Avhandlingar

Här finns möjlighet att ta del av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. En del finns tillgängliga i NCM:s bibliotek. Ett antal är försedda med länkar till abstracts eller i några fall till avhandlingen i sin helhet. Om inte annat anges så är det en doktorsavhandling.
Alla kolumner är sorterbara.

Author Year Title Attachment Thesis
Maunula, Tuula 2018 Students' and teachers' jointly constituted learning opportunities – the case of linear equations
Göteborgs universitet
Fulltext
Nagy, Caroline 2017 Fler bråk i
matematikundervisningen – en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression
Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Szabo, Attila 2017 Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils
Stockholm University
Fulltext
Olteanu, Lucian 2016 Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet
Linnaeus University
Fulltext
Segerby, Cecilia 2017 Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics – making the implicit explicit
Malmö högskola
Fulltext
Vingsle,
Charlotta
2017 Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det att hända?
Umeå universitet
Fulltext
Nyman,
Rimma
2017 Interest and engagement: perspecitves on mathematics in the classroom
Göteborgs universitet
Fulltext
Petersson,
Jöran
2017 Mathematics achievement of early and newly immigrated students in different topics of mathematics
Stockholms universitet
Fulltext
Olteanu, Lucian 2016 Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet
Linnaeus University
Fulltext
Norqvist,
Mathias
2016 On mathematical reasoning - being told or finding out
Umeå universitet
Fulltext
Teledahl,
Anna
2016 Knowledge and writing in school mathematics - a communicational approach
Örebro universitet
Fulltext
Larsson,
Kerstin
2016 Students' understandings of multiplication
Stockholms universitet
Fulltext
Bergvall,
Ida
2016 Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS
Uppsala universitet
Fulltext
Bagger,
Anette
2015 Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Umeå universitet
Fulltext
Sidenvall,
Johan
2015 Att lära sig resonera: Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang
Linköpings universitet (Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Larsson,
Maria
2015 Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing challenges and support for teachers
Mälardalens högskola
Fulltext
Sterner,
Görel
2015 Tal, resonemang och
representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass
Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Harvard Maare,
Åsa
2015 Designing for peer learning: mathematics, games and peer groups in leisure-time centers
Lunds universitet
Fulltext
Fahlgren,
Maria
2015 Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics
Karlstads universitet
Fulltext
Magnusson,
Joakim
2014 Proportionella samband – innehållets behandling och elevernas lärande
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Lundström,
Marita
2015 Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik
Göteborgs universitet
Fulltext
Andersson,
Catarina
2015 Professional development in formative assessment: effects on teacher classroom practice and student achievement
Umeå universitet
Fulltext
Brunström,
Mats
2015 Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram
Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet
Fulltext
Johansson,
Helena
2015 Mathematical Reasoning – in pysics and real-life context
Department of Mathematical Sciences Chalmers University of Technology and University of Gothenburg
Fulltext
Mårtensson,
Pernilla
2015 Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet
Högskolan i Jönköping
Fulltext
Serder,
Margareta
2015 Möten med Pisa, Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap
Malmö studies in educational sciences No. 75, Doctoral dissertation in education.
Abstract
Wester,
Richard
2015 Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv
Malmö studies in educational sciences: Licentiate dissertation series 2015:36. Malmö högskola
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Frejd,
Peter
2014 Modes of mathematical modelling – an analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings
(Linköping Studies in Behavioural Science, 181). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Jahnke,
Anette
2014 Insegel till dialog, Skolans matematikutbildning - en studie i fyra praktiker
Ph.d. i studier av profesjonspraksis, Profesjonshögskolen Nr. 11. Bodø
Fulltext
Larson,
Niclas
2014 Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan. En enkät- och klassrumsstudie
(Linköping studies in behavioural science, No. 187).
Abstract
Liljekvist,
Yvonne
2014 Lärande i matematik - om resonemang och matematikuppgifters egenskaper
(Karlstad University studies, 2014:16). Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Mellroth,
Elisabet
2014 High achiever! Always a high achiever?
A comparison of student achievements on mathematical tests with different aims and goals. Faculty of Health, Science and Technology. Karlstad University Studies | 2014:67.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Palmberg,
Björn
2014 The influence of national curricula and national assessments on teachers’ beliefs about the goals of school mathematics
Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Ryberg,
Ulf
2014 Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Skog,
Kicki
2014 Power, positionings and mathematics - discursive practices in mathematics teacher education
Doctoral Thesis from the Department of Mathematics and Science Education 8, Stockholms universitet.
Abstract
Svanteson Wester,
Jenny
2014 Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
Göteborgs universitet
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Svensson,
Petra
2014 Elever med utländsk bakgrund berättar: möjligheter att lära matematik
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:31) Malmö: Malmö högskola.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Viirman,
Olov
2014 The function concept and university mathematics teaching
Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Carstensen,
Anna-Karin
2013 Connect – modeling learning to facilitate linking models and the real world trough lab-work in electric circuit courses for engineering students
(Studies in Science and Technology Education, 67). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Dahlin,
Karin I. E.
2013 Does it pay to practice? - a quasi-experimental study on working memory training and its effects on reading and basic number skills
Stockholm. Stockholm University.
Fulltext. Skolportens intervju
Delacour,
Laurence
2013 Didaktiska kontrakt i förskolepraktik: förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:29). Malmö: Malmö högskola
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Engvall,
Margareta
2013 Handlingar i matematikklassrummet - en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus
(Linköping Studies in Behavioural Science, 178). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Liu,
Yang
2013 Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education
Karlstad University Studies, 2013:28. Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Olande,
Oduor
2013 Students' narratives from graphical artefacts - exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students' graphicacy
(Mid Sweden University doctoral thesis, 162). Sundsvall. Mid Sweden University.
Fulltext
Palmér,
Hanna
2013 To become, or not to become, a primary school mathematics teacher - a study of novice teachers' professional identity development
(Linnaeus University Dissertations, 2013:130). Växjö. Växjö universitet.
Fulltext
Szabo,
Attila
2013 Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem
(Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 2013:4) Stockholm: Stockholms universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Säfström,
Anna Ida
2013 Exercising mathematical competence - practising representation theory and representing mathematical practice
Göteborg. Chalmers.
Fulltext
Unga,
Johanna
2013 Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
Stockholm: Stockholms universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Östergren,
Rickard
2013 Mathematical learning disability – cognitive conditions, development and predictions
Linköping. Linköping Studies in Arts and Science, 584.
Fulltext
Aretorn,
Lena
2012 Mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program: a study of teacher knowledge
(Studies in science and technology education). Umeå: Umeå universitet
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Balan,
Andreia
2012 Assessment for learning - a case study in mathematics education
(Malmö studies in educational sciences, 68). Malmö. Malmö universitet.
Fulltext
Fägerstam,
Emilia
2012 Space and place - perspectives on outdoor teaching and learning
(Linköping studies in behavioral sceince, 167). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Guambe,
Ribas Salatiel Madaucaneo
2012 Decontextualized language, logic, and algebra - the relationship between Mozambican students' achievement in school mathematics and their language and social background
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Mutemba,
Balbina Jael Da Conceição
2012 Pedagogic practice between tradition and renewal - a study of the new mathematics curriculum in Mozambique
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Player-Koro,
Catarina
2012 Reproducing traditional discourses of teaching and learning mathematics - studies of mathematics and ICT in teaching and teacher education
(Studies in applied information technology. Centre of educational science and teacher research, CUL. Graduate school in educational science. Doctoral thesis, 17). Göteborg.
Abstract
van Bommel,
Jorryt
2012 Improving teaching, improving learning, improving as a teacher - mathematical knowledge for teaching as an object of learning
(Karlstad University Studies, 2012:31). Karlstad. Karlstads universitet.
Fulltext
Andersson,
Annica
2011 Engagement in education - identity narratives and agency in the contexts of mathematics education
Aalborg. Aalborg university.
Fulltext
Becevic,
Semir
2011 Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå
(Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Dahl,
Thomas
2011 Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet
Växjö: Linnéuniversitetet
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Frejd,
Peter
2011 Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden: an exploratory study
(Linköping Studies in Science and Technology, 1471). Linköping: Linköpings universitet
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Hansson,
Åse
2011 Ansvar för matematiklärande - effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet
(Göteborg studies in educational sciences, 313). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Kilhamn,
Cecilia
2011 Making sense of negative numbers
(Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lindström,
Paulina
2011 Understanding as experiencing a pattern
(Lund University cognitive studies, 150). Lund. Lund University.
Abstract
Lundberg,
Anna L.V.
2011 Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken: en studie om läromedel och nationella prov
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1498) (Studies in science and technology education, 44)
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Mehanovic,
Sanela
2011 The potential and challenges of the use of dynamic software in upper secondary mathematics: students’ and teachers’ work with integrals in GeoGebra based environments
(Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, 1499) Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Pettersson,
Eva
2011 Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor
(Linnaeus University Dissertations, 48). Växjö, Kalmar. Linnaeus University Press.
Fulltext
Reis,
Maria
2011 Att ordna, från ordning till ordning - yngre förskolebarns matematiserande
(Göteborg studies in educational sciences, 314). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Sjögren,
Jörgen
2011 Concept formation in mathematics
(Acta Philosophica Gothoburgensia, 27). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Sönnerhed,
Wang Wei
2011 Mathematics textbooks for teaching: an analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in mathematics textbooks in Swedish upper secondary education
Göteborg: Göteborgs universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Binde,
Andrew
2010 Conceptions of mathematics teacher education thoughts among teacher educators in Tanzania
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Abstract
Björklund Boistrup,
Lisa
2010 Assessment discourses in mathematics classrooms - a multimodal social semiotic study
Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 4). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Gahamanyi,
Marcel
2010 Mathematics at work - a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings
(Linköping studies in behavioural sciences and learning, 150). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Jannok Nutti,
Ylva
2010 Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik - lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Kullberg,
Angelika
2010 What is taught and what is learned - professional insights gained and shared by teachers of mathematics
(Göteborg studies in educational sciences, 293). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lindberg,
Lisbeth
2010 Matematiken i yrkesutbildningen: möjligheter och begränsningar
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology) Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Norén,
Eva
2010 Flerspråkiga matematikklassrum - diskurser i grundskolans matematikundervisning
(Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 5). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Palmer,
Anna
2010 Att bli matematisk - matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna
Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 167). Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Persson,
Per-Eskil
2010 Räkna med bokstäver - en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå
en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå tekniska universitet.
Fulltext
Stenhag,
Staffan
2010 Betyget i matematiken - vad ger grundskolans matematikbetyg för information?
(Studia Didactica Upsaliensis, 3). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Ärlebäck,
Jonas Bergman
2010 Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden - a curricula and design study
(Linköping studies in science and technology. Dissertations, 1289). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Bråting,
Kajsa
2009 Studies in the conceptual development of mathematical analysis
(Uppsala Dissertations in Mathematics, 64). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Dash,
Ingrid
2009 Felxibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class
Lund. Lund University.
Fulltext
Kling Sackerud,
Lili-Ann
2009 Elevers möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik - en skolstudie i postmodern tid
(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 32). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Klisinska,
Anna
2009 The fundamental theorem of calculus - a case study into the didactic transposition of proof
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2009). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Lantz-Andersson,
Annika
2009 Framing in educational practices - learning activity, digital technology and the logic of situated action
(Göteborg studies in educational sciences, 278). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Persson,
Elisabeth
2009 Det kommer med tiden - från lärarstudent till matematiklärare
Stockholm. Stockholms universitet.
Fulltext
Stadler,
Erika
2009 Stadieövergången mellan gymnasiet och universitet - matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv
(Acta Wexionensia, 195/2009). Växjö. Växjö University.
Fulltext
Sumpter,
Lovisa
2009 On aspects of mathematical reasoning - affect and gender
(Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 41). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Wernberg,
Anna
2009 Lärandets objekt - vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt fördem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 32) Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, 2009:2). Umeå & Kristianstad. Umeå univ., Högskolan Kristianstad.
Fulltext
Häggström,
Johan
2008 Teaching systems of linear equations in Sweden and China - what is made possible to learn?
(Göteborg studies in educational sciences, 262). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Lundin,
Sverker
2008 Skolans matematik - en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling
Acta Universitatis Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kultursociologi, 2). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Långström,
Peder
2008 Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning
(Licentiate thesis / Research report in mathematics education, 2008:1). Umeå, Umeå Universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Pejlare,
Johanna
2008 On axioms and images in the history of mathematics
(Uppsala dissertations in mathematics, 53). Uppsala. Uppsala universitet.
Fulltext
Pettersson,
Eva
2008 Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
(Reports from MSI, 08030).Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Pettersson,
Kerstin
2008 Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel - en studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys
Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet
Fulltext Lic.
Riesbeck,
Eva
2008 På tal om matematik matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen
(Linköping Studies in Behavioural Sciences, 129). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Sumpter,
Lovisa
2008 Affect and reasoning
(Research reports in mathematics education, 2008:3) Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Björklund,
Camilla
2007 Hållpunkter för lärande - småbarns möten med matematik
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Fulltext
Hatami,
Reza
2007 Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
(Reports from MSI, 07005). Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Jannok Nutti,
Ylva
2007 Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen: utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2007:03). Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Olteanu,
Constanta
2007 Vad skulle x kunna vara? - andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 19). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Prytz,
Johan
2007 Speaking about geometry - a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates
(Uppsala dissertations in mathematics, 49). Uppsala. Uppsala University.
Fulltext
Taflin,
Eva
2007 Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande
(Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 39). Umeå. Umeå Universitet.
Fulltext
Attorps,
Iiris
2006 Mathematics teachers' conceptions about equations
Helsinki. University of Helsinki.
Abstract
Bergqvist,
Ewa
2006 Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin - some results on positive currents related to polynomial convexity and creative resoning in university exams in mathematics
(Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics and Mathematical Statistics 36). Umeå. Umeå University.
Fulltext
Bjerneby Häll,
Maria
2006 Allt har förändrats och allt är sig likt - en longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning
Linköping studies in Educational Psychology, 110). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Boesen,
Jesper
2006 Assessing mathematical creativity - comparing national and teacher made tests, explaining differences and examining impact
Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 34). Umeå. Umeå University.
Fulltext
Eklöf,
Hanna
2006 Motivational beliefs in the TIMSS 2003 context theory, measurement and relation to test performance
(Academic dissertation at the Department of Educational Measurement, 2). Umeå. Umeå Universitet.
Fulltext
Engström,
Lil
2006 Möjligheter till lärande i matematik - lärares problemformuleringar och dynamisk programvara
(Studies in educational sciences, 81). Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Fransson,
Torbjörn
2006 Artefacts and objectification of mathematical knowledge: a study of students' interaction with concrete material in analytic geometry
(Reports from MSI, 06044). Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Lic.
Hansson,
Örjan
2006 Studying the views of preservice teachers on the concept of function
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:22). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Hemmi,
Kirsti
2006 Approaching proof in a community of mathematical practice
Stockholm. Stockholm University.
Fulltext. Skolportens intervju
Jakobsson-Åhl,
Teresia
2006 Algebra in upper secondary mathematics: a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden
(Licentiat Thesis / Lule University of Technology, 2006:33). Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Johansson,
Monica
2006 Teaching mathematics with textbooks - a classroom and curricular perspective
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:23). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Juter,
Kristina
2006 Limits of functions - university students' concept development
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:08). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext
Mouwitz,
Lars
2006 Matematik och bildning - berättelse, gräns, tystnad
(Trita-IEO, 2006:12). Stockholm. Dialoger.
Abstract
Nilsson,
Per
2006 Exploring probabilistic reasoning - a study of how students contextualise compound chance encounters in explorative settings
(Acta Wexionensia ". 103/2006).",Växjö". Växjö University Press.
Fulltext
Persson,
Elisabeth
2006 Det smyger sig in hela tiden: om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Ryve,
Andreas
2006 Approaching mathematical discourse - two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions
(Mälardalen University press Dissertations, 30). Västerås. Mälardalen University.
Fulltext
Sjöberg,
Gunnar
2006 Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
(Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 7). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Österholm,
Magnus
2006 Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik
(Linköping studies in science and technology. Dissertation, 1057). Linköping. Linköpings universitet.
Fulltext
Brändström,
Anna
2005 Differentiated tasks in mathematics textbooks: an analysis of the levels of difficulty
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2005:18). Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Eriksson,
Göta
2005 Tidig aritmetisk kunskapsbildning - ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Studies in educational sciences, 76). Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Hannula,
Minna
2005 Spontaneous focusing on numerosity in the development of early mathematical skills
(Turun yliopiston julkaisuja Sarja B Humaniora, 282). Turku. Turun yliopisto.
Abstract
Nilsson,
Gunnar
2005 Att äga pi - praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer
(Göteborg studies in educational sciences 228). Göteborgs universitet
Abstract
Persson,
Per-Eskil
2005 Bokstavliga svårigheter: faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
(Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet, 2005:09) Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Bråting,
Kajsa
2004 A study of the development of concepts in mathematics
(U.U.D.M. report, 2004:21). Uppsala: Uppsala universitet
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Hansson,
Örjan
2004 Preservice teachers‚ view on the concept of function : a study including the utilization of concepts maps
(Luleå University of Technology, 2004:49). Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Juter,
Kristina
2004 Learning Limits of Functions, university students' development during a basic course in mathematics
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:70) Luleå: Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Löwing,
Madeleine
2004 Matematikundervisningens konkreta gestaltning - en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar
(Göteborg studies in educational sciences, 208). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Nyström,
Peter
2004 Rätt mätt på prov - om validering av bedömningar i skolan
(Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 71). Umeå. Umeå universitet.
Fulltext
Pejlare,
Johanna
2004 Torsten Brodén and the principles of geometry
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:56). Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Pettersson,
Kerstin
2004 Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis: en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:44) Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Prytz,
Johan
2004 A study of the angle of contact: with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles
(U.U.D.M. report, 2004:30) Uppsala: Uppsala university.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Wolf-Watz,
Margareta
2004 Becoming a teacher in mathematics and science: a study of the transition from initial teacher education to school practice
(Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 19). Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Österholm,
Magnus
2004 Läsa matematiska texter: förståelse och lärande i läsprocessen
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1134). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Bentley,
Per-Olof
2003 Mathematics teachers and their teaching
(Göteborg studies in educational sciences, 191). Göteborg. Göteborgs universitet.
Abstract
Bremler,
Niklas
2003 Matteboken som redskap och aktör - en studie av hur derivata introduceras i svenska läroböcker 1967-2002
Lärarhögskolan, Stockholm
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Foisack,
Elsa
2003 Döva barns begreppsbildning i matematik
(Malmö studies in educational studies, 2003:7). Malmö. Lärarutbildningen.
Fulltext
Johansson,
Monica
2003 Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
(LLuleå University of Technology, 2003:65). Luleå tekniska universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext Lic.
Mattson,
Linda
2013 Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context
Göteborg. Göteborgs universitet.
Fulltext
Nilsson,
Per
2003 Elevers förståelse av en slumpsituation – en fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Ryve,
Andreas
2003 Concept mapping in linear algebra
(Mälardalen University Licentiate Thesis, 21) Västerås: Mälardalens högskola.
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Samuelsson,
Joakim
2003 Nytt, på nytt sätt? En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9
Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen.
Abstract
Taflin,
Eva
2003 Problemlösning och analys av rika matematiska problem
(Research reports in mathematics education, 2003:5) Umeå: Umeå universitet.
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Bjerneby Häll,
Maria
2002 Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
(FiF-avhandling, 60) Linköping: Linköping university.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Linnanmäki,
Karin
2002 Matematikprestationer och självuppfattning - en uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön
Åbo. Åbo Akademis förlag.
Referens
Palm,
Torulf
2002 The realism of mathematical school tasks - features and consequenses
(Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 24). Umeå. Umeå universitet.
Referens
Bergqvist,
Tomas
2001 To explore and verify in mathematics
(Doctoral thesis - University of Umeå, Department of Mathematics, 21). Umeå. Umeå university.
Fulltext
Emanuelsson,
Jonas
2001 En fråga om frågor - hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap
(Göteborg studies in educational sciences, 168). Göteborg. Göteborg Universitatis Gothoburgensis.
Fulltext
Eriksson,
Göta
2001 Talbegreppets utveckling: ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Individ, omvärld och lärande/Forskning, 7). Stockholm: Lärarhögskolan.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Lithner,
Johan
2001 Undergraduate learning difficulties and mathematical reasoning
(Tekster fra IMFUFA, 399). Roskilde. Roskilde university.
Abstract
Möllehed,
Ebbe
2001 Problemlösning i matematik - en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 157). Malmö. Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.
Abstract
Häggblom,
Lisen
2000 Räknespår - barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder
Åbo. Åbo akademis förlag.
Referens
Lingefjärd,
Thomas
2000 Mathematical modeling by prospective teachers using technology
Athens. University of Georgia.
Fulltext
Riesbeck,
Eva
2000 Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med matematik
(FiF-avhandling, 42). Linköping: Linköpings universitet.
(Licentiatavhandling)
Fulltext
Engström,
Lil
1999 Teaching based on a constructive perspective supported by a computer programLondon: South Bank University.
(Licentiatavhandling)
Abstract Lic.
Hedenborg,
Maj-Lene
1999 Cognitive strategies in simple addition and subtraction - process models based on analyses of response latensies and retrospective verbal reports.
Stockholm. Stockholms universitet.
Abstract
Runesson,
Ulla
1999 Variationens pedagogik - skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll
(Göteborg studies in educational sciences, 129). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Dahland,
Göte
1998 Matematikundervisning i 1990-talets gymnasieskola. Ett studium av hur en didaktisk tradition har påverkats av informationsteknologins verktyg
(Rapport 1998:05). Göteborg. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.
Abstract
Åberg-Bengtsson,
Lisbeth
1998 Entering a graphicate society - young children learning graphs and charts
(Göteborg studies in educational sciences, 127). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Referens
Engström,
Arne
1997 Reflektivt tänkande i matematik - om elevers konstruktioner av bråk
(Studia psychologica et paedagogica, 128). Stockholm. Almqvist & Wisell International.
Abstract
Olsson,
Magnus
1997 Swedish numerals in an international perspective
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap, 50). Lund. Lunds universitet.
Abstract
Sandahl,
Anita
1997 Skolmatematiken - kultur eller myt? mot en bestämning av matematikens didaktiska identitet
(Linköping studies in education and psychology, 51). Linköping. Linköping university.
Abstract
Wikström,
Hugo
1997 Att förstå förändring - modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande
(Göteborg studies in educational sciences, 114). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Chen,
Xiaoda
1996 Quality schooling with limited resources - an international comparison of mathematics and science education in China, Korea and Hungary
(Studies in comparative and international education, 37). Stockholm. Institute of International Education.
Abstract
Dunkels,
Andrejs
1996 Contributions to mathematical knowledge and its acquisition
(Doctoral thesis Tekniska högskolan i Luleå, 202D). Luleå. Luleå university, Department of Mathematics.
Abstract
Ekeblad,
Eva
1996 Children - learning - numbers. A phenomenographic excursion into first-grade children's arithmetic
(Göteborg studies in educational sciences, 105). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Kapborg,
Inez
1995 Evaluation of Swedish nursing education and professional practice
Stockholm. HLS förlag.
Abstract
Häggblom,
Lisen
1994 Matematik på barnets villkor: en teoretisk och empirisk utgångspunkt för inlärning och utveckling av lågstadiets matematikundervisning
Åbo: Åbo Akademi.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Wyndhamn,
Jan
1993 Problem-solving revisited - on school mathematics as a situated practice
(Linköping studies in arts and science, 98). Linköping. Linköping university.
Abstract
Ahlberg,
Ann
1992 Att möta matematiska problem - en belysning av barns lärande
(Göteborg studies in educational sciences, 0436-112187). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Löthman,
Anna
1992 Om matematikundervisning - innehåll, innebörd och tillämpning - en explorativ studie av matematikundervisning inom kommunal vuxenutbildning och på grundskolans högstadium belyst ur elev- och lärarperspektiv
(Uppsala studies in education, 40). Stockholm. Almqvist & Wiksell International.
Abstract
Bergsten,
Christer
1990 Matematisk operativitet - en analys av relationen mellan form och innehåll i skolmatematik
(Linköping studies in education Dissertations, 29). Linköping. Linköping university.
Abstract
Hedrén,
Rolf
1990 Logoprogrammering på mellanstadiet - en studie av fördelar och nackdelar med användning av Logo i matematik-undervisningen under årskurserna 5 och 6 i grundskolan
(Linköping studies in education Dissertations, 28). Linköping. Linköping University.
Abstract
Pettersson,
Astrid
1990 Att utvecklas i matematik - en studie av elever med olika prestationsutveckling
(Studies in education and psychology, 25). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
Abstract
Wyndhamn,
Jan
1988 Tankeform och problemmiljö: skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
(Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi ; 126). Linköping: Universitetet i Linköping.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Neuman,
Dagmar
1987 The origin of arithmetic skills - a phenomenographic approach
(Göteborg studies in educational sciences, 62). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Hellström,
Leif
1985 Undervisningsmetodisk förändring i matematik - villkor och möjligheter
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 79). Malmö. Liber Förlag/Gleerup.
Abstract
Warg,
Lars-Erik
1983 The effect of task content on performance in probabalistic inference tasks
Department of Psychology, University of Uppsala. Uppsala universitet
Abstract
Allwood,
Carl Martin
1982 Knowledge, technique, and detection of errors in statistical problem solving
(Göteborg psychological reports, 12:2). Göteborg. Göteborgs universitet.
Abstract
Lybeck,
Leif
1981 Arkimedes i klassen - en ämnespedagogisk berättelse
(Göteborg studies in educational sciences, 37). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Kristiansson,
Margareta
1979 Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69/Knowledge of mathematics curriculum 62, curriculum 69
(Göteborg studies in educational sciences, 29). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Abstract
Håstad,
Matts
1978 Matematikutbildningen från grundskola till teknisk högskola i går - idag - i morgon [Training in mathematics from grade school to technical university yesterday - today - tomorrow]
(Trita-EDU, 016). Stockholm
Abstract
Noonan,
Richard D.
1976 School resources, social class, and student achievement - a comparative study of school resource allocation and the social distribution of mathematics achievement in ten countries
(IEA monograph studies, 5). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
Abstract
Holmberg,
Ingrid
1975 Effects of some trials to improve mathematics teaching
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 26). Lund. Gleerup.
Abstract
Larsson,
Inger
1973 Individualized mathematics teaching - results from the IMU project in Sweden
(Studia psychologica et paedagogica Series altera, 21). Lund. Lund University.
Abstract
Müllern,
Henrik
1971 Individualiserad matematikundervisning på mellanstadiet: licentiatavhandling i pedagogik ht 1970
(Rapport, 27). Umeå: Lärarhögskolan i Umeå.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Albihn,
Erland
1968 Kunskaper i matematik efter ett års skolgång i olika differentieringsformer
(Licentiatavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet). Göteborg: Göteborgs universitet.
(Licentiatavhandling)
Referens Lic.
Ekman,
Bengt
1968 Teaching geometry in grade four - three experimental studies carried out in a practical educational situation
(Studia scientiae paedagogicae Upsaliensia, 10). Stockholm
Summary
Postlethwaite,
Neville
1967 School organization and student achievement - a study based on achievement in mathematics in twelve countries
(Stockholm studies in educational psychology. 0562-1089". 15).
Abstract
Almstedt,
Stig
1965 Kunskapsdiagnos: en deskriptiv studie över kunskapsdiagnosens nuvarande ställning jämte en undersökning om diagnostisk metod i ämnet matematik i grundskolans fjärde årskurs
Uppsala: Uppsala universitet.
(Licentiatavhandling)
Referens
Dahllöf,
Urban
1960 1957 års skolberedning. Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan
(Statens offentliga utredningar, 1960:15). Stockholm. Stockholms högskola.
Summary
Werdelin,
Ingvar
1958 The mathematical ability - experimental and factorial studies
(Studia psychologica et paedagogica. Series altera 9). Lund. Lund university.
Summary
Wictorin,
Mauritz
1952 Bidrag till räknefärdighetens psykologi - en tvillingundersökning
[Akad. avh. Göteborgs högsk]. Göteborg. [Gumpert].
Summary
Jonsson,
Karl Gustav
1919 Undersökningar rörande problemräkningens förutsättningar och förlopp.
Uppsala. Almqvist & Wiksell.
Abstract
Dahlin,
Ernst Mauritz
1875 Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679.
Uppsala
Referens

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!