Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig vetenskapligt innehåll

I förskolan behandlas ofta vetenskapligt innehåll med hjälp av bilder, modeller eller lek vilket ger barnen möjligheter att uppleva, upptäcka, uttrycka och lära med hela kroppen och alla sinnen. Men ofta görs detta utan att barnen får någon förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus. Det visar forskning från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Läs vidare [Göteborgs universitet]

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

Årets första nummer innehåller fyra artiklar.

– Studying concept elements as a way to trace students’ conceptual understanding

– Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

– Literature review of mathematics teaching design for problem solving and reasoning

– Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher time out

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer

Forskning för framtiden

Skolforskningsinstitutet är inne på sitt fjärde år, men ännu är den minsta av de statliga skolmyndigheterna inte allmänt känd bland lärare och skolledare. Sedan mitten av augusti 2018 heter högste chefen Camilo von Greiff.

– En av mina viktigaste uppgifter är att göra oss mer synliga och visa vad vi kan bidra med, i första hand gentemot lärare och förskollärare, säger han.

Läs vidare [Skolporten]

Forskare positiv till utomhuslektioner – men varnar för att romantisera

Att utomhuspedagogik kan vara bra för både inlärningen och motion ifrågasätter inte en forskare i utomhuspedagogik vid högskolan i Jönköping. Men hon varnar också:

– Vi har en tradition av Bullerbyn och Astrid Lindgren-värld. Vi romantiserar allt som är utomhus, ibland kan det vara dumt att gå ut, säger doktorand Maria Hammarsten.

Läs vidare [Södermanlands Nyheter]

Utvärdering av examination med fri tillgång till internet

Ett försök att tillåta fri tillgång till internet under examination i ett flertal norska gymnasieskolor har nu utvärderats i en rapport från norska Utdanningsdirektoratet, Evaluering av åpent internett til eksamen. Sedan 2012 har flera gymnasieskolor infört examinationer i ett flertal ämnen då eleverna har haft fri tillgång till internet. Anledningen är att de ska få uppgifter som kräver tillgång till information precis som de gör i klassrummet och alla andra situationer i skolan.

Läs vidare [Flexspan]

Utvecklingsarbete på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever

Mattetalanger NCM kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill
medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten
senast söndag 24 februari 2019. Enkäten besvaras anonymt.

Vänliga hälsningar!
Peter Nyström, NCM     Ingrid Olsson     Bodil Lövgren, SMaL

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!