Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2008

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2008 tilldelas två examensarbeten:

10 000 kronor tilldelas

Mikaela Thorén

för examensarbetet

Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6. En intervjustudie med erfarna lärare.

Juryns motivering: Mikaela Thoréns arbete berör en för både skola och samhälle central fråga, nämligen den om hur elevers intresse för matematik kan bibehållas och fördjupas.

Flera undersökningar de senaste åren har visat att svenska elever visar avtagande intresse för matematik. Att läraren är en nyckelperson för att bryta trenden är uppenbart. Men vad är det i lärares arbete och förhållningssätt som är avgörande? Vilka möjligheter och hinder ser lärarna själva?

Mikaela har intervjuat erfarna lärare i årskurs 4 – 6 som alla arbetar aktivt med elevers lärande. De beskrivningar som lärarna ger av sin matematikundervisning och av vad de själva anser är viktigt för att bibehålla motivationen hos eleverna sätts in i ett större sammanhang där relationer mellan intresse och läraragerande får en intressant belysning.

Arbetet är välskrivet och har en tydlig struktur. Valet av informanter speglar undersökningens syfte. Den studerade litteraturen är relevant och beskrivs på ett strukturerat sätt. Den välvalda och tydliga intervjustudien analyseras och kopplas ihop med litteraturen på ett reflekterande sätt.

Hela arbetet kan laddas ned här (pdf, 1,2MB) Arbetet har utförts vid Högskolan i Kalmar. Handledare: Maria Bjerneby Häll.

15 000 tilldelas

Daniel Bokne och Olof Kristmansson

för examensarbetet

Samma ämne – olika uppgifter. En jämförande studie av matematikuppgifter i TIMSS Advanced och nationella prov.

Juryns motivering: Författarna jämför svenska nationella prov med den internationella studien TIMSS Advanced 2008 med hjälp av ett analysinstrument som de utvecklat från relevanta tidigare kända ramverk. Arbetet är ambitiöst, väl genomfört och både metod och resultat är tydligt beskrivna. Att arbetet är en del av ett större projekt vid Umeå universitet och en del av ett uppdrag från Skolverket gör det extra intressant.

Nationella prov är inte bara ett stöd för betygsättning utan används också i utvärdering av hur väl elever når målen. Därmed blir de ofta verktyg i den politiska debatten. Detta gäller i kanske ännu högre grad resultaten som svenska elever visar i internationella jämförelser som t.ex. TIMSS. En viktig skillnad är att de nationella proven är konstruerade med utgångspunkt i svenska kursplaner medan uppgifterna i TIMSS tas fram utifrån helt andra ramverk. Hur väl nationella prov och TIMSS stämmer överens är därför en viktig och intressant fråga.

I Daniel Boknes och Olof Kristmanssons examensarbete analyseras uppgifter gällande såväl ämnesinnehåll som kognitiva förmågor. Författarna visar tydligt att det finns både likheter och skillnader och vilka dessa är. Arbetet är inte bara intressant för att det synliggör vad TIMSS Advanced mäter i relation till det svenska styrsystemet. Det framtagna ramverket kan också vara inspirerande för lärare när de konstruerar egna prov.

 

Hela arbetet kan laddas ned här (pdf, 1,2MB) Arbetet är utfört vid Umeå universitet. Handledare: Annika Kjellson Lind.

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, 15.30-16.30, torsdag 25/9 2008.

Juryn har bestått av: Eva Riesbeck, Linköpings universitet Göran Emanuelsson, NCM, Göteborgs universitet Kerstin Pettersson, Högskolan i Skövde Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet Torbjörn Jansson, Tullängsskolan, Örebro

Juryn vill också med hedersomnämnnden uppmärksamma tre andra arbeten som på olika sätt fångat vårt intresse.

Elin Alexandersson & Yali Larsson, Matematikutvecklaruppdraget i Göteborgs stad, tar upp en verksamhet som är mycket aktuell över hela landet, analyserar och diskuterar flera centrala problem och möjligheter inom detta komplicerade område.
Göteborgs universitet. Handledare Thomas Lingefjärd. Ladda ned (pdf, 490KB).

Sofia Husevik & Camilla Sund Palmred, Talradmetodens betydelse för subtraktion, redovisar ett väl genomfört undervisningsförsök, där författarna provar en redan utvecklad “metod” i en delvis ny och problematisk situation.
Uppsala universitet. Handledare Bo Johansson. Ladda ned (pdf, 701KB).

Maria Magnusson & Catarina Pedersen, Tyst räkning eller matematiska samtal, behandlar en mycket central frågeställning. På vilket sätt följer läroböcker och lärares undervisning gällande kursplan i matematik? Resultaten torde stimulera till diskussion.
Högskolan i Dalarna. Handledare Eva Taflin. Ladda ned (pdf, 701KB).