Nämnaren

Tidskriften Nämnaren kommer ut fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet. Målet med Nämnaren är att medverka till en förbättrad matematikutbildning i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och lärarutbildningen genom att sprida goda exempel och relevant forskning som rör matematiklärande och matematikundervisning.

Historik Tidskriften Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Den gavs ut från SÖ:s fortbildningsavdelning vid Lärarhögskolan i Mölndal, som hade riksansvar för centralt producerad matematikfortbildning från lågstadiet till gymnasiet och för lärarutbildarseminarier i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad. Redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Från läsåret 78/79 flyttades teknisk produktion och distribution till Utbildningsförlaget. Fortbildningsavdelningens riksansvar för matematikfortbildning upphörde och redaktionen flyttade läsåret 81/82 till Lärarhögskolan. Ett avtal om Nämnaren slöts 1982 mellan Utbildningsförlaget, SÖ och Institutionen Lärarhögskolan, Göteborgs Universitet. 1984 ersattes Lärarhögskolan av Institutionen för ämnesdidaktik i avtalet. När Utbildningsförlaget lades ned 1 jan 1991 och SÖ 1 juli samma år tog Institutionen för ämnesdidaktik över hela ansvaret för projektet, innefattande ansvar för målsättning, utveckling och förvaltning av innehåll, produktion av tidskriften, distribution och marknadsföring. Nämnaren blev 1991 ett externfinansierat projekt inom institutionen med egen budget. Projektet har en oberoende ställning med nära kontakter med forskare och lärarutbildare i matematikdidaktik och matematik i Norden. Nämnarengruppen följer även utvecklingen inom Mathematics Education internationellt. Sedan 1999 är Nämnaren en permanent verksamhet inom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, som har som ett av sina huvudmål att trygga Nämnarens existens. För att utveckla utgivningen enligt målsättningen har det löpande skett en omfattande rationalisering och kompetensutveckling, inte minst när det gäller ny teknik. Det pågår ett Nämnarenseminarium, där ett stort antal personer (kanske 10 000) med olika kunnande “möts”. Praktikern kan bli mer reflekterande – teoretikern kan få större förståelse och respekt för det som utvecklas i klassrummets matematikundervisning. Nämnaren används i lärarutbildning, påbyggnadsutbildning, examensarbeten, fortbildning och lokal skolutveckling t ex arbetsplaneskrivning, utvärdering och uppföljning.

Följande moment kan uppfattas ur både elev- och lärarperspektiv:
* Matematikämnets innehåll
* Elevernas utveckling, lärande och kunnade i matematik
* Matematikundervisningens ramar, organisation och process
* Matematikundervisningens praktik

Inom projektet utvecklas och förvaltas
* innehåll i tidskriften Nämnaren, ca 2300 artiklar sedan 1974.
* innehåll i serien NämnarenTEMA, från början ett skolverksprojekt 1993-95.
* lärarkunnande i matematik med stöd av utgivning & Nämnaren på nätet med Nämnarens databas,
* innehåll och former för kompetensutveckling, i t ex lärarutbildning, påbyggnadsutbildning, lokal skolutveckling, internetstrukturer, forskning.

Journals and books
A central part of the NCM enterprise is the Nämnaren Project. The project is aimed at teachers, teacher trainers, researchers and the staff responsable for basic education, further education and development work – and consists of different parts: Nämnaren the journal for mathematics education, publishes four issues annually. Plans are made for a fifth issue in English. In December 2000 a new book was published, “Matematikk & undervisning, Norden 2000”. On the occasion of the World Mathematics Year, 2000, the editors for the Nordic journals have decided to publish a book about “Mathematics education in the Nordic classroom. Year 2000”. Studies at different ages are described – from six-year-olds to trainee teachers. The purpose is to stimulate communication concerning the development of mathematics as a subject in the Scandinavian countries. The book has been forwarded to all subscribers of Nämnaren as a gift to mark the occasion of the World Mathematics Year 2000.

Nämnaren on the web inclusive of Nämnaren’s data base, a searchable data base which can be located via the NCM web site. The data base contains an outline of approximately 2300 articles published since the start in 1974.

NämnarenTEMA began with some smaller projects followed up by the National Agency for Education project for support and stimulance material for teachers (1993-95). The aim was to analyse the news, facilitate interpretation of the curriculum and evaluation, deal with the area of weaknesses in the field of Swedish mathematics education in compulsory and upper secondary schools documented in Swedish and international studies. The responsibility for this work was transferred in 1995 to the Nämnaren project. So far, four books have been published, and three more are in preparation. The series is a result of cooperation between researchers, teacher educators and teachers.

The Mathematics Biennial 2000 – Time For Mathematics
One of the first assignments of the NCM was to organise and implement the 11th mathematics biennial in Göteborg 27-29 January, 2000 – up to now the biggest biennial. 280 lecturers provided 334 programme points for 5000 participants.  Three students were invited from every teacher training area; in return they brought exhibition materials about their own education. Special seminars were built into the programme for the exchange of experiences between 170 students from different universities, and between students and the NCM.  A Research conference for 130 participants in collaboration with the Swedish Association for Mathematics Education Research, SMDF and NCM started. International researchers from 16 different countries participated and took part later in the biennial. The documentation is produced by SMDF with support from NCM.  Ten discussion groups with a total of 500 participants were initiated within chosen problem areas where the possibilities for improvement are considerable. The conference site on the NCM web site will be available. The discussions will hopefully lead to a mapping of the needs of competence development and development work within the respective areas.


Innehåll: Ulrica Dahlberg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!