OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Ny skriftserie om matematikutbildning

NCM lanserar en ny skriftserie om matematikutbildning. På vår webbplats kommer texter som behandlar olika aspekter av matematikutbildning att läggas ut. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Tanken är att erbjuda ett forum för texter som författare vill göra tillgängliga för alla. NCM avgör om texten ska publiceras. Om du har en text som du vill få publicerad här kan du kontakta NCMs föreståndare Peter Nyström.

De första två bidragen i den nya skriftserien kan nås via länkarna nedan.

Anders Tengstrand har skrivit en intressant och innehållsrik text om matematiska resonemang. Han riktar sig främst till blivande och aktiva lärare i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Texten tar bland annat sin utgångspunkt i matematikens historia.

Författarens förhoppning är att den ska väcka angelägna frågor och locka till diskussion. Texten ger ett värdefullt bidrag och bör läsas av alla som intresserar sig för matematiska resonemang.

Ladda ned Resonemang om matematiska resonemang (pdf).

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn har bidragit med ett genomtänkt och utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnandet, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år. Materialet innehåller fyra diagnoser inom olika matematikområden, och rikligt med kommentarer och möjligheter att öva på det som visade sig svårt i diagnosen.

Diagnoserna är tänkta att användas av den som ska påbörja en lärarutbildning eller påbörja en matematikdidaktisk kurs inom lärarutbildningen, men de har också ett värde för den verksamma läraren som vill repetera grundläggande matematik.

Ladda ned Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter (pdf).

Besök NCM

På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg.

Bibliotek

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Donatorer

 • Peder Claesson
 • Göte Dahland
 • Yngve Domar
 • Göran Emanuelsson
 • Bengt Johansson
 • Jeremy Kilpatrick
 • Lisbeth Lindberg
 • Olof Magne (se här nedanför)
 • Karl Petter Nordlund
 • Ulla Runesson
 • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet. Om donatorn Olof Magne Förre föreståndaren Bengt Johansson t.v. och Olof Magne t.h.Olof Magne (t.h. i bilden. NCM:s förre föreståndare Bengt Johansson t.v.) utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen var inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet.

Besök biblioteket

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.
För att besöka NCM:s bibliotek kontakta Rose-Marie Wikström, tel 031 786 2206.

Läroboksutställning

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Senaste uppdatering: Sanoma: 2019-11-15, Gleerups: 2020-01-24, Natur och Kultur: 2020-05-07, Liber: 2019-04-10, Studentlitteratur: 2019-09-25, Skolcopy: 2019-11-08, Majema: 2016, Bokförlaget Kreativa: 2015

Mer om läroboksutställningen

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att samtliga matematikläroböcker finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Flertalet av de förlag som ställer ut sina matematikläroböcker är medlemmar i Svenska Läromedel. Ytterligare ett par förlag finns representerade i utställningen.

Besök läroboksutställningen

Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Anette Fröberg innan besöket.
Tel. 031 786 2203/mejl: anette.froberg@ncm.gu.se

NCM:s matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen är lärare och inte elever. De idéer som presenteras om inredning, organisation, planering, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men kan till viss del behöva anpassas.

Besök matematikverkstaden

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Kontakta Anette Fröberg för att diskutera datum. Tel. 031 786 2203.
Avgift 400 kr per person (exkl moms). Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev. referens- eller skanningskod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket.

Återbesök i matematikverkstaden

Ibland vill grupper som varit på ett informationsbesök återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i matematikverkstaden.
För bokning, ta kontakt med Anette Fröberg. Tel. 031 786 2203.

Informationsbesök NCM/Nämnaren

Informationsbesök, ca 1 timme och kostnadsfritt, är avsett för de grupper som önskar information, diskussion och en orientering om NCM:s och Nämnarens verksamheter. Kontakta Anette Fröberg.
Tel. 031 786 2203.

Övriga besök

För övriga önskemål om besök kontaktar du Anette Fröberg. Tel. 031 786 2203

Hitta hit

Reser du med tåg eller buss till Göteborgs central tar du förslagsvis spårvagnslinje 7 (märkt Tynnered) eller 10 (märkt Guldheden) från Drottningtorget och stiger av vid Kapellplatsen. Resan tar ca 10 minuter. Karta.

Tidskriftsnytt, juni, 2014

Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 2014:2 – Jämförelse mellan fysiska och virtuella laborativa material vid bråkräkning visade att båda var effektiva men att de virtuella var tidsmässigt mer effektiva.
Recherches en didactique des mathématiques 2014:1 – Studie av lektioner för elever med inlärningssvårigheter där man delar upp tal för att göra dem mer begripliga.
Teaching Mathematics and its Applications 2014:2 – Grekiska gymnasieelever fick den historiska uppgiften att argumentera för ett enhetligt längdmåttsystem och fick uppleva både vad matematik är bra för och matematikens multidisciplinära natur. Studier i hur studenter tänker vid problemlösning visade att de är mer påverkade av hur de blivit undervisade än egna sätt att tänka.
Skolvärlden 2014:5 – Om appar i matematikundervisningen. Skolvärlden listar de 25 mäktigaste inom skolan.
Matematik, Danmark 2014:4 – Årsplaner och målstyrd undervisning i dansk skola. Kreativ digital matematik – då lärarna utvecklar egna undervisningsmaterial med IT.
Educational Studies in Mathematics Vol. 86(2014): 2 Special issue: Characterising and developing vocational mathematical knowledge – Vuxenstuderande fick i matematikstudierna uppgiften att identifiera specifika matematiska problem inom sitt yrkesområde på ett företag som tillverkade ledningsrör. Om sjuksköterskors arbete med att räkna ut dosering av mediciner. Vad man kan lära sig av forskning om verksamheten ute på arbetsplatser och om yrkesutbildning som kan vara till nytta för hur matematikundervisningen i skolorna utformas.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2014:2 – Kommentarer till Misfeldts artikel i förra numret om teknologins inflytande på kursplanerna i matematik – dels med utgångspunkt om att matematikinnehållet och teknologin eventuellt hänger samman dels det klassiska hantverket ställt mot applets som tillåter beräkningar av okända sidor och vinklar i en triangel, vilket om det användes okritiskt anses trivialisera matematikundervisningen.

Nyförvärv april – maj, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Koestler, C., M. D. Felton, et al. Connecting the NCTM process standards and the CCSSM practices.

Smith, M. S., M. K. Stein, et al. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner. Stockholm, Natur & Kultur.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.

Yang Hansen, K. (2014). Northern lights on TIMSS and PIRLS 2011 : differences and similarities in the Nordic countries. Köpenhamn, Nordic Council of Ministers.

Tidskriftsnytt, maj, 2014

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2014:4 – Hur vikningen av en enkel låda kan ge upphov till viktiga undersökningar av geometriska begrepp. Att som matematikstudent delta i ett program med peer assisted learning ger ökat intresse och även goda studieresultat.
Educational Studies in Mathematics Vol. 86(2014): 1 – En andraklassares sätt att tänka på och behandla negativa tal vid uträkningar. Utformning av en plan för att lösa fermiproblem med stora tal. Tidig introduktion av medeltal handlar om uttryck som vanligtvis och typiskt.
Förskoletidningen 2014:3 Tema: Inkludering – Satsningar på mer specialpedagogiska insatser skulle ge stora vinster menar Kristian Lutz.
Forskning och framsteg 2014:5 – Polymath – Timothy Gowers benämning på matematiska problem som löses i grupp, vilket är väldigt effektivt via nätet. Max Tegmark anser att allt som finns är matematik.
Mathematical Spectrum 2013/2014: 3 – Geometriska egenskaper vid polyedriska strukturer. En gammal egyptisk formel för att räkna ut arean på inte helt rektangulära marker. Angående några talsekvenser.
Mathematics Teaching 240, 2014: May – Kan man med övning befästa matematikkunskaper och samtidigt bli inspirerad istället för utless. Ett projekt där man undersökte vilken matematik som faktiskt fanns i barns liv utanför skolan, något barnen själva hade svårt att identifiera.
Nämnaren 2014:2 – Om huvudräkningsstrategier – bland annat med hjälp av tallinjen. Tallinjens ursprung och användning i klassrummet. Socrative – ett elevresponsprogram för mobiltelefoner och surfplattor – som gör eleverna mer delaktiga på lektionerna. GeoGebra för att jobba med komplexa tal och differentialekvationer. Två artiklar om musik och matematik.
Primary Mathematics 2014:2 – introduktion till bråk och dokumenterad progression. Fjärdeklassare planerade, designade och satte upp ett eget bråkmuseum. Ännu en artikel om att förstå bråk. Ian Thompsons tredje artikel om addition och subtraktion i unga år.
Mathematics in School 2014: 3 – Att undervisa omotiverade och/eller lågpresterande elever i matematik. Geometriska former sedda från sidan och uppifrån. Ellipser som rullar på varandras yta och deras symmetrier.
Symmetry plus 2014: summer – Om Charles Hutton, en så gott som självlärd engelsk sjuttonhundratals matematiker, matematiklärare och lärarutbildare och dessutom läroboksförfattare. Vad gör ett perfekt tal perfekt? Kurvor och deras mittpunkt.

Nyförvärv april, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.

Tidskriftsnytt, april, 2014

LMFK-bladet 2014:2 – Bakomliggande matematiska mönster och egendomligheter i ett par böcker – dels nutida litteratur, dels äldre. Angående problemet med matematikläroböcker när man nu i Danmark har skiftat från så kallad bevis-matematik till kompetensmatematik samt muntlig examen.
For the Learning of Mathematics 2014:1 – Det hundrade numret av tidskriften uppmärksammas med att medlemmar ut redaktionskommittén – däribland Ubiratan D’Ambrosi och David Pimm – skriver om matematiklärandets framtid. Att använda persiska mosaikmönster i geometriundervisningen binder samman matematik, konst, historia och ger interkulturell medvetenhet. Vad för slags kompetens behöver elever i grundskolans första klasser för att klara av problem som kräver mer än bara att räkna?
Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia 2013:2 – Frågan om en matematiklärares kompetens måste ses i ljuset av den yrkesmässiga omgivning läraren verkar i och genom socialisation är en del av. En undersökning i Saudiarabien visade att de elever som i matematikundervisningen hade fått spela digitala pedagogiska spel utvecklades snabbare i sitt matematiklärande än de som enbart fått traditionell matematikundervisning.
Investigations in mathematics learning Vol. 6(2014):3 – En studie över en lärares pedagogiska avgöranden och metoder att undervisa om taluppfattning i årskurs två och vad som har format hennes praktik. En tredjedel av de som doktorerar i matematik är kvinnor jämfört med två tredjedelar av de som doktorerar i matematikdidaktik.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2014:1 – Bidrag från en konferens (CADGME-2012) om CAD i Geometry systems in mathematics education. Fördelarna med denna mjukvara vid undervisning och lärande om funktioner. Använda fotografier och funktioner och programmet GeoGebra.
MatematikMagasinet 75, 2014:april – Reciproka kubiktal (låter kul!). Dörries sats. Massor av trianglar och geometriuppgifter. Om cirkelns kvadratur.
L’Enseignement Mathématique 2013: 3/4 – ICMI har delat ut Felix Klein-medaljen för 2013 till Michèle Artigue och Hans Freudenthal-medaljen för 2013 till Frederick Koon Shing Leung.
Australian Primary Mathematics Classroom 2014:1 – En studie där eleverna själva är upphov till matematiklektionernas problemlösning. Ett spel där man använder sig av av olika räknesätt med bråk och där många begrepp inom bråkräkningen förekommer.
Australian Mathematics Teacher 2014:1 – Rapport från ett projekt där gymnasielärare fick lära sig olika sätt att uppmuntra sina elever till uthållighet och tilltro till sin egen förmåga vid lösning av lite svårare matematikuppgifter. Att ta tillvara och göra det mesta möjliga av oväntade och ibland till synes irrelevanta frågor som dyker upp under en matematiklektion – här vid en algebralektion i årskurs 9.

Nyförvärv mars, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Delacour, L. and Malmö högskola. Fakulteten för lärande och samhälle (2013). Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Malmö, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Liljekvist, Y. and Karlstads universitet. Institutionen för pedagogiska studier (2014). Lärande i matematik : om resonemang och matematikuppgifters egenskaper. Karlstad, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Mattsson, L. (2013). Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context. Gothenburg, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburg.

Viirman, O. and Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap (2014). The function concept and university mathematics teaching. Karlstad, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Matematik, Karlstads universitet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!