Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2015

Göran Emanuelsson-stipendiet 2015 tilldelas två examensarbeten:

12500 kronor tilldelas

Oscar Andersson

för examensarbetet

Åtgärdsprogram i matematik

Arbetet är gjort vid Örebro universitet, handledare var Per Nilsson.

Juryns motivering: Oscar Anderssons arbete handlar om hur åtgärdsprogram i matematik är relaterade till styrdokumenten, samt hur åtgärderna hänger ihop med de behov av stöd som beskrivs. Åtgärdsprogram lanserades för drygt 20 år sedan som ett viktigt verktyg i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, men som Oscar kan konstatera, har dessa inte studerats närmare med inriktning mot matematikämnet. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av åtgärdsprogram i matematik från fyra skolor. Analysen är gjord i tre steg. I det första steget identifieras vilka förmågor och vilket centralt innehåll som elever behöver stöd med. Det andra analyserar de åtgärder som anges och i det tredje steget analyseras sambandet mellan elevens behov och de åtgärder som planeras. Resultatet visar att i drygt 70% av de studerade åtgärdsprogrammen fanns en koppling till förmågor och centralt innehåll – procedurförmåga och taluppfattning och tals användning var de vanligaste – samt att i endast knappt 15% fanns ett tydligt samband mellan elevens beskrivna behov och åtgärderna. En slutsats från studien är att flertalet av de studerade åtgärdsprogrammen misslyckas med att skapa åtgärder som utgår från elevens behov. Examensarbetet utgår från väl underbyggda och intressanta frågeställningar och kan visa på tydliga brister i arbetet med åtgärdsprogram med inriktning mot matematikämnet. Genomförande och analysen är väl beskriven, vilket leder till hög tillförlitlighet till resultaten inom ett område som är lite beforskat. Genomgående ett välskrivet och tydligt arbete.

Ladda ned arbetet

12500 tilldelas

Isabelle Anttila

för examensarbetet

Mellanstadieelevers användning av matematiskt språk

Arbetet är gjort vid Linköpings universitet. Handledare var Rickard Östergren.

Juryns motivering: Isabelle Anttilas arbete handlar om hur matematiklärarens språk påverkar elevers språkbruk i matematik. Studien använder en experimentell design med hypotesprövning. Hypotesen som prövas är: Om läraren använder ett matematiskt språk – till skillnad från ett vardagligt – kommer eleverna att använda ett matematiskt språk. Elever i en årskurs 4 delades in i grupper om 3 och observerades när de tillsammans löser uppgifter. Varje grupp observerades vid två tillfällen. Vid ena tillfället löste de uppgifter som formulerats på ett matematiskt språk och som introducerats av Isabelle med ett matematiskt språk. Vid det andra tillfället var uppgifterna och introduktionen uttryckta med ett vardagligt språk. Elevernas arbete i grupper observerades och språkanvändningen noterades direkt. Dessutom gjordes ljudinspelningar av arbetspassen. Resultatet visar att lärarens språkanvändning signifikant påverkade elevernas och i de fall uppgifterna presenterades på ett matematiskt språk ökade elevernas egen användning av korrekt matematiks terminologi. Arbetet är väl designat och genomfört, med utgångpunkt i ett intressant problemområde – hur ska vi hjälpa elever att utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga. Arbetet är välskrivet och väl strukturerat, med en intressant design.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen i Göteborg, 25/9 2014.

Juryn har bestått av: Peter Nyström, Johan Häggström, Jesper Boesen