Nämnarens artikelregister

 

 1. Möjligheter med analog klocka i geometriundervisning

  På Dammfriskolan i Malmö ledde lärares ifrågasättande av slentrianmässigt förekommande material och innehåll i undervisningen till att nya vägar till kunskap uppmärksammades. Lärarna såg vilka goda möjligheter undervisning om den analoga klockan kan ge i en fördjupad geometriundervisning.

  Christel Svedin & Christina Svensson
  2018 nr 2, s. 03-07

  Referenser

  Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. (Doctoral dissertation, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet).

 2. Skriftserie om matematikutbildning

  I januari 2018 lanserade NCM ett nytt forum för att sprida texter om matematikutbildning som är relevanta för lärare och lärarutbildare. Vi kallar forumet för Skriftserie om matematikutbildning och har för avsikt att presentera intressanta ämnen i ett brett spektrum. Författarna står själva för innehållet och NCM gör endast en lättare redaktionell bearbetning av texterna.

  Peter Nyström
  2018 nr 2, s. 08-08

 3. Vad kan vi lära av Singapores matematikundervisning?

  Med intryck från internationell forskning utvecklade Singapore landets matematikundervisning från och med 1980-talet. Nu visar resultat från undersökningar som PISA och TIMSS att undervisningsmodellen är framgångsrik. Artikelförfattarna har nyligen besökt skolor i Singapore och intervjuat Dr Yeap Ban Har som är en av de mest framträdande experterna.

  Pia Agardh & Josefine Rejler
  2018 nr 2, s. 09-12

  Referenser

  Agardh, P., Rejler J., Yeap, B.H. (2017). Singma matematik, lärarhandledning. Natur & Kultur.
  Kho, T.H., Yeo, S.M., Lim, J. (2009). The Singapore model method for learning mathematics. Marshall Cavendish Education.
  Lee, S-K. & Low, E-L. (2017). Singapores utbildningssystem – några viktiga framgångsfaktorer. I O. Lee & T. Kroksmark (red), Världens bästa undervisning. Studentlitteratur.
  Pak Tee Ng. (2017). Learning from Singapore – The power of paradoxes. Routledge, Taylor & Francis Group.

  En komplett referenslista finns på Nämnaren på Nätet och mer information om Singaporemodellen finns på www.singaporematte.se.

 4. Steget före – undervisning på Bodaskolan i Borås

  Artikelns författare deltog i kompetensutvecklingsprojektet Matematik för nyanlända som genomfördes förra läsåret och som har beskrivits i två tidigare artiklar i Nämnaren. Steget före-undervisning blev ett litet försök i projektet i form av en anpassning av så kallad intensivundervisning.

  Sara Andersson
  2018 nr 2, s. 15-19

  Referenser

  Rystedt, E., Löwing, M. & Trygg, L. (2017). Matematikundervisning för nyanlända. Nämnaren 2017:3.
  Rystedt, E., Löwing, M. & Trygg, L. (2017). Matematikundervisning för nyanlända – del 2. Nämnaren 2017:4.

 5. Klassrummets väggar

  I sitt examensarbete Klassrummets väggar ur ett matematiskt perspektiv ville författaren undersöka hur elever och lärare använder uppsatt material. Undersökningen preciserades till tre frågeställningar och resultatet visar bland annat att den fysiska miljön påverkar elevernas inlärning och att det är viktigt att lärare tänker igenom utformningen av sitt klassrum.

  Stina Marklund
  2018 nr 2, s. 19-25

  Referenser

  Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: MSU.
  Gudmundsson, C. (1997). Lärorummet. Jönköping: Brain Books.
  Küller, R. (2005). Icke-visuella effekter på människan av ljus och färg. I M. Johansson & M. Küller
  (red), Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur.
  Wallin, E. (2000). Skola 2000. Nu! En helhetssyn på pedagogik, arbetsorganisation och fysisk miljö.
  Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.
  Ygge, J. (2011). Ögat och synen. Stockholm: Karolinska Institutet University Press.

  Uppsatsen finns i sin helhet på Diva: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1113083/FULLTEXT01.pdf

 6. Vad är egentligen ett matematiskt begrepp?

  Begrepp är matematikens byggstenar. Ordet begrepp är rikt förekommande i kursplaner och ämnesplaner, men det är svårt att säga vad ett begrepp är. Här ger författarna förslag på en i undervisningssammanhang användbar och teoretiskt förankrad tolkning av begreppet begrepp.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  2018 nr 2, s. 27-31

 7. Uppslaget – Analog programmering med en boll

  Jonglörer har uppfunnit ett kodsystem som kallas Siteswap för att skriva ner och dela sina trick, dvs jongleringsmönster. Ett berömt jongleringsmönster heter 531. Alla jonglörer förstår genast hur det tricket ser ut eftersom de kan läsa koden.

  Kerstin Larsson & Sofia Larsson
  2018 nr 2, s. 32-33

 8. Ett värdigt 400-årsjubileum

  Den 8 mars 1618 dyker en idé upp i Johannes Keplers huvud men han förkastar den som falsk. Drygt två månader senare kommer idén oförändrad tillbaka och det visar sig vara en upptäckt – men vilken?

  Bengt Ulin
  2018 nr 2, s. 34-36

  Referenser

  Caspar, M. (1948). Kepler. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
  Hemleben, J. (1971). Kepler. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
  Ulin, B. (2017). Till minne av en krigsfånge. Nämnaren 2017:3.

 9. Begåvade elever i matematikklassrummet

  I den nionde artikeln i Nämnarens serie om elever särbegåvade i matematik får vi ta del av en forskningsöversikt om undervisning av dessa elever och deras sociala situation i matematikklassrummet. I översikten ges flera förslag på åtgärder på olika nivåer som kan ha goda effekter på begåvade elevers kunskapsutveckling och hur de vill bli bemötta.

  Attila Szabo
  2018 nr 2, s. 37-42

  Referenser

  Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in school- children. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
  Mattsson, L. (2013). Tracking mathematical giftedness in an egalitarian con- text. Gothenburg: University of Gothenburg.
  Persson, R. S. (2010). Experiences of intellectually gifted students in an ega- litarian and inclusive educational system: A survey study. Journal for the Education of the Gifted, 33(4), 536–569.
  Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Växjö: Linnaeus University Press.
  Szabo, A. (2017). Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt. Nordic Studies in Mathematics Education, 22 (1), 21–44.

 10. Linjär optimering – Exempel på användning av analoga och digitala verktyg i undervisningen

  Kursavsnittet linjär optimering i Matematik 3b kan introduceras med såväl analoga som digitala verktyg. I artikeln beskriver artikelförfattaren utöver en traditionell presentation på tavlan även en fysisk trämodell samt datorbaserad visualisering och programmering.

  Anders Johansson
  2018 nr 2, s. 43-47

  Referenser

  Lundgren, J., Rönnqvist, M. & Värbrand, P. (2001). Linjär och ickelinjär optimering. Lund: Studentlitteratur.

 11. Symbolen π och tredimensionellt arbete med Geogebra

  I grundskolans geometriundervisning möter elever oftast tvådimensionella former trots att de har störst vardagserfarenhet av tredimensionella föremål. När eleverna ska börja bestämma area och volym av kroppar är Geogebra ett användbart digitalt verktyg för att åskådliggöra beräkningarna.

  Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
  2018 nr 2, s. 48-52

  Referenser

  Du hittar Geogebrafiler till samtliga figurer på följande länkar:
  https://www.geogebra.org/m/JrxaHY7M
  https://www.geogebra.org/m/rbZd9kfN
  https://www.geogebra.org/m/jjDnvneY
  https://www.geogebra.org/m/avTh7hAZ

  På Nämnaren på nätet finns länkarna klickbara.

 12. Algoritmer + datastrukturer = program

  Gymnasieelevers fråga om hur miniräknaren beräknar ”roten ur” kan fördjupa deras matematikkunskaper om exempelvis iterationsformler, stoppvärden och intervallhalvering. Författaren visar hur programmering kan användas som ett medel för att ge eleverna svar på frågan och hur svaret både kan förfinas och leda till generaliseringar.

  Jöran Petersson
  2018 nr 2, s. 53-59

  Referenser

  Wirth, N. (1976). Algorithms + data structures = programs. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

 13. Kängurusidan

  Nu är 2018 års tävling avklarad. Vi har i år fortsatt vårt samarbete med Norge så att Ecolier, Benjamin och Cadet innehåller samma uppgifter här som där. Vi hoppas att ni har uppskattat problemen och att ni kan arbeta med dem i den fortsatta undervisningen.

  Susanne Gennow & Karin Wallby
  2018 nr 2, s. 60-62

 14. Problemavdelningen – Problem i sommartid

  Nu när läsåret börjar lida mot sitt slut har problemen tydlig koppling till sommar, bad och natur.

  Redaktionen
  2018 nr 2, s. 63-64

 15. Superhjältar och vänskap

  Genom temaarbeten går det att skapa gott arbetsklimat och samtidigt arbeta ämnesintegrerat. Här beskriver en lärare dels ett tema om superhjältar och dels hur en planerad lektion om matematikaktiviteten förklara genomfördes under en inspelning till Matematiklyftets modul för förskoleklassen.

  Åsa Boman
  2018 nr 1, s. 03-08

  Referenser

  Boman, Å. & Ruthström, E. (2017). Matematik i förskoleklass. Nämnaren 2017:4.
  Kagan, S. & Stenlev, J. (2017). Kooperativt lärande. Studentlitteratur.

 16. Rika lösningar på rika problem – att välja glasskulor

  I en serie av tre artiklar tar vi upp erfarenheter från arbete med rika matematiska problem. I den förra artikeln presenterade vi problemet. Att dela smörgåsar. I denna andra del har vi valt en enkel variant av ett klassiskt kombinatorikproblem i en elevnära kontext. Vi har samlat in lösningar från elever i årskurs 2–3 och synliggör olika uttrycksformer.

  Rimma Nyman, Anna Ida Säfström & Eva Taflin
  2018 nr 1, s. 09-12

  Referenser

  Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem, inspiration till variation. Malmö: Elanders Berglings förlag AB.
  Hedrén, R., Taflin, E., & Hagland, K. (2005). Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Nämnaren 2005:1.
  Nyman, R. (2017). Interest and engagement: Perspectives on mathematics in the classroom. Dokotrsavhandling, Göteborgs universitet.
  Nyman, R., Säfström, A. I. & Taflin, E. (2016). Rika lösningar på rika problem – att dela smörgåsar. Nämnaren 2016:3.

 17. Varför modeller spelar roll

  I samband med inbjudan till Matematikbiennalen 2018 bad vi Kara Louise Imm om en artikel till Nämnaren. Tidigare har flera av lärarutbildarna på Pedagogen i Göteborg varit i New York, blivit inspirerade av Mathematics in the City och berättat om det i några artiklar. Benämningar på modeller och material är inte ordagrant översatta utan snarlika benämningar som känns mer relevanta i en svensk kontext används.

  Kara Louise Imm
  2018 nr 1, s. 13-17

  Referenser

  Fosnot, C. T. & Dolk, M. (2002). Young mathematicians at work: constructing fractions, decimals and percents. Portsmouth: Heinemann.

  Det finns ett flertal artiklar som har nära anknytning till denna, se Nämnaren på nätet.

 18. Förhållanden, sammansatta enheter och proportionella resonemang

  Denna artikel sammanfattar trösklar i elevers utveckling av proportionella resonemang. Tre tidigare artiklar finns i Nämnaren 2017, nummer 2–4. I denna fjärde artikel ges några definitioner och bland annat besvaras frågan varför det är viktigt att undervisa om proportionella samband.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  2018 nr 1, s. 18-22

  Referenser

  Ahl, L. M. & Helenius, O. (2017). Varför är det så svårt att räkna ut hur lång tid det tar om vi hjälps åt? Nämnaren 2017:2.
  Ahl, L. M. & Helenius, O. (2017). Varför är det så svårt att räkna ut hur mycket Börje har bantat? Nämnaren 2017:3.
  Ahl, L. M. & Helenius, O. (2017). Varför är det så svårt att räkna ut den genomsnittliga hastigheten? Nämnaren 2017:4.

 19. Bedömningsarbete på Nydalaskolan

  Genom ett strukturerat arbete med Bedömningsstöd i taluppfattning görs eleverna i hög grad delaktiga i sitt matematiklärande. Författaren beskriver också ett nära samarbete mellan matematikläraren och specialläraren vilket ger tydliga fördelar i strävan att göra matematiken tillgänglig för alla elever.

  Jessica Håkansson
  2018 nr 1, s. 23-27

 20. Finns det donkar i Karlstad?

  I Nämnarens artikelserie om elever särbegåvade i matematik skrev en av författarna för precis ett år sedan om ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad.
  I följande text och på Uppslaget får vi ta del av en av de kreativa och utmanande uppgifter som utvecklades i projektet. Här som något omskrivna utdrag från den projektrapport som beräknas vara klar under våren 2018.

  Elisabet Mellroth & David Sjöö
  2018 nr 1, s. 28-31

  Referenser

  Airasian, P.W. m fl. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
  Mellroth, E. (2017). Med rätt att utmanas i en skola för alla. Nämnaren 2017:1. Olsson, I., Forsbäck, M. & Mårtensson, A. (1999). Multimatte: Problemlösning B. Natur & Kultur Läromedel.
  Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382–396.

 21. Uppslaget – Donkarna

  Donkarna är en av de friare uppgifterna som vi har använt i vårt skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Genom uppgiften utmanas elever i årskurs 1–6 att formulera och förstå samband.

  Elisabet Mellroth & David Sjöö
  2018 nr 1, s. 32-33

 22. Elevers skrivande i matematik

  Papper och penna används ofta på matematiklektioner. Författaren diskuterar hur elevers matematiktexter kan och bör bli en egen väl definierad textgenre, vilket kan bidra till att förbättra elevers förmåga att uttrycka sig i skrift både för sitt eget lärandes skull och för att andra ska förstå dem bättre.

  Anna Teledahl
  2018 nr 1, s. 34-36

 23. EPA blir STAR – Problemlösning i matematik

  I en av matematikkurserna på lärarutbildningen vid Örebro universitet har två lärarutbildare utvecklat den numera välkända EPA-modellen till något de kallar STAR-modellen. Syftet är att på ett tydligare sätt involvera studenterna i metakognitiva reflektioner. Positiv respons från lärare i grund- och gymnasieskolan visar att modellen även kan fungera där.

  Malin Hagström & Frida Wetterstrand
  2018 nr 1, s. 37-40

  Referenser

  Azlina, N. (2010). CETLs: Supporting collaborative activities among students and teachers through the use of think-pair-share techniques. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 7(5).
  Holmgaard, M. & Wikström, I. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
  Shih, Y-C., & Reynolds, B. L. (2015). Teaching adulescents EFL by integrating think-pair-share and reading strategy instruction: A quasi-experimental study. RELC Journal, 46(3).

 24. Viktigt på riktigt med Sigma 8

  Matematiktävlingen Sigma 8 har tidigare beskrivits i ett par Nämnarenartiklar. Här är det lärare på en vinnande skola som berättar om det förberedande arbetet, nervpirret på tävlingsdagen och hur skolans deltagande också motiverar de yngre eleverna.

  Anna Efremova & Stina Hallén
  2018 nr 1, s. 41-44

  Referenser

  Åhlander, B. (2012). SigmaÅtta – en nationell problemlösningstävling. Nämnaren 2016:3.
  Åhlander, B. (2014). Sigma 8 – en matematiktävling för hela klassen. Nämnaren 2014:3.
  Åhlander, B. (2016). Sigma8 – matematiktävling för hela klassen. Nämnaren 2016:3.

  www.sigma8.se/ och www.sigma8.se/?page_id=386

 25. Kan gymnasieelever bedriva forskning?

  I Nämnarens artikelserie om elever särbegåvade i matematik tas här ett steg in i fysikens värld. Gymnasieelever som genom tävlingen International Young Physicists Tournament får möjlighet att arbeta med problemlösning i fysikforskningens framkant ser hur teoribildningen vilar på matematisk grund.

  Jakob Lavröd
  2018 nr 1, s. 45-48

  Referenser

  Intresserad?
  Om du vill veta mer om tävlingen, problemen, fysiken eller hur vi arbetar, finns information om svenska IYPT på www.iypt.se. Där finns även kontaktuppgifter till oss som arbetar med tävlingen. Vi jobbar aktivt för att engagera nya skolor och kan bidra med hjälp och stöd för att få med elever. Ofta behövs det inte någon form av extra arrangemang för skolan eftersom arbetet kan göras inom den befintliga gymnasiearbetsstrukturen. Nu pågår förberedelsearbete inför IYPT 2019, så ju snabbare en skola hör av sig, desto större möjlighet har vi att hitta bra samarbetsformer.

 26. Sagt & gjort – Baskunskaper i dubbel bemärkelse

  Multiplikation med knutna nävar
  Ett sätt att använda händerna för att utföra multiplikationerna för sexans till tians tabell fungerar så här: Håll dina två knutna nävar framför dig. En knuten näve representerar talet fem. Om du låter ett finger peka ut betyder det 6, två fingrar betyder 7 och så vidare.

  Tobias Möllerström
  2018 nr 1, s. 49-51

 27. Gymnasieelever är positiva till digitala responssystem

  Fem gymnasielärare undersökte om användning av digitala responssystem kunde öka elevernas motivation och stärka deras kunskapsinhämtning i matematik. Resultatet var till övervägande del positivt.

  P. Disbo, U. Edoff, O. Hellblom, J. Setoodeh & T. Tordai
  2018 nr 1, s. 52-54

  Referenser

  Arnefuhr, S., Borg, A., Boström, M. & Ågren, J. (2016). Flipped classroom – exempel från Älvkullegymnasiet. Nämnaren 2016:2.
  Taub, D. & Raaijmakers, H. (2014). Socrative för matematiklärare. Nämnaren 2014:2.

 28. Svansklippning och andra förtjusande matematiska aktiviteter

  Det är inte bara det nyttiga som är attraktivt i matematiken, det är också – och ibland framförallt – det estetiska som ger oss glädjen av och lust att lära matematik. Författaren berättar om sina glädjeögonblick i möten med matematik under uppväxten i åttiotalets Polen.

  Hania Uscka-Wehlou
  2018 nr 1, s. 55-61

  Referenser

  Berglund, D. (2005). Problemlösning är # 1. Stockholm: Liber AB.
  Bobiński, Z., Nodzyński, P. &Uscki, M. 2004. Liga zadaniowa (tävlingsuppgifter i matematik). Aksjomat Förlag, Toruń.
  Khinchin, A. Ya. (1997). Continued fractions. Dover Publications, third edition. Uscka­Wehlou, H. (2009). Digital lines, sturmian words, and continued fractions. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_snittet

 29. Kängurusidan

  Vi har nu tagit fram ett rättningsstöd i MS Excel att använda när ni rättar Kängurutävlingen. Det ska under­ lätta resultatsammanställningen och ge en enkel och överskådlig information om hur klas­ sen har presterat.

  Günther Dippe
  2018 nr 1, s. 62-62

 30. Problemavdelningen 205 – Blockmetoden

  På Carlssons skola har vi länge arbetat med att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Vi strä- var efter att eleverna ska tillägna sig redskap som gör att förmågan utvecklas och självförtroendet stärks. Till och från har vi sett att eleverna saknat verktyg för att lösa vissa typer av textuppgifter. I Singaporemetoden har vi funnit det redskapet.

  Cecilia Christiansen & Doris Lindberg
  2018 nr 1, s. 63-64

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!