På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Förstå och använda tal – en handbok

 

Här finns material som har anknytning till
Förstå och använda tal – en handbok.

Innehåll:

Kopieringsunderlag

Aktiviteter

Översiktstest – från år 2020

Översiktstest – äldre versioner

Alternativtest

FAQ

 

 

Kopieringsunderlag

Tanketavla, grupparbete

En tanketavla för grupparbete bör ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant, vilket man enkelt gör på ett blädderblocksblad. Tanketavlan här är i A4-storlek, men kan skrivas ut som A3.

Tanketavla, A4-format

Positionsbrädet

 

Aktiviteter

Länkar till aktiviteter för det fortsatta arbetet finns här >>

 

 

Översiktstest – från år 2020

Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.

Test 0. Elevintervju vid skolstarten
Information till läraren
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag A & B
Elevblad till uppgift 9 och 10
Kopieringsunderlag 1–4
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag A
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag B

Test 1 – elevblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – elevblad

Test 1 – resultatsammanställning
Test 2 – resultatsammanställning
Test 3 – resultatsammanställning
Test 4 – resultatsammanställning
Test 5 – resultatsammanställning
Test 6 – resultatsammanställning
Test 7 – resultatsammanställning
Test 8– resultatsammanställning
Test 9 – resultatsammanställning

Klassredovisning, test 0–9 (excel)

 

Översiktstest – äldre versioner

Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.

Intervju inför/vid skolstart
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)
Resultatsammanställning – Elevsvar (excel)

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner
Intervju vid skolstart – Elevsvar

Ladda ned översiktstest
Test 1 – redovisningsblad
Test 1 – elevblad
Test 2 – redovisningsblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – redovisningsblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – redovisningsblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – redovisningsblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – redovisningsblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – redovisningsblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – redovisningsblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – redovisningsblad
Test 9 – elevblad

Klassredovisning

 

Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok

I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare.

Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Elever som ännu inte behärskar svenska kan också behöva hjälp med att förstå ord och uttryck. Testen handlar inte om problemlösning, så eleverna kan få all hjälp med att sätta sig in i vad som efterfrågas, men förklara inte hur eleven ska lösa uppgiften. Det är elevernas taluppfattning som ska diagnosticeras. Anpassa tidsåtgången så att det passar just dina elever.

Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. I kommentarerna efter testen i framgår det vad uppgiften avser att undersöka.

Test 1
Test 1 – lärarversion

Test 2
Test 2 – lärarversion

Test 3
Test 3 – lärarversion

Test 4
Test 4 – lärarversion

Test 5
Test 5 – lärarversion

Test 6
Test 6 – lärarversion

Test 7
Test 7 – lärarversion

Test 8
Test 8 – lärarversion

Test 9
Test 9 – lärarversion

 

 

FAQ

1. När ska ett test genomföras i klassen? T ex test 4, ska det göras i början av 4an eller i slutet av 4:an?

Testen är inte direkt anpassade till årskurser. Det är inte givet att test 4 ska genomföras ens i 4:an. Beroende på hur en kommun och skola har lagt timplaner kan detta variera. Det blir upp till läraren att titta på testen för att se vilket test som borde passa för just det de gjort i klassen.

Ett förslag kan också vara att använda ett test i början av en årskurs och sedan använda ett alternativt test som finns på vår webbplats i slutet av samma årskurs. Då går det att jämföra om missuppfattningar faktiskt har överbyggts.

2. Hur kommer jag åt testen på webbplatsen?

Det krävs lösenord.
Lösenord till testen finns i boken på sidan 248. Vi har lösenordskyddat dem på grund av att vi anser det som viktigt att genomföra testen endast om man har en bok eftersom de bildar en enhet. Testen är inte tänkta att endast testa hur elever ligger till utan också jobba mot att missuppfattningar rättas till.

3. När anses en elev godkänd på ett test i FOAT?

Materialet i boken och framförallt testen är inte tänkt som ett screeningmaterial. Det är tänkt som att hitta missuppfattningar i klassen och hos enskilda individer. Det spelar ingen roll hur många rätt en elev har på testet, det som är intressant är vad som inte förstås. Då tar man hjälp av boken för att överbygga dessa missuppfattningar. I facit till testen finns hänvisningar till olika kapitel och områden till respektive uppgift för att kunna jobba vidare i klassrummet.

4. Behöver elever kunna utföra beräkningar med de fyra räknesätten för hand?

Den här frågan kan man se från två håll. Dels kan man försöka kolla vad kursplanen säger. Där nämns för 7-9 huvudräkning och skriftlig beräkning. Visserligen specificeras tal i bråk- eller decimalform, men här tycker jag att det i decimalform också är rimligt att inkludera (flersiffriga) heltal. Redan för 4-6 nämns ju också explicit metoder för beräkningar (med de fyra räknesätten) med naturliga tal och det vore orimligt att anta att eleverna inte längre ska kunna detta.

En delvis annan fråga är varför det testas i Förstå & använda tal (FOAT) som ju inte i första hand är framtagen för att testa det som våra kursplaner specificerar utan det som rent allmänt är viktiga kunskaper inom den grundläggande aritmetiken. Men även här är helt enkelt slutsatsen att vissa matematiska egenskaper som utnyttjas vid beräkningar faktiskt är så viktiga att de bör vara med. Om man analyserar uppgifterna i testerna 7, 8 och 9 (de sista i varje test) som detta gäller så ser man att alla faktiskt går att hantera med kunskap om positionssystemet och vissa andra saker som t ex distributiva lagen. Talen i uppgifterna är valda så att sådana resonemang ska fungera. Naturligtvis kan man även lösa dem med standardalgoritmer (och då räcker det att man kan algoritmerna) men det är inte nödvändigt.

5. Varför digitaliserar ni inte testen i FOAT?

Det finns flera anledningar till att de inte digitaliserats än. Dels är materialet inte tänkt att screena elever i en hel kommun och bli statistik, de är till för att vara underlag för varje enskild lärares klassrum. Dels är det svårt att ha samma frågor och svara på dem digitalt jämfört med på papper. Vi vill inte ändra frågans utformning då det i några fall blir en annan fråga och mäter inte den kunskap det var tänkt.

Däremot är vi försiktigt positiva till en variant på digitalisering som skulle fungera och vara tillfredsställande. Vi arbetar på detta.

6. Vad är nytt i den nya upplagan av boken?

Det är många fler exempel på aktiviteter att genomföra i undervisningen. Ni som haft boken innan kommer att känna igen er. Vi har tagit emot synpunkter från lärare om formuleringar som är otydliga i test och text. Sedan har vi gjort lite omflyttning av stycken.

7. Kan eleverna få använda papper och skriva ner huvudräkningsuppgifterna i testen?

Tanken med att ha det helt muntligt är att se om eleven har effektiva huvudräkningsstrategier och kan hantera beräkningen helt och hållet mentalt. De ska alltså inte skriva ner något annat än svaret. Om de ser talen är det enklare att göra en uppställning i huvudet, det blir lättare att hantera talet som siffror. Så sannolikheten att få rätt ökar, men nu är inte avsikten att få rätt utan att hitta vad eleven behöver utveckla

Det kan hända att problemet för eleven inte i första hand är brist på strategier eller dålig uppfattning om talets värde, det kan vara dålig hörsel, dåligt minne, dålig koncentration …, men då får man undersöka varför eleven inte klarar uppgifterna och i samtal se om han eller hon har bra strategier och kan hantera talet som en helhet istället. I så fall är det ok, annars får man arbeta med det

Det bästa sättet att förstå är nog att läraren själv funderar på hur man kan lösa olika uppgifter som man ser och jämför med när man bara hör. Eller kanske ännu hellre, låta eleverna lösa uppgifter och gemensamt i klassen diskutera och jämföra strategier. Kanske blir eleverna då uppmärksammade på att de gör på olika sätt.

I boken finns detta förklarat på de kapitel som står angivet i testen på dessa uppgifter.

8. Är den nya versionen anpassad efter Lgr11?

Förstå och använda tal är uppbyggd med stöd av forskning på hur barn utvecklar sin taluppfattning och vad som är vanliga svårigheter samt hur man som lärare kan undersöka vilka uppfattningar om tal som barn har och hjälpa till att utveckla dessa. När boken utvecklades togs specifik hänsyn till den svenska kontexten. Det var före 2011, men 2011 års kursplan innebar inga förändringar i vilka grundläggande kunskaper om tal och operationer med tal som eleverna förväntades att utveckla. Inte heller den senaste kursplanen 2021, innefattar några sådana förändringar. Därför fungerar boken från 2008 bra. Vi har dock av andra skäl reviderat den och det finns alltså en ny upplaga från oktober 2020.

 

Förstå och använda tal – en handbok

Här finns material som har anknytning till ”Förstå och använda tal – en handbok”.

Alternativtest
Längre ned finner du alternativa uppgifter till testen i boken.

Kopieringsunderlag
Positionsbrädet

Tanketavla, A4-format

Tanketavla, grupparbete

Tanketavlan för grupparbete är tänkt att ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant. Det gör man enklast på ett blädderblocksblad, men för den som vill ha en mindre, färdigtgjord tavla finns här ett i pdf-format. Det är i A4-storlek, men kan skrivas ut i A3 om man har tillgång till en sådan skrivare.

Nämnarenartiklar

Nedanstående artiklar är publicerade i Nämnaren men återfinns i referenslistan i ”Förstå och använda tal – en handbok” och publiceras därför här:

Hilling-Drath, M. (2007). Konkretion av decimaltal. Nämnaren 34(1).
Persson I. O. (2007a). Om negativa tal. Nämnaren 34(2), 25–27.
Persson I. O. (2007b). Om negativa tal – del 2. Nämnaren 34(3), 44–47.

Intervju inför/vid skolstart
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)
Resultatsammanställning – Elevsvar (excel)

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner
Intervju vid skolstart – Elevsvar

Ladda ned översiktstest:
Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.
Test 1 – redovisningsblad
Test 1 – elevblad
Test 2 – redovisningsblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – redovisningsblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – redovisningsblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – redovisningsblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – redovisningsblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – redovisningsblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – redovisningsblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – redovisningsblad
Test 9 – elevblad

Klassredovisning

Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok

I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare.

Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Elever som ännu inte behärskar svenska kan också behöva hjälp med att förstå ord och uttryck. Testen handlar inte om problemlösning, så eleverna kan få all hjälp med att sätta sig in i vad som efterfrågas, men förklara inte hur eleven ska lösa uppgiften. Det är elevernas taluppfattning som ska diagnosticeras. Anpassa tidsåtgången så att det passar just dina elever.

Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. I kommentarerna efter testen i framgår det vad uppgiften avser att undersöka.

Test 1
Test 1 – lärarversion

Test 2
Test 2 – lärarversion

Test 3
Test 3 – lärarversion

Test 4
Test 4 – lärarversion

Test 5
Test 5 – lärarversion

Test 6
Test 6 – lärarversion

Test 7
Test 7 – lärarversion

Test 8
Test 8 – lärarversion

Test 9
Test 9 – lärarversion

Aktiviteter för det fortsatta arbetet finns här >>

1992: Matematikämnet i skolan i internationell belysning

I mars 1989 publicerades Curriculum and Evaluation Standards for School Mathsmatics (Standards) av lärarorganisationen NCTM i USA under ledning av Professor Thomas A. Romberg, University of Wisconsin. Professor Romberg ledde i maj -89 ett seminarium vid Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet, kring de kriterier och rlktlinjer för kursplaner och utvärdering i matematik som NCTM arbetat fram. Med stöd från Skolöverstyrelsen kunde en projektgrupp fördjupa och vidga studiet av Standards även ur ett internationellt perspektiv. Detta resulterade i en rapport, Matematikämnet i skolan i internationell belysning, flera artiklar i Nämnaren och presentationer vid Matematikbiennalen 1990.
Förhoppningen var att projektet skulle vara ett stöd inför det kursplanearbete som senare resulterade i nya kursplaner -94.

Här nedan kan ni ta del av scannade bidrag ur Matematikämnet i skolan i internationell belysning samt de Nämnareartiklar som publicerades i anslutning (fulltext).

Matematik inför 2000-talet (fulltext), som var en första delrapport av projektet, består av artiklarna,

  • Arbete med förändringar i skolmatematiken, Bengt Johansson
  • Standards för K-4, Ann Ablberg
  • Standards för 5-8 (10-13), Ulla Runesson
  • Standards för 9-12 (14-17), Göran Emanuelsson

Miniräknaren i Standards, Frank Bach, Bine Holmquist och Tore Reuterberg, Nämnaren nr 3/4, Årgång 17, 1990.

Utvärdering i Standards, Ulla Runesson, Nämnaren 100, 1991.

e-NOMAD

(Information in English below)
Samtliga artiklar i NOMAD är publicerade elektroniskt på nätet som pdf-filer. Förutom de två senaste årgångarna är de dessutom fria att laddas ner i fulltext. De två senaste årgångarna är endast tillgängliga för abonnenter (med ett personligt login) eller om man har sin institutions ip-adressområde registrerat hos oss. Abonnemang inklusive e-NOMAD ger tillträde till samtliga publicerade artiklar.

Abonnemang NOMAD

Det finns fyra olika abonnemang på NOMAD, samtliga inkluderar 4 tryckta nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk per volym/årgång.

– Studerande (inkl. e-NOMAD)
– Privatpersoner (inkl. e-NOMAD)
– Institutioner, A (endast tryckt tidskrift)
– Institutioner, B (inkl. e-NOMAD)

Individuella abonnemang

e-NOMAD ingår i alla individuella abonnemang, som således omfattar både den tryckta tidskriften och möjlighet att ladda ner samtliga artiklar från NOMADs webbsida. Varje abonnent kommer att få ett personligt användarnamn och lösenord att använda vid inloggningen till e-NOMAD. Så snart fakturan är betald meddelar ni detta till nomad@ncm.gu.se så kommer inloggningsuppgifterna i ett svarsmail.

Institutionsabonnemang

För institutioner finns två olika abonnemang. Alternativ A inkluderar enbart NOMAD som tryckt tidskrift. Alternativ B omfattar både den tryckta versionen och e-NOMAD. För institutioner gäller att åtkomst till e-NOMAD för institutionens anställda regleras genom att de aktuella ip-adresserna (ip-område eller motsvarande) anmäls till NOMAD. Så snart fakturan är betald anmäler ni till nomad@ncm.gu.se vilket ip-adressområde som ska ha access till e-NOMAD
(t ex 129.16.132.1–129.16.132.256). Ni får besked i ett svarsmail när åtkomsten är aktiverad.
Om ni inte vill ha e-NOMAD (alt. A) var vänlig kontakta Ann-Charlotte Forslund, nomad@ncm.gu.se

Mer information hittar du på beställningssidan.

Frågor med anledning av introduktionen av e-NOMAD kan ställas till nomad@ncm.gu.se

Redaktionen hoppas att ni vill fortsätta att följa den matematikdidaktiska forskningen i Norden och att e-NOMAD skall bli en uppskattad utveckling av tidskriften.

Bästa hälsningar

NOMADs redaktionAll articles in NOMAD are published electronically on the web, as pdf-files. Except for the two most recent volumes they are given open access. The two most recent volumes are open only to subscribers (with a personal login) or if your institution’s IP addresses are registred with us. Subscribtions with e-NOMAD included give access to all published articles.

The full text search of the NOMAD archives is freely available (see Search in e-NOMAD).

Subscriptions NOMAD

Thera are four different ways to subscribe to NOMAD. All subscriptions include 4 printed issues per Volume.

– Students (e-NOMAD included)
– Individuals (e-NOMAD included)
– Institutions, A (printed journal only)
– Institutions, B (e-NOMAD included)

Individual subscription

e-NOMAD is included in all individual subscriptions. Accordingly, all individual subscribers will receive the printed journal as well as the possibility to download and read articles from the web. Subscribers will get a personal username and password to login to the NOMAD website. Mail us at nomad@ncm.gu.se when the payment is made and the necessary information to access e-NOMAD will be sent to you.

Institution subscription

For institutions there are two different subscriptions. Alternative A includes the printed journal only. Alternative B includes the printed journal as well as access to e-NOMAD. Access to e-NOMAD for the staff at an institution is restricted to registered IP addresses. As soon as the payment is made please send the IP address range (e.g. 129.16.132.1–129.16.132.256) that should be granted access to e-NOMAD to nomad@ncm.gu.se. You will receive notification when the access to e-NOMAD is activated.
Please notify Ann-Charlotte Forslund – nomad@ncm.gu.se – in case you choose not to subscribe to e-NOMAD (alt. A).

More informaion and subscription.

For inquires concerning e-NOMAD please send an mail to nomad@ncm.gu.se

The editors hope you will continue to follow the research in mathematics education in the Nordic countries and that e-NOMAD will be an appreciated development of the journal.

Best greetings
The Editors of NOMAD


Innehåll: Johan Häggström

Ny skriftserie om matematikutbildning

NCM lanserar en ny skriftserie om matematikutbildning. På vår webbplats kommer texter som behandlar olika aspekter av matematikutbildning att läggas ut. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Tanken är att erbjuda ett forum för texter som författare vill göra tillgängliga för alla. NCM avgör om texten ska publiceras. Om du har en text som du vill få publicerad här kan du kontakta NCMs föreståndare Peter Nyström.

De första två bidragen i den nya skriftserien kan nås via länkarna nedan.

Anders Tengstrand har skrivit en intressant och innehållsrik text om matematiska resonemang. Han riktar sig främst till blivande och aktiva lärare i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Texten tar bland annat sin utgångspunkt i matematikens historia.

Författarens förhoppning är att den ska väcka angelägna frågor och locka till diskussion. Texten ger ett värdefullt bidrag och bör läsas av alla som intresserar sig för matematiska resonemang.

Ladda ned Resonemang om matematiska resonemang (pdf).

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn har bidragit med ett genomtänkt och utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnandet, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år. Materialet innehåller fyra diagnoser inom olika matematikområden, och rikligt med kommentarer och möjligheter att öva på det som visade sig svårt i diagnosen.

Diagnoserna är tänkta att användas av den som ska påbörja en lärarutbildning eller påbörja en matematikdidaktisk kurs inom lärarutbildningen, men de har också ett värde för den verksamma läraren som vill repetera grundläggande matematik.

Ladda ned Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter (pdf).

NCM:s övriga publikationer

Böcker och andra skrifter: NCM ger ut böcker som i huvudsak rör matematikundervisning i förskolan, grund- och gymnasieskolan

NCM:s rapportserie finns fritt tillgängliga för nedladdning som pdf

Forskningsöversikter och forskningsrapporter finns fritt tillgängliga för nedladdning som pdf

Göteborgs universitets förteckning över publikationer där en eller flera av NCM:s medarbetare har medverkat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!