarbete och idéer som man vill sprida information om. Kollegieblocket drivs av NCM och är en del av ett uppdrag från av Myndigheten för Skolutveckling för att sprida utvecklingsarbete som framkommit under Matematikdelegationens arbete.

Kompetensutveckling i matematik, Stockholm stad
NCM har under 2004 – 2006 bedrivit ett flertal olika projekt inom ramen för de satsningar på matematikundervisning som Stockholm stad genomfört med medel ur Kompetensfonden. Utgående från nedanstående projektbeskrivningar för förskola och grundskola har Stockholms stad anpassat satsningen till sina behov och förutsättningar.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

NCM:s tidigare projekt

NCM:s planerade projekt

  • Lektionsutveckling där syftet är att lärare ska få möjlighet att utgå från sin egen vardagliga verksamhet och konkret vidareutveckla och förfina sin egen undervisning genom ett ökat kunnande i matematikdidaktik.

Andra kommunala kompetensutvecklingsprojekt i matematik
Alltfler kommuner inser behovet av att på ett långsiktigt och uthålligt sätt arbeta för att utveckla matematikundervisningen i de egna skolorna. Det finns många frågor att ställa och överväganden som behöver göras innan planerna kan sättas i verket, men var och en behöver varken uppfinna hjulet eller falla i samma grop. Vi kan lära av varandra genom att tillvarata goda råd och idéer. Här finns beskrivningar på flera satsningar på kompetensutveckling samt hur man kan få kontakt med projektgrupperna för ytterligare information. För innehållet i texterna ansvarar respektive projekt.

Skicka länkar och/eller beskrivningar av de kompetensutvecklingsprojekt du känner till så att de kan läggas ut här och bidra till erfarenhetsutbyte. Maila Elisabeth Rystedt

Övrigt
På Myndigheten för skolutvecklings webbplats finns under Matematik, naturvetenskap och teknik intressanta länkar.

EMIL – ett norskt kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.

Innehåll: ER

NCM:s och Nämnarens webbplats