Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2011

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2011 tilldelas två examensarbeten:

17 000 kronor tilldelas

Maria Flodström och Lina Johnsson

för examensarbetet

Multiplikation och taluppfattning. En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning

Arbetet är gjort vid Mälardalens högskola, handledare var Andreas Ryve.

Juryns motivering: Läroboken har en mycket starkt ställning i den svenska matematikundervisningen, starkare än i många andra länder. Läroböckers framställning av olika matematiska begrepp kan få mycket stor betydelse för hur elever uppfattar dessa begrepp. Ett område där begreppsbildningen får särskilt stora konsekvenser för elevers fortsatta matematikutveckling är tal. Att granska hur läromedel behandlar detta område är därför viktigt.

Just detta gör Maria Flodström och Lina Johnsson i sitt arbete Multiplikation och taluppfattning. En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning. Författarna utgår från central litteratur om taluppfattning och tar fram ett väl avgränsat ramverk för hur multiplikation kan beskrivas och hur olika beskrivningar kan relateras till varandra och till olika konkreta sätt att gestalta multiplikation. Med utgångspunkt från detta ramverk jämförs sedan fem läromedel. Analysen visar att flera av läromedlen framställer multiplikation på ett begränsat sätt, men också att läromedel när det gäller vissa aspekter av multiplikation erbjuder ett bra stöd för lärandet.

Arbetet är väl avgränsat och tydligt skrivet och den teori som presenteras används på ett fokuserat sätt i analys och diskussion. Arbetet är av intresse både för läromedelsförfattare och för lärare som undervisar i matematik i de tidiga skolåren. Det gäller inte bara resultaten utan också analysmetoden som framhäver komplexiteten även i ett elementärt matematiskt begrepp som multiplikation.

Ladda ned arbetet

9000 kronor tilldelas

Tor Liljegren

för examensarbetet

Utveckling av en matematiklaboration på Vetenskapens hus. En tillämpning av gruppteori på molekylär symmetri, utvecklat en laboration i snittet mellan ämnena kemi och matematik

Arbetet är gjort vid Kungliga tekniska högskolan, handledare var David Eklund, Gunilla Olofsson och Cecilia Kozma.

Juryns motivering: Så kallade “science centers” är en växande verksamhet. I Sverige finns bland annat Universeum i Göteborg, Navet i Borås samt Vetenskapens hus i Stockholm. Dessa spelar en stor roll för popularisering av naturvetenskap och matematik och för folkbildning inom dessa områden. Att utveckla hur matematiken framställs inom denna verksamhet är viktigt.

Tor Liljegren har i sitt arbete Utveckling av en matematiklaboration på Vetenskapens hus – En tillämpning av gruppteori på molekylär symmetri, utvecklat en laboration i snittet mellan ämnena kemi och matematik. Laborationen har provats ut och en handledning till assistenterna på Vetenskapens hus har utarbetats.

Arbetet tar inte bara sin utgångspunkt i relevanta styrdokument, utan anknyter också på ett systematiskt sätt till teorier från pedagogik och utbildningsfilosofi. Tor redogör också utförligt för den matematisk teorin för grupprepresentationer samt för hur denna kan användas för att beräkna molekylers symmetrigrupper. Arbetet är inte bara intressant i sig självt utan är också ett bra exempel på att en utvecklingsuppgift lika väl som en forskningsfråga kan utgöra kärnan i ett examensarbete inom lärarutbildningen.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen på i Eskilstuna, 29/9 2011.

Juryn har bestått av: Andreas Gunnarsson, Chalmers tekniska högskola Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet Erika Stadler, Linneuniversitetet