Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2010

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2010 tilldelas två examensarbeten:

12 500 kronor tilldelas

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund

för examensarbetet

Bedömning i matematik. Förutsättningar för bedömning av matematiska kompetenser i tidiga skolår

Arbetet är gjort vid Uppsala universitet, handledare var Johan Prytz.

Juryns motivering: Vad kan man när man kan matematik? I ett par decennium har trenden gått mot att försöka beskriva detta i termer av matematiska kompetenser, som t ex problemlösningskompetens och resonemangskompetens. Denna syn på matematikkunskaper är en del av kursplanerna från 1994 och är extra aktuell eftersom 2011 års kursplaner kommer att vara strukturerade efter en liknande princip.

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund har undersökt lärares syn på vilka matematiska kompetenser som eleverna skall utveckla samt hur lärarna anger att dessa bedöms. Dessutom har lärares skriftliga prov och Skolverkets diagnosmaterial Diamant analyserats. Resultatet av de olika studierna används sedan för att problematisera den kartläggning av elevers kunskaper i matematik som gjorts i Uppsala kommun med hjälp av Diamantdiagnoserna.

Resultaten visar att både lärares egna prov och Diamantdiagnoserna endast täcker in få av de matematiska kompetenserna. Lärares prov berör nästan enbart algoritmkompetens, dvs de innehåller huvudsakligen rutinuppgifter som kan lösas med minneskunskaper och inlärda procedurer. Diamantdiagnoserna lägger utöver algoritmkompetens också stor vikt vid begreppsförståelse. Den kunskapssyn som lärarna muntligt ger uttryck för visar dock en bredare syn på matematikkunskaper än vad som syns i deras prov.

I arbetet ges en god introduktion till olika sätt att se på kunskap i matematik och mål för elevers lärande. Frågeställningarna är tydliga och klara och undersöks genom en kreativ kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Arbetet blir extra relevant genom att det används till att försöka förklara resultatet av Uppsala kommuns kartläggning av matematikkunskaper.

Ladda ned arbetet

12 500 tilldelas även

Maria Ledin Otterud och Jennie Warström

för examensarbetet

“Hur många dagar har det tagit? Typ 100” En kvalitativ studie om barns matematik i förskolan.

Arbetet är gjort vid Högskolan Dalarna, handledare var Maria Bjerneby Häll.

Juryns motivering: Många studier har visat att barns kontakt med matematik i förskoleåldern kan ha stor inverkan på deras framtida förhållande till matematiken. När förskolan fick en egen läroplan 1998 var matematiken en viktig del och i den förtydligade läroplanen som regeringen nyligen beslutat om är matematiken ännu tydligare framskriven. Målen ger nu också en bredare syn på matematik och på matematiskt arbete.

Maria Ledin Otterud och Jennie Warström har i en fallstudie undersökt vilken matematik som förekommer i olika typer av aktiviteter på en förskola. Genom observationer har författarna identifierat matematiska händelser, dvs när någon typ av matematiskt innehåll kommuniceras muntligt eller på annat sätt, tex genom gester. Matematikinnehållet har kategoriserats i termer av tal-antal, mönster-sortering-klassificering samt tid-rum-form. Genom att ordna observationerna i relation till om de förekom i styrda, halvstyrda eller fria aktiviteter har författarna fått en möjlighet att undersöka om de aktiviteter som pedagogerna styr över innehåller någon annan slags matematik än de aktiviteter som barnen själva styr över.

Resultatet visar att på den undersökta förskolan dominerar aktiviteter inom kategorin tid-rum-form, men ju mer pedagogstyrd aktiviteten var desto mer förekom aktiviteter inom kategorin tal-antal. Inom kategorin mönster-sortering-klassificering förekom endast ett fåtal aktiviteter.

Arbetet ger en mycket god översikt över litteratur om förskolans matematik. Fram­ ställningen är tydlig och valet av metod speglar forskningsfrågorna. Valet att utgå från en vid syn på matematik och att ta barnens perspektiv gör att författarna lyckas beskriva hur matematiken dyker upp i många av barnens aktiviteter. Arbetet bör därmed kunna inspirera pedagoger till att både tänka igenom sin syn på matematik och till att i enlighet med läroplanens intentioner ta leken som utgångspunkt för arbete med bar­ nens matematiska utveckling.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen på Högskolan i Kristianstad, 24/9 2010.

Juryn har bestått av: Jesper Boesen, Göteborgs universitet Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet Marie Mäkiranta, Matematikutvecklare, Örebro