Nämnarens historik

Tidskriften Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Den gavs ut från SÖ:s fortbildningsavdelning vid Lärarhögskolan i Mölndal, som hade riksansvar för centralt producerad matematikfortbildning från lågstadiet till gymnasiet och för lärarutbildarseminarier i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad. Redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera.

Från läsåret 78/79 flyttades teknisk produktion och distribution till Utbildningsförlaget. Fortbildningsavdelningens riksansvar för matematikfortbildning upphörde och redaktionen flyttade läsåret 81/82 till Lärarhögskolan. Ett avtal om Nämnaren slöts 1982 mellan Utbildningsförlaget, SÖ och Institutionen Lärarhögskolan, Göteborgs Universitet. 1984 ersattes Lärarhögskolan av Institutionen för ämnesdidaktik i avtalet. När Utbildningsförlaget lades ned 1 jan 1991 och SÖ 1 juli samma år tog Institutionen för ämnesdidaktik över hela ansvaret för projektet, innefattande ansvar för målsättning, utveckling och förvaltning av innehåll, produktion av tidskriften, distribution och marknadsföring.

Nämnaren blev 1991 ett externfinansierat projekt inom Institutionen för ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet med egen budget. Projektet har en oberoende ställning med nära kontakter med forskare och lärarutbildare i matematikdidaktik och matematik såväl i Sverige som internationellt. Sedan 1999 är Nämnaren en permanent verksamhet inom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, som har som ett av sina huvudmål att trygga Nämnarens existens. För att utveckla utgivningen har det löpande skett en omfattande rationalisering och kompetensutveckling, inte minst när det gäller ny teknik.

Nämnaren används i lärarutbildning, påbyggnadsutbildning, examensarbeten, fortbildning och lokal skolutveckling. Genom att följa med i Nämnaren kan praktikern bli mer reflekterande och teoretikern kan få större förståelse och respekt för det som utvecklas i klassrummets matematikundervisning.