Rekordmånga studenter ställer upp som matematikmentorer i spåren av pandemin

– Skolverket varnar för ett kunskapstapp hos elever i grundskola och gymnasium på grund av pandemin. Hos den ideella föreningen Intize på Chalmers ser man ett ökat engagemang då rekordmånga studenter anmält sig för att hjälpa till som matematikmentorer, berättar Anton Carlsson, chalmerist och rekryteringsansvarig på Intize.

När Skolverket beskriver pandemins konsekvenser i skolan bekräftas till stor del den bild som framhävts av media: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. På Intize ser man dock ljust på framtiden, sedan höstterminen började har över hundra studenter ansökt om att bli mentorer genom Intize.

– Det är fantastiskt kul att så många vill vara med och bidra. Vi har redan på ett par månader fått in fler ansökningar om att bli mentor än vi fick under hela förra verksamhetsåret. Vad det ökade engagemanget beror på är svårt att säga. Teorin inom föreningen är att det finns ett uppdämt behov hos studenter att vara med i ett meningsfullt socialt sammanhang efter ett år präglat av hemmasittande. Vi har för första gången sedan jag började engagera mig nästan brist på adepter, vilket är ett väldigt angenämt problem. Jag vill uppmana alla som önskar få en matematikmentor att gå in på vår hemsida www.intize.org och ansöka om en mentor, chansen att få en har knappt aldrig varit större! För de elever som inte har tid med veckovisa mentorskap anordnar Intize även Intizedagen den 5/12, en stor räknestuga som syftar till att förbereda eleverna inför kursprovet i matematik. Under den senaste upplagan i våras deltog över 130 personer på distans, planen inför den uppkommande räknestugan är dock att återigen arrangera på plats i Chalmers lokaler, avslutar Anton.

Nämnaren nummer 3, 2020 NpN

Inledare: En annorlunda höst

Planera för matematiska samtal
Susanne Frisk & Christina Skodras
I sin andra artikel om matematiska samtal i klassrummet beskriver författarna hur viktigt det är att samtalet planeras noga. Författarna ger exempel på hur en planering kan se ut inför ett samtal om olika tankemodeller för subtraktion.

Hundkojan
Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I Nämnaren 2019:4 skrev författarna om projektet Algebra-artisten som görs i det webbaserade programmet Desmos. Här presenterar de ett mindre projekt som de kallar Hundkojan och där den räta linjens ekvation är i fokus.
Se ett autentiskt exempel på en elevs skärminspelning: Teds hundkoja
Rekommenderade länkar:
The Puppy House
Desmosprojekt
Desmos Pet House

Strövtåg: Lyssna på felen
Pesach Laksman
Matematikbiennalerna är stor källa till kunskap och inspiration för matematiklärare på alla stadier. Man kan tycka att varje matematiklärare någon gång under sin karriär borde få delta. Tyvärr är det väldigt få förunnat …

Lesson study i lärarutbildningen
Rimma Nyman, Christina Skodras, Eva-Lena Happstadius & Peter Fredriksson
Som ett moment i sin lärarutbildning får blivande lågstadielärare genomföra en Lesson study om likhetstecknet. Didaktiska kunskaper blir på så sätt direkt kopplade till praktiken och studenterna tränas dessutom i kollegialt arbete.

Våga släppa taget
Marielle Halltorp & Annalena Holm
Författarna beskriver den internationella didaktiska metoden Supplemental Instruction och hur den har omsatts på en gymnasieskola i Varberg – ett sätt för att nå samverkan i problemlösning.
Komplett litteraturlista

Arbeta som en matematiker
Ingvill Merete Stedøy
Denna översatta och lätt bearbetade artikel var publicerad i norska Tangenten 2019:4. Författaren beskriver positiva effekter och förändrade beteenden då elever får stå i smågrupper vid whiteboardtavlor när de arbetar med matematisk problemlösning.
Länk till originalartikeln inklusive referenser

Intensivundervisning i matematik
En presentation av boken Intensivundervisning i matematik.

Uppslaget: Spridningsmatematik för tidiga skolår
Jöran Petersson

Vi har läst
Historiska perspektiv på matematik av Anders Tengstrand och Bedömning i matematikens tjänst – i lärandets och undervisningens tjänst av Maria Nordlund och Astrid pettersson

Språkspalten: Jättar och utrop
Lasse Berglund
Vi ska här betrakta några företeelser som man ibland stöter på i det vardagliga språket – det skrivna och det talade – och som har sina paralleller inom matematiken. Detta ger anledning till en del matematiska så väl som språkliga reflexioner.

Sagt & gjort: Konstruera en pentagon

Priset för tystnad i undervisning
Tuula Maunula
Tuula Maunula har disputerat på en avhandling om elevinteraktion. Hon visar hur viktiga elevers inspel i lektionen är och hur lärandemöjligheterna påverkas av det sätt lärare väljer att bemöta dessa. Lektionerna hon studerat handlade alla om den räta linjens ekvation.

Carl Friedrich Gauss – en gigant i vetenskapshistorien
Bengt Ulin
Media berättar emellanåt om särbegåvade barn och ungdomar, speciellt när det gäller matematik. Här handlar det om en alldeles särskilt begåvad elev som efterhand utvecklades till en fullfjädrad matematiker.

Hur tänkte du?
Miguel Perez
I denna artikel presenteras resultat från en forskningsstudie som beskriver de svårigheter och möjligheter som matematiklärare på högstadiet och gymnasiet upplevt när de har arbetat med det digitala verktyget Geogebra.

Kängurusidan
Åsa Nilsson & Rosanna Sköldvinge
Den extraordinära situationen med coronapandemin påverkar Sverige och världen i stort, liksom två lärarstudenters ursprungliga plan med aktionsforskning i klassrummet. Istället fick de möjlighet granska problem i den nationella delen av Kängurutävlingen.
Examensarbete: Framgångsrik iscensättning genom Kängurun

Problemavdelningen: Problem med geometri
Russell Hatami

Pedagorien News
Äntligen kommer det nya rapporter från Pedagorien!

Bristande transparens i nya digitala läromedel försvårar undervisningen

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga.
Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning.

Läs vidare [It-pedagogen]

Därför väljer KTH-forskaren bort hybridmöten

Ett jobbmöte där några personer deltar på plats i rummet medan andra är med på distans via skärm är ingen bra lösning, enligt Jens Edlund, universitetslektor vid avdelningen Tal, musik och hörsel på KTH.
– Många försöker rigga teknisk utrustning för att lyckas med hybridmötena, men tekniken är inte problemet. Hybridmöten kan göra alla mötesproblem med exkludering och samarbetssvårigheter värre.

Läs vidare [Forskning.se]

Lärdomar fjärr- och distansundervisning

Kalmarsunds gymnasieförbund har gjort en undersökning bland lärare och studenter och ställt två huvudsakliga frågor.

Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har erfarenheter av fjärr- och distansundervisning?

Vilka konkreta metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden med  fjärr- och distansundervisning?

Läs vidare [Ikt pedagogerna]

NCM:s och Nämnarens webbplats